Ocena brak

Wiodąca i integrująca rola języka polskiego w nauczaniu początkowym

Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /08.04.2006

Edukacja językowa i literacka z metodyką

WIODĄCA I INTEGRUJĄCA ROLA JĘZYKA POLSKIEGO W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM

Język jest to uporządkowany system znaków dźwiękowych (fonemy, głoski) lub graficznych (litery). Jest to zestaw umownych symboli wytworzonych w sposób naturalny przez człowieka, ich znaczenie zostało ustalone przez ludzi w wyniku konwencji. Język służy do porozumiewania się. Każdy naród posiada swój język narodowy, którym się posługuje.
Członkowie danej społeczności czują się w pewien sposób do niego przywiązani i starają się o nią dbać. Dla każdego z nas język jest czymś ważnym, tak jak to ujął w swoich słowach Czesław Miłosz: ?Język jest moją matką. I pewnie moim domem, z którym wędruję po świecie??.

Nadrzędną wartością edukacji polonistycznej w klasach początkowych jest nauka komunikatywnego posługiwania się przez dzieci w mowie i w piśmie językiem ojczystym ? językiem polskim. Język ma charakter funkcjonalny w stosunku do rzeczywistości poznawczej. Między językiem a rzeczywistością poznawczą istnieje jednoznaczne przyporządkowanie. Określona sytuacja rzeczywistości poznawczej wymaga adekwatnej tradycyjnie przyjętej w danym języku konstrukcji składniowej dla zakomunikowania tej sytuacji w kontaktach interpersonalnych. Rzeczywistość poznawcza składa się z elementów treści różnego rodzaju (przedmiotów, właściwości i cech tychże przedmiotów, czynności i stanów) oraz stosunków i zależności występujących w obrębie poszczególnych elementów treści.
Istotą edukacji polonistycznej jest proces poznawania znaków języka mówionego i pisanego w kontekście kontaktów dziecka ze światem zewnętrznym, otoczeniem społeczno-przyrodniczym. Bardzo ważna jest początkowa nauka czytania i pisania, następnie jej kontynuacja jest nauka mówienia w języku ojczystym, kontakt z tekstem literackim. Występują trzy elementy, wątki tematyczne określające zakres edukacji polonistycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym:
? początkowa nauka czytania i pisania,
? kształcenie językowe
? kształcenie literackie.
Są to zarazem podstawowe treści dla kierunku edukacji polonistycznej, one wyznaczają ramy aktywności edukacyjnej nauczycieli i formy aktywności poznawczej dzieci.

Dziecko przekraczające po raz pierwszy próg szkoły cechuje okres pewnego przełomu rozwoju psychicznego, w którym jedne procesy dojrzewania na tym etapie kończą się, a drugie rozpoczynają. Moment wstąpienia do szkoły jest początkiem tego okresu, w którym dziecko kieruje się do świata obiektywnego, budząc i rozwijając swoje zainteresowania przyrodnicze. Chce ono poznać świat, który stanowi z nim nierozerwalną całość. Przez własne przeżycia, porównywanie własnej osoby z innymi dziecko zaczyna rozumieć swą odrębność w stosunku do otaczającego je świata.

Podobne prace

Do góry