Ocena brak

Właściwość rzeczowa i miejscowa organów egzekucyjnych w egzekucji obowiązków pieniężnych i niepieniężnych

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Właściwość rzeczowa organów egzekucyjnych jest zróżnicowana i zależy od tego, czy przedmiotem egzekucji są obowiązki pieniężne czy też niepieniężne.

Organem egzekucyjnym w zakresie obowiązków o charakterze pieniężnym jest:

-Naczelnik urzędu skarbowego,

-Właściwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrębnych przepisach oraz gminy wchodzącej w skład powiatu warszawskiego,

-Przewodniczący organu orzekającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w pierwszej instancji,

-Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

-Dyrektor izby celnej,

-Dyrektor rejonowego oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

-Inne organy w zakresie określonym odrębnymi ustawami.

Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest:

-Wojewoda,

-Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu administracji publicznej wydawanych przez samorządowe jednostki organizacyjne,

-Kierownik wojewódzkiej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w imieniu własnym lub wojewody decyzji i postanowień,

-Kierownik powiatowej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień.

Właściwość miejscowa organów egzekucyjnych o charakterze pieniężnym:

-jeżeli wszczęto egzekucję z nieruchomości – właściwym organem będzie naczelnik urzędu skarbowego – za względu na miejsce położenia tej nieruchomości. W przypadkach wątpliwych rozstrzyga Minister ds. Finansów Publicznych.

-gdy egzekucja toczy się z innych składników majątku – właściwym będzie organ ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zobowiązanego.

Właściwość miejscowa organów egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym:

-właściwym będzie organ ze względu na miejsce zamieszkania

-gdy egzekucja dotyczy odebrania rzeczy, lub opróżnienia lokalu – właściwym będzie organ ze względu na miejsce wykonania obowiązku.

Podobne prace

Do góry