Ocena brak

WIZERUNEK I TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA - WIZERUNEK A TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIOR5TWA

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Tożsamość przedsiębiorstwa to suma elementów, które pozwalają zidentyfikować przedsiębiorstwo, wyróżnićspośród innych firm konkurencyjnych. Wizerunek przedsiębiorstwa jest swego rodzaju obrazem firmyw świadomości osób, które z nią się stykają w sposób bezpośredni (np. jako klienci) lub pośredni (ogólniejako uczestnicy rynku).

Oczywiście między tymi dwoma pojęciami istnieją współzależności, bo na to, co ludzie pomyślą o firmie, ma równieżwpływ przyjęty przez nią sposób prezentacji (system identyfikacji). Jednak podstawowa różnica polega na tym, żewizerunek jest czymś zewnętrznym wobec firmy, czymś na co firma można jedynie starać się wpływać i kształtowaćwedług potrzeb, natomiast tożsamość stanowi nieodłączny element firmy, o którym ona może w pełni decydować.Funcje wizualne wizerunku firmy.

Wśród innych elementów ważnych z punktu widzenia image firmy można wymienić filozofię firmy, jej kulturę,historię, strategię, styl kierowania, reputację i zachowanie się przedstawicieli przedsiębiorstwa.Kolejnym ważnym elementem, który wpływa na wizerunek organizacji, jest jej misja.Misja wyraża funkcję, jaką przedsiębiorstwo chce spełniać na rzecz otoczenia. Mówi ona, jakie problemy, w jakimzakresie i w jaki sposób firma chce rozwiązywać. W dużych organizacjach misja jest drogowskazem, który na wiele latwyznacza kierunki, do jakich zmierza firma.

Obrazuje to przytoczony fragment „Wizji Wielkopolskiego Banku Kredytowego:„Wielkopolski Bank Kredytowy będzie silną i bezpieczną organizacją finansową, której nowoczesne, profesjonalne iprzyjazne usługi oraz produkty zapewnią czołową pozcję na rynku finansowym. Rozwój sieci placówek, bankowościelektronicznej oraz aktywnych form sprzedaży spowodują, że zdobędziemy silną pozycję zarówno na rynku usług dlaklientów indywidualnych, jak i w bankowości korporacyjnej, a szczególnym przedmiotem naszego zainteresowania będziesektor małych i średnich przedsiębiorstw".

Innym przykładem może być szwedzki koncern Volvo. Jego misja brzmi następująco: „Wartością Volvo jest dostarczaniewymagającym klientom, wybranych segmentów rynku produktów i usług transportowych, najwyższej jakości, bezpiecznychi przyjaznych dla środowiska. " To misja połączona z filozofią firmy wpływa na losy marki, nawet jeśli odbywa sięto niezgodnie z tendencjami na rynku. Tak było w czasie, gdy dominował trend montowania pojazdów z gotowych części ipodzespołów kupowanych u innych producentów. Koncern Volvo pozostał wtedy przy swojej misji i produkował swojepojazdy we własnych fabrykach, dzięki czemu zachowały opinię maszyn wytrzymałych i niezawodnych.

Również przykład marki Simens pokazuje, w jaki sposób misja wpływa na wybór przez klientów danej marki. Zasadniczymjej elementem jest innowacyjność marki, którą wykorzystuje się jako czynnik konkurencyjności na rynku. Na tęinnowacyjność składają się:

- zaawansowana technologia i innowacyjne cechy produktu,

- przemyślane wzornictwo podkreślające nowoczesność i funkcjonalność oraz

- wprowadzanie nowych materiałów,

- indywidualizm, dostosowanie oferty do różnych wymagań. Za najważniejszy punkt odniesienia wyznaczający kierunekbadań oraz wprowadzanie innowacji technicznych marka Siemens uznała kwestię ochrony środowiska, co wyrażono wdeklaracji:

„Czujemy się zobowiązani do ochrony naszego środowiska i do oszczędnego obchodzenia się z naturalnymi zasobami.Zasada ta dotyczy zarówno naszych procesów produkcyjnych, jak i naszych produktów. Naszym dążeniem jestzapobieganie lub redukowanie do minimum degradacji środowiska naturalnego - także ponad obowiązujące przepisy."Zawarcie takich celów w misji marki decyduje o podjęciu wielu działań mających na uwadze ochronę środowiska.Można tu wskazać konstruowanie urządzeń gospodarstwa domowego, pozwalające w sposób znaczny ograniczyć negatywnywpływ na środowisko.

Za przykład mogą służyć pralki, które przed dziesięciu laty przy pięciu kilogramach pranychrzeczy pobierały 3,2 kilowatogodziny prądu i 150 litrów wody, a obecnie zużywają 1,8 kilowatogodziny prądu i 58 litrówwody. Podobnie troska o środowisko naturalne spowodowała zmniejszenie poboru soli przez zmywarki z osiemdziesięciudo dwudziestu gramów i zużycie środków do mycia naczyń z czterdziestu do dwudziestu pięciu gramów.Image marki, branży i kraju

Aby w pełni zrozumieć istotę wizerunku firmy, trzeba zaznaczyć, że na odbiorcę wpływ mają również image branży(wyobrażenie o całej grupie dóbr) oraz image marki (wiąże się z określoną marką lub grupą produktów). Image markibywa utożsamiany z wyobrażeniem o firmie, podczas gdy znak towarowy jest identyfikowany z producentem tegoproduktu. Szczególnie jest to widoczne w branży inwestycyjnej i sferze usług (tutaj trudno bowiem oddzielić usługę od jejwytwórcy).

Jednak w przypadku, gdy firma dysponuje bardzo zróżnicowanym asortymentem i wytwarza produktysprzedawane pod różnymi markami, image marki i image firmy mogą zawierać różnice.Problem jeszcze bardziej komplikuje fakt, że wpływ na wizerunek firmy lub produktu ma także image kraju, wktórym wytworzono produkt. Znaczną rolę grają tu stereotypy dotyczące poszczególnych narodowości, którekojarzą kraj z typem produktu: jeśli pizza, to Włochy, Francja - to moda, a Niemcy - to produkty trwałe i solidniewykonane.

Wpływa to zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść firmy. Jeśli klient ma negatywny wizerunek danegokraju, to z dużym prawdopodobieństwem pojawi się u niego negatywny wizerunek mieszkańców oraz produktów wytwarzanychw tym państwie. Inna prawidłowość rynkowa pokazuje, że odbiorcy towarów lub usług mogą mieć ogólnynegatywny stosunek do towarów importowanych (jak to jest w przypadku krajów rozwiniętych) lub oceniać wszystkieprodukty krajowe niżej od importowanych (ta postawa dominuje w krajach rozwijających się).

Zależności międzywizerunkiem kraju a wizerunkiem firmy czy produktu są zatem niezaprzeczalne, można jednak na nie wpływać.Odpowiednia reklama oraz kampanie promocyjne nakierowane nie tylko na produkt, ale ogólny wizerunek kraju mogąprzynieść zadowalające efekty.

Podobne prace

Do góry