Ocena brak

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Autor /Dora_Peppers07fca Dodano /31.03.2005

Co to jest warunkowe umorzenie postępowania?

Warunkowe umorzenie jest szczególnym środkiem odpowiedzialności karnej, polegającym na poddaniu próbie sprawcy przestępstwa, co zakłada stwierdzenie jego popełnienia, a więc i winy sprawcy. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie oznacza zatem przypisanie sprawcy popełnienie przestępstwa, oparte na stwierdzeniu jego winy(tak A. Marek).
O warunkowym umorzeniu postępowania orzeka sąd wyrokiem(art. 342 § 1 kpk, art.341§5 kpk)

Jakie są przesłanki warunkowego umorzenia postępowania?

1.Wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, co wymaga ustalenia, że sprawca w ogóle ponosi winę(wyr. SN z 9 I 2002 r. ;III KKN 303/00).
Stopień społecznej szkodliwości należy oceniać zgodnie ze wskazaniami z art.115§2 kk:
„Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.”
Nie mają natomiast wpływu na stopień społecznej szkodliwości np. zachowania sprawcy po dokonaniu czynu(SN V KKN 102/00).

2. Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości; chodzi tu o to, że zebrane dowody w sposób niezbity powinny świadczyć o sprawstwie podejrzanego oraz o okolicznościach popełnienia czynu. Niewątpliwie sprzyja temu złożenie zgodnych z prawdą, pełnych wyjaśnień przez podejrzanego.

3. Sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne, przy czym nie bierze się pod uwagę skazań, które uległy zatarciu. Nie przekreśla również warunkowego umorzenia wcześniejsze skazanie za przestępstwo nieumyślne.

4. Postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Chodzi tutaj o tzw. pozytywną prognozę odnośnie sprawcy. Sąd na podstawie wspomnianych okoliczności musi dojść do przekonania, że odnośnie tego konkretnego sprawcy wystarczającym będzie warunkowe umorzenie(a nie wyrok skazujący), musi mieć również przekonanie, że sprawca będzie w przyszłości przestrzegał porządku prawnego.

5. Zarzucany oskarżonemu czyn zagrożony jest karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności. Przykładowo można tu wskazać: art.157§ 2 i 3 kk, art.158§ 1 kk, art.177§ 1 kk, art.178a kk, art.208 kk, art.209 § 1 kk, art.233 § 1 kk, art.286§ 3 kk, art.291 § 2 kk, art.292 § 1 kk.

Zgodnie jednak z art. 66 § 3 kk w wypadku gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody, warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Podobne prace

Do góry