Ocena brak

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - POCHODZENIE I SKŁAD CHEMICZNY

Autor /Klemens Dodano /21.09.2011

WĘGIEL KAMIENNY jest najcenniejszym surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego. Powstał z martwych szczątków roślin w wyniku złożonych przemian biochemicznych, geofizycznych i geochemicznych w okresie karbonu, permu i trzeciorzędu. Rozróżnia się cztery rodzaje skał węglowych (makrolitypy): węgiel błyszczący, w. półbłyszczący, w. matowy i w. włóknisty. Skała węglowa składa się w 75 - 95% z C, 2,5 - 5,5% z H, 2,5 - 18% z O, z S, N i innych składników mineralnych w mniejszej ilości, oraz z wody (1 - 8%).

ROPA NAFTOWA jest palną, ciekłą mieszaniną różnych węglowodorów, związków tlenowych, siarkowych i azotowych pochodzenia organicznego (głownie zwierzęcego). Rozróżnia się ropę naftową typu parafinowego, typy naftenowego i typu mieszanego. Jej podstawowymi składnikami są trzy rodzaje węglowodorów: węglowodory parafinowe (CnH2n+2), węglowodory naftenowe (CnH2n) i węglowodory aromatyczne (CnH2n-6). Skład elementarny ropy naftowej: C 80 - 88%, H 10 - 14%, O 0,1 - 7,0%, N 0 - 1%, S 0 - 5%. Zależnie od pochodzenia i typu konsystencja ropy naftowej w temperaturze 15oC jest rzadka do gęsto - lepkiej, barwa od żółtej do brunatno - czarnej. Wartość opałowa 8500 - 11700 kcal/kg. Popioły po spalaniu ropy naftowej zawierają śladowe ilości Na, Ca, Mg, Mn, Fe, Ni, V, Si.

GAZ ZIEMNY jest to gaz pochodzenia organicznego bądź nieorganicznego. Rozróżnia się gaz ziemny wulkaniczny, pochodzenia nieorganicznego, przeważnie niepalny, g.z. błotny, będący produktem biologicznego rozkładu, składający się przede wszystkim z metanu, oraz g.z. właściwy. Gaz ziemny właściwy występuje w podziemnych złożach, bardzo często razem z ropą naftową. Zależnie od pochodzenia gaz ziemny stanowi mieszaninę homologów od metanu do pentanu, związków siarki, CO2, O2, H2, N2, He. W zależności od składu rozróżnia się gaz "chudy", zawierający do 99% metany, gaz "mokry", zawierający także węglowodory wyższe, oraz gaz "kwaśny", silnie zanieczyszczony związkami siarki.

Podobne prace

Do góry