Ocena brak

Województwo Podlaskie - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Województwo Podlaskie posiada w znacznym stopniu zachowane w stanie naturalnym, o wysokich i unikalnych walorach w skali kraju i Europy, środowisko przyrodnicze - głównie duże kompleksy naturalnych lasów oraz jeziora i bagienne doliny rzek o cennej i różnorodnej roślinności. Obszary te odznaczają się najwyższym stopniem naturalności szaty roślinnej oraz najwyższą bioróżnorodnością.

O wysokim potencjale biotycznym obszaru województwa świadczy bogactwo fauny i flory oraz występowanie licznych chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a także znaczna ilość obszarów określanych statusem ochrony.

Wysoki stopień naturalności województwa wynika również z samej struktury użytkowania gruntów, w której dominują obszary uznane za biologicznie aktywne tj. łąki, pastwiska, lasy, zadrzewienia, wody i nieużytki bagienne.

Ponadto województwo podlaskie charakteryzuje się stosunkowo czystym powietrzem atmosferycznym i niewielkim zanieczyszczeniem środowiska.

Obszar województwa podlaskiego z uwagi na duże walory środowiska przyrodniczego wchodzi w skład makroregionu funkcjonalnego "Zielone Płuca Polski".

Województwo Podlaskie charakteryzuje się występowaniem szeregu wielkoprzestrzennych elementów krajowego systemu obszarów chronionych, które wyznaczają kierunki powiązań przyrodniczych i migracji faunistycznych. Jest to obszar, w obrębie którego podstawowego znaczenia nabiera potrzeba kształtowania powiązań przyrodniczych między układem głównie takich obiektów E.S.O.CH (Europejski System Obszarów Chronionych) jak: Puszcza Białowieska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Dolina Narwi i Dolina Bugu oraz Pojezierze Suwalskie i Litewskie.

Ponadto w układzie zewnętrznych powiązań przyrodniczych obszar województwa (głównie obiekty E.S.O.CH) pełnią funkcję łącznika między podstawowymi dla Europy Północno - Wschodniej korytarzami ekologicznymi, jakie wyznaczają pasma pojezierzy i układy wielkich dolin rzecznych (nizina Eberswaldzko - Toruńska, dolina środkowej Wisły i Bugu oraz Prypeci).

Podobne prace

Do góry