Ocena brak

Wezwanie do zapłaty

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.12.2011

Wezwanie do zapłaty


Wezwanie do zapłaty, inaczej ponaglenie to pisemne przypomnienie dłużnikowi o zaległej płatności wobec wierzyciela. Jest to narzędzie bezpośredniej windykacji należności na etapie polubownym, którą najczęściej prowadzi sam wierzyciel w ramach kontroli swoich płatności.


Elementy wezwania do zapłaty


 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • określenie wierzyciela,
 • określenie dłużnika,
 • tytuł pisma np.: wezwanie do zapłaty, ponaglenie, przypomnienie,
 • dokładną kwotę zaległości wraz z numerem faktury, datą wymagalności płatności oraz wartością odsetek jakie zostały naliczone dłużnikowi za opóźnienia w spłacie,
 • termin, w którym dłużnik powinien zapłacić zaległość oraz formę płatności na przykład gotówka w kasie firmy, przelew bankowy na wskazany numer konta,
 • informacje o konsekwencjach jakie podejmie wierzyciel, jeśli w terminie dłużnik nie ureguluje zaległości,
 • podpis osoby wysyłającej pismo wraz z imieniem, nazwiskiem, stanowiskiem pełnionym w firmie i telefonem kontaktowym.

Wezwanie do zapłaty powinno także zawierać klauzule, która brzmi:

"Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn. zmianami) wzywamy do natychmiastowego uregulowania należności, zgodnie z poniższym zestawieniem:"


Treść wezwania powinna być bardzo stanowcza i jednoznacznie wskazywać na obowiązki dłużnika.


Ostateczne wezwanie do zapłaty


Jeżeli dłużnik nie uregulował swoich zobowiązań względem dłużnika pomimo wysłania do niego wezwania do zapłaty, wierzyciel ma prawo wysłać do niego ostateczne wezwanie do zapłaty. Powinno ono zawierać takie same elementy jak wezwanie do zapłaty z tą jednak różnicą, że powinno także zawierać jednoznaczną decyzje wierzyciela o skierowaniu sprawy do sądu w przypadku nie wpłacenia kwoty zaległości przedstawionej w zestawieniu oraz tytuł pisma powinien zawierać słowa "ostateczne wezwanie do zapłaty" w celu ostrzeżenia dłużnika o rozpoczęciu kolejnego etapu windykacji. Wierzyciel powinien także uprzedzić klienta, że wejście na drogę sądową wiąże się z dodatkowymi kosztami sądowymi min. z: kosztami wpisu sądowego, egzekucji komorniczej, zastępstwa procesowego.


Forma korespondencji


Należy pamiętać o tym, aby wszelkie wezwania wysyłać listem poleconym i przechowywać kopie pism jako dowód w razie dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej


Bibliografia

 • Monika Bekas-Nowak Windykacja należności w praktyce, wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, str. 89-94.
 • Marek Zwoliński Jak odzyskać pieniądze w sądzie, stan prawny na dzień 28-06-2007, wyd. Zwoliński Doradztwo Gospodarcze, str. 24-26.

 • Autor: Magdalena Maślanka
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry