Ocena brak

WNIOSEK O WYZNACZENIE OBROŃCY Z URZĘDU

Autor /Lenka Dodano /23.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf WNIOSEK O WYZNACZENIE OBROŃCY Z URZĘDU

Transkrypt

Częstochowa, dnia ......................

Sąd Rejonowy Częstochowa
Wydział .........................
Sąd Okręgowy
Wydział .........................

Sygn. akt ...................
Imię, nazwisko, adres zamieszkania

WNIOSEK O WYZNACZENIE OBROŃCY Z URZĘDU

Wnoszę o ustanowienie mi obrońcy z urzędu, poniewa znajduję się w trudnej sytuacji
materialnej i nie jestem w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego
utrzymania siebie i rodziny.
UZASADNIENIE
(nale y podać okoliczności faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnoręczny podpis

Załączniki: (nale y wybrać odpowiednie w zale ności od sytuacji materialnej
wnioskodawcy)
- zaświadczenie o dochodach,
- zaświadczenie z Urzędu Pracy,
- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS,
- zaświadczenie o dochodach współmał onka lub osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym z wnioskodawcą,
- ostatni odcinek emerytury lub renty,
- kopia PIT-u za dany rok

Podobne prace

Do góry