Ocena brak

Warunki i zasady oznaczania książeki wydawnictw ciągłych kodami kreskowymi EAN.

Autor /Niehousmyer Dodano /10.07.2007

Spis treści:
1.Ogólne zasady funkcjonowania kodów EAN.
2.Wydawnictwa książkowe.
3.Wydawnictwa ciągłe.
4.Numer identyfikacyjny i jego przedstawienie graficzne.
4.1.Wiadomości ogólne.
4.2.Numer ISBN.
4.3.Numer ISNN.
4.4.Graficzne przedstawienie .
5.Sposoby znakowania książek i wydawnictw ciągłych.
5.1. Znakowanie książek z wykorzystaniem numerów ISBN
5.2.Znakowanie książek według zasad obowiązujących dla ogółu towarów.
5.3..Znakowanie wydawnictw ciągłych z wykorzystaniem numeru ISSN.
5.4.Znakowanie wydawnictw ciągłych według zasad obowiązujących dla ogółu towarów.
6.Oznaczanie książek numerem dodatkowym „add on”.
6.1.Warunki stosowania numeru „add on”.
7.Umieszczanie symbolu kodu na książkach.
8.Umieszczanie symbolu kodu na wydawnictwach ciągłych.
9.Wymagania techniczne dotyczące symboli kodów kreskowych EAN-13 i EAN-8.
9.1.Elementy symboli kodów kreskowych.
9.2.Wielkości symboli kodów kreskowych EAN-13 i EAN-8 .
9.2.Barwy symboli kodów EAN.
10.Wymagania techniczne dotyczące symboli kodów kreskowych „ADD-ON”
11.Zastosowanie .
12.Informacja rejestracyjna.
13. Wniosek o uzyskanie prawa przedstawiania numerów ISSN i ISBN w kodzie kreskowym EAN.


1.Ogólne zasady funkcjonowania kodów EAN.

Ogólne zasady funkcjonowania systemu EAN ,w tym stosowania kodów kreskowych EAN ,określa międzynarodowe stowarzyszenie EAN International z siedzibą w Brukseli .Warunkiem korzystania z rozwiązań systemu EAN jest członkostwo w stowarzyszeniu EAN International ,a członkami są podmioty gospodarcze ,reprezentowane przez organizacje krajowe .W Polsce jest to Centrum Kodów Kreskowych (CKK)-EAN Poland , w Instytucje Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Centrum Kodów Kreskowych ustanawia obowiązujące w Polsce zasady funkcjonowania systemu EAN i jest odpowiedzialne za jego wdrażanie w kraju.

CKK reprezentuje wszystkich producentów, handlowców i usługodawców z terenu Polski w tym systemie. CKK jest jedyną w Polsce instytucja upoważnioną do nadawania numerów EAN.

2.Wydawnictwa książkowe.

W rozumieniu systemu EAN, obok tradycyjnych drukowanych książek i broszur pod pojęciem tym mieszczą się:
- publikacje w mieszanej formie (np. książka z kasetą magnetofonową lub dyskietką)
- inne zbliżone publikacje ,tj. filmy edukacyjne, tradycyjne i wideo oraz przezrocza
- książki nagrane na kasetach
- programy komputerowe
- publikacje elektroniczne ( przeznaczone do wykonania czytelnego wydruku)
- wydawnictwa na CD-ROM
- publikacje na mikrofilmach
- publikacje w alfabecie Braille’a
- mapy itp.

3.Wydawnictwa ciągłe.

W haśle tym należy postrzegać publikacje w dowolnej formie, ukazujące się pod wspólnym tytułem , wydawane w częściach , zwykle oznaczonych kolejnymi numerami lub chronologicznie , w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu, o nie przewidzianym z góry terminie zakończenia.

Pojęcie to obejmuje:
- periodyki
- numery, zeszyty, tomy
- czasopisma, dzienniki, roczniki (raporty, wykazy itp...)
- cykliczne sprawozdania
- studia naukowe, rozprawy, serie monograficzne itp. drukowane na CD-ROM lub w innej formie elektroniczne.


4.Numer identyfikacyjny i jego przedstawienie graficzne.

4.1.Wiadomości ogólne.

Wydawnictwa książkowe i ciągłe, podobnie jak wszystkie rodzaje towarów oznaczonych w systemie EAN, identyfikowane są jako jednostki konsumenckie ( głownie dla potrzeb automatycznej identyfikacji w punktach sprzedaży detalicznej ) przy pomocy numeru identyfikacyjnego , o ściśle określonej strukturze. Dla książek i wydawnictw ciągłych do tworzenia numeru identyfikacyjnego EAN można wykorzystać numery z innych standardów, jak ISBN czy ISSN.

4.2.Numer ISBN.

ISBN (ang. International Standard Book Number) jest unikalnym numerem przypisanym każdej wydawanej książce. Rozwinął się z SBN (ang. Standard Book Number) używanego w krajach anglojęzycznych.

Numer ISBN składa się z dziewięciu cyfr plus znak kontrolny. Zbudowany jest z trzech części. Pierwsza oznacza język albo kraj pochodzenia. Polsce został przydzielony numer 83. Druga część oznacza wydawcę, a trzecia numer książki. Rozmiary tych części nie są stałe. Mały wydawca będzie miał dłuższy numer wydawcy. Natomiast duży wydawca ma krótszy numer wydawcy i więcej miejsca na numer książki. Jeżeli wydawca wyczerpie swoją pulę numerów książek to przyznawany jest mu nowy numer wydawcy.

Kodowany numer ma następującą strukturę:
· identyfikator kraju (1-5 znaków),
· separator '-',
· identyfikator wydawcy (przynajmniej 1 znak),
· separator '-',
· identyfikator tytułu (przynajmniej 1 znak),
· separator '-',
· suma kontrolna ISBN (jedna cyfra lub X(x)),
· dodatkowe informacje - opcjonalnie (5 cyfr).

Liczba cyfr w napisie musi być równa 9 + 1 suma kontrolna ISBN. Na końcu może wystąpić opcjonalnie 5 cyfr. W napisie muszą wystąpić 3 myślniki.

Numer ISBN posiada swoją własną sumę kontrolną. Jednak przy tworzeniu kodu kreskowego ta suma nie jest brana pod uwagę. Kod EAN zawiera własną sumę kontrolną. W Polsce zasady nadawania numerów ISBN określa Polska Norma PN-74-N-01206 oraz instrukcja Krajowego Biura ISBN. Dla przykładu, jeśli nr ISBN jest: 83-01-01373-7, to kod EAN będzie miał postać: 9788301013738.


4.3.Numer ISNN

ISSN(ang. International Standard Serial Number) to jednowymiarowy kod kreskowy typu 4W, w którym występują paski o czterech różnych szerokościach.

Dane dla kodu ISSN powinny składać się z:
· numeru ISSN (8 cyfr),
· kodu ceny (2 cyfry),
· kodu dodatkowego - opcjonalnie (2 lub 5 cyfr).
Jeżeli poda się dodatkowo 2 lub 5 cyfr do ciągu kodującego, generowany jest odpowiednio kod EAN-13+2 lub EAN-13+5, z dodatkowymi danymi umieszczonymi w części +2 lub +5. Ostatnia cyfra ISSN, cyfra sumy kontrolnej, może być 'X' .
Ponieważ ostatnia cyfra ISSN - cyfra sumy kontrolnej - nie jest kodowana, jest ona wymagana wyłącznie w celu umieszczenia jej w tekście drukowanym wraz z kodem. Na pozycji nr 5 musi znajdować się znak '-'.

Kod jest budowany według następującego wzorca:
· ISSN część 1 (4 cyfry),
· separator ('-'),
· ISSN część 2 (3 cyfry),
· suma kontrolna ISSN (1 cyfra),
· kod ceny (2 cyfry),
· opcjonalnie kod dodatkowy (2 lub 5 cyfr)


4.4.Graficzne przedstawienie .

Numery identyfikacyjne przedstawia się w graficznie postaci symbolu kodu kreskowego, tworzonego zgodnie z regułami budowy określonej symboliki. Symbol kodu składa się z jasnych i ciemnych kresek oraz wydrukowanego pod nimi numeru identyfikacyjnego, zakodowanego w postaci tych kresek. Ten sposób przedstawiania numeru identyfikacyjnego umożliwia automatyczny odczyt przy pomocy czytników kodów kreskowych.

Symbol wydrukowany na wydawnictwie musi ściśle spełniać wymagania wynikające z reguł budowy danej symboliki, bowiem w przeciwnym wypadku jego automatyczny odczyt będzie niemożliwy lub utrudniony.


