Ocena brak

Województwo Podlaskie - Budowa geologiczna krain

Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011

Pod względem tektonicznym obszar województwa podlaskiego znajduje się w obrębie Wyniesienia Mazursko-Suwalskiego wchodzącego w skład krystalicznej prekambryjskiej platformy wschodnio - europejskiej.

Węglanowe skały kredy górnej wraz z osadami trzeciorzędowymi budują podłoże czwartorzędu. Powierzchnia tego podłoża jest znacznie morfologicznie zróżnicowana, co warunkuje zmienną miąższość utworów czwartorzędowych (1069 m - okolice J. Okrągłego, 537 - 594 m - okolice Krasnopola, 250 m - okolice Rajgrodu, ca 200 m - okolice Sokółki i 60 - 300 m na Nizinie Północnopodlaskiej i około 90 m w okolicach Ciechanowca).

Na terenie województwa podlaskiego występują osady wszystkich zlodowaceń, poczynając od podlaskiego, poprzez krakowskie, środkowopolskie po bałtyckie. Te ostatnie swoim zasięgiem objęło tylko północną część województwa (do linii Grajewo - Rajgród - Augustów).

Osady czwartorzędowe na terenie województwa reprezentowane są przez gliny zwałowe, iły, piaski i żwiry. Bezpośrednio na powierzchni terenu występują piaszczysto - żwirowe osady wodnolodowcowe, gliny zwałowe, utwory lodowcowe i moren czołowych związane ze zlodowaceniem środkowopolskim i bałtyckim.

Doliny rzeczne i zagłębienia bezodpływowe są wypełnione osadami holoceńskimi takimi jak piaski i mady rzeczne, namuły i torfy.

Podobne prace

Do góry