Ocena brak

Wodne zapory łukowe

Autor /Kozak Dodano /31.01.2012

Zapora łukowa widziana z góry ma kształt łuku wybrzuszonego w kierunku przeciwnym do nurtu przegrodzonej rzeki. Kształt taki powoduje, że znaczna część siły naporu wody jest przenoszona wzdłuż zapory na stanowiące podporę zbocza do­liny, a nie na jej dno, jak w przypadku zapory cięż­kiej. Wielką zaletą tej konstrukcji jest to, że uży­wając takiej samej ilości materiału, jak przy budowie zapory ciężkiej otrzymuje się znacznie wytrzymalszą strukturę.
Jedną z pierwszych zapór łukowych wybudowa­no w XVII wieku w Elche w Hiszpanii. Była to budowla wysoka na 23 metry i o grubości zaled­wie 10 metrów. Stosunek wysokości do grubości wynosił tu zaledwie nieco ponad 2, zapora była więc zbyt wąska, by być uznaną za klasyczną zapo­rę ciężką. Od tego czasu Hiszpanie zdali sobie spra­wę, że konstrukcje łukowe nadają się szczególnie do wznoszenia w wąskich i głębokich skalistych wąwozach rzecznych. Łuk zapory może mieć bo­wiem ograniczoną długość I wymaga mocnych podpór. Zapory łukowe uważane są za bardzo bez­pieczne i nigdy nie odnotowano katastrofy spowo­dowanej zawaleniem się ściany. Konstrukcje łuko­we narażone są jednak na inne niebezpieczeństwa - w 1959 roku wskutek przesunięć w skałach sta­nowiących podpory uszkodzeniu uległa zapora Malpasset we Francji.

Podobne prace

Do góry