5.Sposoby znakowania książek i wydawnictw ciągłych.

W systemie EAN przewidziano dwa warianty znakowania książek i wydawnictw ciągłych :
a) wariant A- znakowanie książek i wydawnictw ciągłych kodem kreskowym EAN (trzynastocyfrowym) z wykorzystaniem numerów ISBN lub ISSN
b) wariant B- znakowanie książek i wydawnictw ciągłych kodem kreskowym EAN-13
lub EAN-8, z wykorzystaniem trzynasto lub ośmiocyfrowego numeru identyfikacyjnego
EAN, według zasad obowiązujących dla ogółu towarów z odpowiednimi uzupełnieniami.

Zalecane jest stosowanie wariantu A przy ograniczeniu użycia wariantu B tylko do tych przypadków, w których książki i wydawnictwa ciągłe nie mają numerów ISBN lub ISSN.

Uwaga: Bez względu na to, jakie rozwiązanie zostanie wybrane, należy zagwarantować, aby
każdy numer EAN-13(i jego symbol) zawsze był jednoznacznym identyfikatorem
towaru ( 1 = towar = 1 tytuł w danym wydaniu = 1 numer ).


5.1. Znakowanie książek z wykorzystaniem numerów ISBN

Numer identyfikacyjny EAN-13, przeznaczony do znakowania książek z wykorzystaniem numeru ISBN, ma następującą strukturę:


STRUKTURA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO Identyfikator celu specjalnego Numer ISBN bez jego znaku kontrolnego Cyfrakontrolna
NUMER IDENTYFIKACYJNY EAN-ISBN 9 7 8 B1 B2 B3 B4 B5 B6 K

Tablica 1. Struktura numeru identyfikacyjnego EAN-13 z wykorzystaniem numeru ISBN dla książek.

Identyfikator celu specjalnego 978 –trzycyfrowy prefiks, przeznaczony w systemie

do kodowania książek , nadany przez EAN International.
Numer ISBN B1-B6 –numer nadany książce przez wydawcę lub przez ośrodek krajowy
ISBN bez jego znaku kontrolnego, w ramach przydzielonego przedziału numerów i jednoznacznie identyfikujący książkę.
Cyfra kontrolna K – służy do wykrywania błędów odczytu kodu kreskowego. Oblicza się ją według algorytmu ustalonego przez EAN International .Cyfra kontrolna wyliczana jest automatycznie podczas wykonywania wzorca symbolu kodu kreskowego lub drukowania go na etykiecie.


5.2.Znakowanie książek według zasad obowiązujących dla ogółu towarów.

Numer identyfikacyjny EAN-13, przeznaczony do znakowania książek według zasad
obowiązujących dla ogółu towarów ma następującą strukturę:

STRUKTURA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO Numer kraju Numer jednostki kodującej Numer indywidualny książki Cyfrakontrolna
NUMER IDENTYFIKACYJNY EAN 5 9 0 J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 J5 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T5 K

Tablica 2. Struktura numeru identyfikacyjnego EAN-13

Numer kraju-trzycyfrowy prefiks organizacji krajowej EAN, nadawany przez EAN
International .Dla Polski wynosi on 590.


Numer jednostki kodującej ( wydawcy lub dystrybutora )-nadawany centralnie przez
organizację krajową EAN- w Polsce przez CKK . J1 -J4 lub J1 - J5 jest to cztero lub pięciocyfrowy numer jednostki kodującej zapisany bezpośrednio po prefiksie.
Numer indywidualny książki- T1 - T4 lub T1 - T5 jest to cztero lub pięciocyfrowy numer indywidualny książki. Umożliwia on oznakowanie kodem EAN-13 do 100 000 lub 10 000 różnych tytułów książek .
Cyfra kontrolna K- służy do wykrywania błędów odczytu kodu kreskowego. Oblicza się ją według algorytmu ustalonego przez EAN International .Cyfra kontrolna wyliczana jest automatycznie podczas wykonywania wzorca symbolu kodu kreskowego lub drukowania go na etykiecie.


5.3..Znakowanie wydawnictw ciągłych z wykorzystaniem numeru ISSN

Numer identyfikacyjny EAN-13, przeznaczony do znakowania książek z wykorzystaniem numeru ISSN, ma następującą strukturę:

Identyfikator celu specjalnego Numer ISSN bez jego znakukontrolnego Oznaczenie różnych wydań tego samego tytułu. Cyfrakontrolna Numer kodu czasowego „add on”
9 7 7 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Q1 Q2 K S1 S2

Tablica 3. Struktura numeru identyfikacyjnego EAN-13 z wykorzystaniem numeru ISSN dla wydawnictw ciągłych.


