Ocena brak

Woda glebowa

Autor /Gomes Dodano /28.03.2013

Faza ciekła gleby, stanowiąca roztwór glebowy, biorąca udział we wszystkich zachodzących w niej procesach. Ilość i jakość w. glebie są silnie zróżnicowane i uzależnione od klimatu, rzeźby terenu, warunków hydrogeologicznych, budowy gleby i jej właściwości, sposobu użytkowania, zastosowanych zabiegów mel. oraz agrot. Zależnie odrodzaju i wielkości sił działających na wodę wglebie wyróżnia się wiele jej postaci.

Do gł.należą:

1) chemiczna, wchodząca w składzwiązków chem. (minerałów glebowych), np.CaSO4 · 2H2O; zawartość w. ch. w glebachwynosi do 7% i jest ona niedostępna dlaroślin; woda ta nie ulatnia się z glebyprzy podgrzaniu do temp. 105 °C;

2) grawitacyjna,przesiąkająca w głąb gleby podwpływem działania siły grawitacyjnej; szybkośćprzesiąkania w.g. zależy od uziarnienia,przepuszczalności i struktury gleby;

3) kapilarna,zajmująca przestwory kapilarne; w. k.posiada zdolność poruszania się we wszystkichkierunkach pod wpływem sił kapilarnychi jest w pełni dostępna dla roślin;

4) gruntowa,tworząca zwierciadło pod pow. gleby na pierwszej warstwie nieprzepuszczalnej, zasilanawodą przesiąkającą;

5) produkcyjna – ilośćwody zawartej w strefie korzenienia się roślin,stanowiąca różnicę pomiędzy stanami odpowiadającymipolowej pojemności wodnej iwilg. zahamowania wzrostu roślin (pF=2,0–3,7);

6) wolna – woda nieużyteczna dla roślin,występująca w glebie w postaci wody grawitacyjnej,w ilości powyżej polowej pojemnościwodnej (pF poniżej 2,0);

7) dostępna dla roślin– część wody glebowej związanej przez fazęstałą siłą mniejszą niż siła ssąca korzeni roślin,mieszczącej się w przedziale pomiędzy polowąpojemnością wodną a punktem trwałegowiędnięcia (pF=2,0–4,2);

8) niedostępna dlaroślin – część wody glebowej związanej przezfazę stałą siłą większą niż siła ssąca korzeni roślin (pF powyżej 4,2).

Podobne prace

Do góry