Ocena brak

Właściwość sądu w sprawach karnych

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Właściwość sądu: przez właściwość sądu rozumie się okres jego uprawnień do rozpoznawania i rozstrzygania spraw sądowych oraz do dokonywania określonych czynności w trakcie tego postępowania. Zasadniczo można wyróżnić 3 rodzaje właściwości sądu:

  • Właściwość rzeczową (przedmiotową), która pozwala na ustalenie sądu, który ma rozpoznawać sprawy w I- instancji i w przypadku spraw powszechnych jest to ustalenie czy w I- instancji sprawę ma rozpoznawać sąd rejonowy czy okręgowy

  • Właściwość miejscowa: jej ustalenie jest zależne od tego czy mamy do czynienia ze sprawą cywilną czy karną. W przypadku spraw karnych właściwość miejscowa pozwala na ustalenie jaki sąd spośród sądów tego samego rzędu jest uprawniony i zobowiązany do orzekania w konkretnej sprawie. Właściwość miejscowa pozwala zatem na ustalenie konkretnego sądu do rozpoznawania sprawy. Podstawowym kryterium (1-go stopnia) dla określenia tej właściwości jest przede wszystkim miejsce popełnienia przestępstwa (miejsce gdzie sprawca działał lub zacierał działania, do którego był zobowiązany albo gdzie skutek przestępny nastąpił lub miał nastąpić). W przypadku wielości miejsc popełnienia przestępstwa obowiązują tu reguły równowartości i wyprzedzenia. W przypadku niemożności ustalenia miejsca popełnienia przestępstwa stosuje się kryterium 2-go stopnia, zgodnie z którym właściwy jest sąd, w okręgu którego albo ujawniono przestępstwo albo ujęto oskarżonego, albo też oskarżony przed popełnieniem przestępstwa stale mieszkał lub tymczasowo przebywał. Tu również obowiązują reguły równowartości i wyprzedzenia. W wyjątkowych przypadkach, kiedy nie można ustalić właściwego miejscowo sądu według 2 tych kryteriów, stosuje się kryterium 3-go stopnia i wówczas sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście gminy Warszawa- Centrum. Natomiast w sprawach cywilnych właściwość miejscowa jest ustalana w zależności od jej rodzaju.

  • Właściwość funkcjonalna: obejmuje zakres czynności należących do kompetencji sądu. Dotyczy ona podziały funkcji w zakresie dokonywania określonych czynności procesowych oraz prowadzenia postępowania w określonej sprawie przez konkretny sąd I- instancji i konkretny sąd II- instancji. Sąd jest z urzędu zobowiązany do badania swoich właściwości.

Podobne prace

Do góry