Identyfikator celu specjalnego 977- trzycyfrowy prefiks, przeznaczony w systemie
do kodowania wydawnictw ciągłych , nadany przez EAN International
Numer ISNN W1-W7 –numer nadany wydawnictwu ciągłemu przez wydawcę lub przez ośrodek krajowy ISSN bez jego znaku kontrolnego, w ramach przydzielonego przedziału numerów i jednoznacznie identyfikujący wydawnictwo ciągłe.
Uwaga: Każde wydanie regionalne dziennika oznaczone jest innym numerem ISSN.
Dwie dodatkowe cyfry Q1 Q2 – służą do określania wariantu tego samego tytułu , dla poszczególnych numerów o różnej cenie (np. zeszyty specjalne ,o niestandardowej cenie ) lub dla oznaczenia różnych wydań zeszytów dziennika w obrębie tygodnia. Cyfry Q1 Q2
stosuje się wówczas, gdy sam tytuł nie może jednoznacznie identyfikować towaru. Różne wydania tego samego tytułu muszą być identyfikowane w ramach numeru EAN-13,a nie w ramach numeru dodatkowego „add on” .Cyfry nie mogą być jednak używane do oznaczenia regularnego wzrostu cen wydawnictwa.
Cyfra kontrolna K- służy do wykrywania błędów odczytu kodu kreskowego. Oblicza się
ją według algorytmu ustalonego przez EAN International .Cyfra kontrolna wyliczana jest
automatycznie podczas wykonywania wzorca symbolu kodu kreskowego lub drukowania
go na etykiecie.
Numer kodu czasowego S1 S2-przedstawiany w dwucyfrowym numerze dodatkowym
„add on” oznacza okres , w którym ukazuje się wydawnictwo ciągłe.5.4.Znakowanie wydawnictw ciągłych według zasad obowiązujących dla ogółu towarów.

Numer identyfikacyjny EAN-13, przeznaczony do znakowania wydawnictw ciągłych według zasad obowiązujących dla ogółu towarów ma następującą strukturę:

STRUKTURA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO Numer kraju Numer jednostki kodującej Numer indywidualny książki Cyfrakontrolna Numer kodu czasowego ”add on”
NUMER IDENTYFIKACYJNY EAN 5 9 0 J1 J2 J3 J4 J1 J2 J3 J4 J5 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T5 K S1 S2

Tablica 4. Struktura numeru identyfikacyjnego EAN-13

Numer kraju-trzycyfrowy prefiks organizacji krajowej EAN, nadawany przez EAN
International .Dla Polski wynosi on 590.
Numer jednostki kodującej ( wydawcy lub dystrybutora )-nadawany centralnie przez
organizację krajową EAN- w Polsce przez CKK . J1 -J4 lub J1 - J5 jest to cztero lub pięciocyfrowy numer jednostki kodującej zapisany bezpośrednio po prefiksie.
Numer indywidualny wydawnictwa ciągłego- T1 - T4 lub T1 - T5 jest to cztero lub pięciocyfrowy numer indywidualny wydawnictwa ciągłego.
Cyfra kontrolna K- służy do wykrywania błędów odczytu kodu kreskowego. Oblicza się ją według algorytmu ustalonego przez EAN International .Cyfra kontrolna wyliczana jest automatycznie podczas wykonywania wzorca symbolu kodu kreskowego lub drukowania go na etykiecie.
Numer kodu czasowego S1 S2-przedstawiany w dwucyfrowym numerze dodatkowym
„add on” oznacza okres , w którym ukazuje się wydawnictwo ciągłe.

6.Oznaczanie książek numerem dodatkowym „add on”.

Niektórzy wydawcy chcą umieszczać w postaci kodu kreskowego dodatkowe informacje dotyczące książki , np. oznaczenie wariantu wydawniczego(przedruk dla tego samego wydawcy lub zmiana cen itp.).Informacje takie można przedstawić w postaci dwu lub pięciocyfrowych numerów, które stanowią dodatkową część symbolu, tzw. ”add on” .Przykład symbolu kodu głównego wraz z „add on” przedstawiono na rys.1.
Rysunek 1.Symbol Ean-13 z „add on”.

