Ocena brak

Województwo Podlaskie - Warunki glebowe

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Na obszarze województwa podlaskiego występują gleby wykształcone z polodowcowych piasków i żwirów, glin i pyłów oraz współczesnych osadów torfowych, namułów, utworów aluwialnych, deluwialnych i piasków eolicznych. Największy odsetek zajmują gleby wytworzone z piasków i glin w typie gleb brunatnych i bielicowych., a następnie czarne ziemie i gleby bagienne.

Gleby brunatne właściwe pochodzące z glin pokrywają znaczną część pojezierną, Wysoczyznę Wysokomazowiecką, zachodni skraj Równiny Bielskiej i Wysoczyzny Drohickiej.

Gleby brunatne wyługowane tworzą pokrywę na terenie całego województwa z większą koncentracją na Wysoczyźnie Kolneńskiej, w strefie Czerwonego Boru, nad Bugiem w okolicach Ciechanowca oraz na północ od Knyszyna i Czarnej Białostockiej.

Gleby bielicowe są charakterystyczne dla środkowej i południowej części Pojezierza Zachodniosuwalskiego, Równiny Augustowskiej, Równiny Bielskiej i Wysoczyzny Drohickiej oraz niektórych fragmentów Wysoczyzny Białostockiej.

Czarne ziemie występują w sasiedztwie gleb brunatnych zajmując obniżenia terenowe i doliny mniejszych cieków wodnych na obszarze całego regionu, odznaczając się większym uwilgotnieniem. Znaczną koncentracją tych gleb odznaczają się obrzeża bagiennych dolin Biebrzy i Nurca, Wysoczyzna Wysokomazowiecka i Równina Bielska.

Grupę gleb bagiennych najliczniej reprezentują gleby torfowe stale zabagnione, o czynnym procesie torfotwórczym, zajmujące dna dolin: Biebrzy, Narwi, Brzozówki i innych cieków oraz na Równinie Kurpiowskiej.

Gleby murszowo - torfowe powstałe w wyniku osuszania gleb torfowych występują w odwodnionych dolinach Nurca, Orlanki, Brzozówki, Sidry, Supraśli, w okolicach Michałowa, Suraża, Sokółki.

Mady należą do gleb powstałych z aluwiów współczesnych tarasów rzecznych Bugu, Narwi, Biebrzy oraz w dolinach szeregu mniejszych cieków.

Podobne prace

Do góry