Ocena brak

Województwo małopolskie - SZATA ROŚLINNA

Autor /obelix Dodano /30.09.2011

Na podstawi geobotanicznego podziału Polski w obrębie województwa małopolskiego można wyodrębnić cztery krainy geobotaniczne:

Niżową- zaliczaną do Działu Bałtyckiego-Krainę kotliny sandomierskiej, oraz należące do Działu Karpat Zachodnich: Krainę Pogórza i Krainę Beskidów Oraz Tatry.

Zbiorowiska, które składają się na potencjalną roślinność naturalną- to przede wszystkim różnego typu lasy, fragmenty suchych muraw na płytkich kamienistych glebach, wydmy piaszczyste, oraz zbiorowiska szuwarowe, wodne i torfowiska.

Zbiorowiska wtórne, czyli tzw. Antropogeniczne, to zarośla występujące na miedzach i skarpach śródpolnych takie jak: róża, tarnina, dereń. Do zbiorowisk tych należą łąki wilgotne i okresowo mokre np. ostrzenia warzywnego i rdestu wężownika. Występują tu również (na terenie całego województwa ) łąki rajgrasowe, z licznymi trawami i ziołami dwuliściennymi. Do zbiorowisk wtórnych zaliczamy również pastwiska życiowo-grzebienicowe, które zajmują stosunkowo niewielkie nawierzchnie wokół zabudowań w sadach i przy drogach. Do zbiorowisk antropogenicznych zaliczamy również roślinność ruderalną, która wykształca się wokół zabudowań, zarówno we wsiach, jak i w miastach.

Zbiorowiska naturalne to:

- Łęgi wierzbowo-topolowe ( nad białą koło Tuchowa).

- Lasy łęgowe górskie z Olszą Szarą ( Beskidy )

- Łęgi olszowo-jesionowe niżowe i podgórskie ( okolice Tarnowa )

- Lasy dębowo-grabowe wilgotne - grądy niskie ( na terasach nadzalewowych)

- Lasy grabowo-dębowe sucharze - grądy wysokie ( na terenie całego województwa )

- Lasy bukowe - buczyna karpacka ( Karpaty )

- Bory jodłowe i lasy jodłowe ( na południu woj.)

- Bory mieszane dębowo-sosnowe sosnowe ( Kotlina Sandomierska )

- Bory sosnowe świeże i bagienne ( Kotlina Sandomierska i Pogórze )

- Zbiorowiska nieleśne ( torfowiska murawy piaskowe i kserotermiczne )

- Roślinność wysokogórska (pogórze-las mieszany, regiel dolny-lasy mieszany, regiel górny- lasy świerkowe, piętro kosodrzewiny- karłowata sosna, niskopienny świerk i jarząb, hale- trawa, krzewinki i zioła, turnie- mech i porosty )

Podobne prace

Do góry