Ocena brak

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Autor /Marcel Dodano /18.08.2011

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli występują następujące przesłanki:

a) wina sprawcy i społeczna szkodliwość popełnionego czynu przez niego nie są znaczne;

b) okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości;

c) sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne;

d) jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia pozwalają przypuszczać, że mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał prawa, a w szczególności nie popełni przestępstwa;

e) za przestępstwo grozi kara nie przekraczjąca 3 lat pozbawienia wolności, a gdy sprawa pojednał się z pokrzywdzonym, naprawił szkodę.

Okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania wynosi od 1 roku do 2 lat.

Umarzając warunkowo postępowanie sąd może oddać sprawcę pod nadzór kuratora. Sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości lub części. Sąd może też nałożyć na sprawcę takie obowiązki, jak przeproszenie pokrzywdzonego, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu i używania środków odurzających i itp., a także zobowiązać sprawcę do świadczenia pieniężnego na określony cel społeczny i nakazać prowadzenia pojazdów. Sąd podejmuje postępowanie karne jeżeli w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne i został za nie prawomocnie skazany.

Podobne prace

Do góry