Ocena brak

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Autor /tosia Dodano /15.01.2013

Powierzchnia 17 970 km2, 2,1 mln. mieszkańców.
Siedzibą wojewody jest Bydgoszcz, a sejmiku województwa — Toruń. Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w równoleżnikowym pasie przejściowym między pa­górkami pojezierzy nadbałtyckich, a nizinami środkowoeuropejskiej Krainy Wielkich Dolin. Dzieli je pradolina Wisły, stanowiąca zarazem północną granicę Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz południową Pojezierzy: Pomorskiego i Mazurskiego.
Poza północnymi krańcami województwa, przeważają równiny poprzecinane głęboki­mi dolinami Wisły, Noteci i Drwęcy. Na terenie województwa znajduje się ponad 600 jezior z największym Gopłem o pow. 23 km2. Rozmieszczenie lasów nierównomierne, powiaty o największym zalesieniu to: tucholski, bydgoski, świecki, a o najmniejszym: radziejowski, aleksandrowski, wąbrzeski. W centrum województwa krzyżują się szlaki kolejowe i drogowe z Katowic i Łodzi do Gdańska, z Włocławka i Poznania do Olsztyna oraz z Warszawy do Szczecina i Kołobrzegu. W węźle bydgosko-toruńsko-inowrocław-skim rozdziela się tranzyt między zespołem portowym Gdańska i Gdyni, a resztą kraju. Bydgoszcz jest ponadto głównym węzłem wodnych dróg śródlądowych w kraju.
Podstawę uprzemysłowienia regionu stanowiły miejscowe surowce mineralne — wiel­kie złoża soli, wapieni, wysokiej jakości iłów ceramicznych, a także piasków i żwirów. Powstały zakłady sodowe, cementowe, ceramiczne. Jest to także czołowy region rolniczy. Na niektórych obszarach utworzono parki krajobrazowe i inne formy ochrony przyrody.
Losy poszczególnych ziem na przestrzeni dziejów były odmienne, co przyczyniło się do znacznego zróżnicowania ekonomicznego i kulturowego. Przez wiele lat stykały się tu dwa państwa zaborcze o różnej kulturze i poziomie gospodarczym, a jeszcze wcześniej sięgało tu dobrze zorganizowanemu państwo zakonne.
Sztuka romańska w Wielkopolsce i na Kujawach zach., a gotycka w ziemi chełmińskiej osiągnęła wysoki poziom. W Borach Tucholskich, zachowało się budownictwo drewnia­ne. Wśród zabytków Ziemi Dobrzyńskiej i Kujaw wschodnich dominuje architektura ba­rokowa i klasycystyczna z czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

Podobne prace

Do góry