Ocena brak

Weryfikacje decyzji i postanowień w postępowaniu adm.

Autor /luck25 Dodano /09.08.2011

Weryfikacja decyzji i postanowień na drodze administracyjnej następuje w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego, z tym że w zakresie weryfikacji w toku instancji przyjmuje się zasadę ogólną dwuinstancyjności, której istota sprowadza się do prawa strony do dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu administracyjnym. System weryfikacji dokonywanej w drodze administracyjnej nie jest zbudowany z instytucji procesowych o jednolitym charakterze.

Elementami składowymi tego systemu są:

a) środki zaskarżenia, są to instytucje procesowe za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Do cech charakterystycznych środków zaskarżenia należy zatem zaliczyć oparcie ich konstrukcji prawnej na zasadzie skargowości. Środki zaskarżenia można klasyfikować wg różnych kryteriów:

1. kryterium przesunięcia kompetencji do weryfikacji zaskarżonego rozstrzygnięcia na wyższą instancję:

- środki zaskarżenia bezwzględnie dewolutywne – zawsze przesuwają sprawę do wyższej instancji;

- środki zaskarżenia względnie dewolutwyne – powoduję przesunięcie sprawy do wyższej instancji w razie nieuwzględnienia ich przez I Instancję;

- środki zaskarżenia niedewolutywne – rozpatrywane przez organ wydający zaskarżone rozstrzygnięcie.;

2. kryterium rodzaju zaskarżonego rozstrzygnięcia:

zwyczajne, służące do rozstrzygnięć nieostatecznych, można je wnosić gdy strona jest np. niezadowolona z rozstrzygnięcia;

nadzwyczajne wnoszone do rozstrzygnięć ostatecznych;

3. kryterium mocy prawnej środka zaskarżenia:

- bezwzględnie suspensywne, z mocy prawa wstrzymują zaskarżone rozstrzygnięcie;

- względnie suspensywne wstrzymanie wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia pozostawiają ocenie organu rozpatrującego środek zaskarżenia.

4. kryterium możliwości wnoszenia danego środka zaskarżenia: samoistne i niesamoistne.

b) środki nadzoru, są to instytucje procesowe, za pomocą których organy powołane do sprawowania nadzoru uruchamiają z urzędu postępowanie weryfikacyjne, służące wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji przez ich kasację lub reformację. Cechami charakterystycznymi środków nadzoru są: oparcie ich konstrukcji na zasadzie oficjalności oraz ich cel, który stanowi wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego;

c) odwołalność decyzji. jest to prawna możliwość kasacji lub reformacji decyzji z urzędu przez organ, który decyzję wydal. Cechami charakterystycznymi instytucji odwołalności są: jej oparcie na zasadzie oficjalności oraz cel, któremu służy. wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego.

Podobne prace

Do góry