Ocena brak

WIELKA WĘDRÓWKA LUDÓW I ZAŁAMANIE SIĘ CESARSTWA NA ZACHODZIE - PAŃSTWO BOŻE SW. AUGUSTYNA

Autor /Klementyn Dodano /03.05.2012

 

Upadek Rzymu wstrząsnął do głębi ludnością Imperium. A chociaż „wieczne miasto" nie było w tym czasie stolicą państwa, dopatrywano sią powszechnie w jego katastrofie zapowiedzi rychłego załamania sią Cesarstwa, a może nawet i końca świata.

Równocześnie poszukiwano winowajców klęski i coraz wyraźniej obarczano odpowiedzialnością za to, co się stało, chrześcijan. Oni bowiem odwiedli lud od kultu opiekuńczych bóstw Rzymu, które z tego powodu opuściły swoje miasto, wydając je na łup barbarzyńców.

Zarzuty stawiane chrześcijanom były tak powszechne, że postanowił rozprawić się z nimi jeden z najwybitniejszych pisarzy kościelnych tych czasów, biskup Hippony — Augustyn (zm. 430). W obszernym dziele o Państwie Bożym zwalczał zarzuty stawiane swoim współwyznawcom, jakoby mieli spowodować upadek Rzymu na skutek odrzucenia dawnego pogańskiego kultu.

Równocześnie zaś propagował nową koncepcję historiozoficzną. Dowodził, że ludzkość składa się z dwóch walczących ze sobą obozów: dzieci Boga i dzieci szatana. Pierwszy tworzy Państwo Boże, drugi — Państwo Ziemskie. Ich zmagania składają się na dzieje świata.

Ludzie źli i dobrzy współżyją jednak obok siebie. Ale istniejące między nimi przeciwieństwa pogłębiają się coraz bardziej. Ostatecznym przeto celem ludzkości jest całkowite oddzielenie się wybranych od potępionych i zapewnienie triumfu Państwu Bożemu.

Do góry