Ocena brak

Województwo Podlaskie - Warunki wodne

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Obszar województwa podlaskiego należy do dorzecza Wisły, Niemna i Pregoły. Główny układ sieci hydrograficznej województwa tworzy rzeka Narew ze swoimi największymi dopływami: Biebrzą, Pisą, Narewką, Supraślą i Nereślą. Rzeka Bug z uwagi na swoje peryferyjne położenie charakteryzuje się ograniczonym wpływem na gospodarkę wodną województwa. Główne dopływy to rzeki: Brok i Nurzec z Leśną Prawą oraz Nurczykiem. Istotne znaczenie

w układzie sieci hydrograficznej województwa posiadają rzeki dorzecza Niemna: Krynka, Łosośna, Swisłocz, a szczególnie Czarna Hańcza i Szeszupa.

Ważnym elementem sieci hydrograficznej województwa są jeziora. Naliczono ponad 310 jezior o powierzchni powyżej 0,5 ha. Największe jeziora to: Wigry, Hańcza, Szurpiły, Szelment Wielki, Rajgrodzkie, Sajno, Necko oraz jezioro graniczne Gaładuś.

Ponadto na obszarze województwa znajduje się szereg sztucznych zbiorników wodnych, z których największy to zbiornik wodny Siemianówka.

Wyniki badań monitoringowych przeprowadzanych w 1995 roku wykazują, że generalnie stan czystości wód powierzchniowych województwa podlaskiego systematycznie ulega poprawie (mapka nr 4). Niewątpliwie wpływ na to ma poprawa gospodarki wodno - ściekowej, tj. budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Do wód nie odpowiadających normie (wśród wybranych rzek objętych badaniami) zaliczono:

- wody rzeki Narew na odcinku od ujścia rzeki Supraśl do ujścia rzeki Biebrzy,

- wody rzeki Biebrzy od ujścia rzeki Sidry po ujście Nereśli,

- wody rzeki Pisy od granic województwa do ujścia Kanału Turośl,

- wody rzeki Supraśl na odcinku od Michałowa do ujścia Sokołdy i na odcinku od ujścia Białej do ujścia do rzeki Narwi,

- wody rzeki Netty na odcinku od J.Sajno po ujście Kanału Augustowskiego,

- wody rzeki Marycha na odcinku od J.Sejny do granicy państwa,

- wody rzeki Krynki od wsi Krynki do granicy państwa,

- wody rzeki Jabłonka i Gać na całej długości,

- wody rzeki Brok na całej długości do ujścia do Bugu.

Podobne prace

Do góry