CCK zaleca następujące oznaczenia numeru kodu czasowego:

Dzienniki: Numer „add on” stosuje się wyłącznie do przedstawiania
chronologicznej kolejności tygodni – podobnie jak dla tygodników.

Tygodnik: Numer od 01 do 53 ( numery tygodni w roku ).

Dwutygodnik: Numer 02,04,06, ....,52( numery parzystych tygodni w roku ) lub
numer 01,03,05,.....,53( numery nieparzystych tygodni w rok ).

Miesięczniki: Numer od 01 do 12( numery miesięcy w roku ).

Dwumiesięczniki: Numery 02,04,06,...,12 ( numery parzystych miesięcy w roku )
lub numer 01,03,05,...,11 ( numery nieparzystych miesięcy w roku ).
Jest to numer pierwszego z dwóch miesięcy , dla których ukazuje się
dany dwumiesięcznik.

Kwartalnik: Numer od 01 do 12( numery miesięcy w roku ).podaje się numer
pierwszego miesiąca , dla którego wydany jest kwartalnik,
np.:01,04,07,10 lub 02,05,08,11 lub 03,06,09,12.

Okresy sezonowe: Pierwsza cyfra numeru jest to ostatnia cyfra roku ,a druga cyfra-
numer pory roku,gdzie:wiosna-1,lato-2,jesień-3,zima-4.

Okresy Pierwsza cyfra numeru jest to ostatnia cyfra roku ,a druga cyfra-
dwusezonowe: numer pory roku (jak wyżej),odpowiadająca pierwszej z dwóch pór
roku, dla których wydana jest ta publikacja.

Roczniki: Pierwsza cyfra numeru jest to ostatnia cyfra roku,a druga cyfra
zawsze ma wartość 5.

Specjalne Identyfikowane numerem od 01 do 99.Są to wydawnictwa ciągłe
odstępy czasu: ukazujące się regularnie ( o nieokreślonej częstotliwości ) lub inne.6.1.Warunki stosowania numeru „add on”.

1.Numer „add on” nie może zawierać informacji, które powinny znaleźć się w
głównym numerze EAN-13 ,jednoznacznie identyfikującym książkę.
2.Stosowanie numeru i symbolu „add on” jest nieobowiązkowe. Umieszcza się
go na odpowiedzialność jednostki kodującej dla jej własnych celów.
3.Odczyt symbolu kodu „add on” przez czytnik kasowy dystrybutora nie jest
obowiązkowe.
4.Zasady stosowania kodów „add on” mogą być zmieniane, jeżeli wymagać tego
będzie rozwój sprzętu wspomagającego odbieranie i sortowanie zwrotów.
5.Symbol „add on” umieszcza się po prawej stronie symbolu kodu EAN-13,
równoległe w stosunku do niego.


7.Umieszczanie symbolu kodu na książkach.

Symbol kodu kreskowego umieszczanego na książkach wraz z kodem dodatkowym „add on” musi spełniać takie same wymagania jak każdy inny symbol kodu EAN .Powyżej symbolu EAN należy wydrukować cały numer ISBN wraz z jego akronimem i znakiem kontrolnym. Symbol musi być umieszczony na zewnętrznej stronie okładki, a dla książek podlegających zwrotowi-również na wewnętrznej stronie okładki. Sposób umieszczania symboli kodu na okładce książki przedstawiają rysunek 2 i 2a
Rys. 2.Zalecana lokalizacja kodu kreskowego na zewnętrznej stronie okładki książki.

Rys. 2a.Zalecana lokalizacja kodu kreskowego na zewnętrznej stronie okładki
książki-rozwiązanie alternatywne.


8.Umieszczanie symbolu kodu na wydawnictwach ciągłych.

Symbol kodu kreskowego umieszczanego na wydawnictwach ciągłych, wraz z kodem dodatkowym „add on” musi spełniać takie same wymagania jak każdy inny symbol kodu EAN .Symbol „add on” umieszcza się po prawej stronie symbolu EAN-13, równolegle w stosunku do niego. Sposób umieszczania symboli kodu na okładce książki przedstawiają rysunek 3 i 3a.


Rys. 3. Zalecana lokalizacja kodu kreskowego na okładce wydawnictwa ciągłego .


Rys. 3. Alternatywny sposób lokalizacji symbolu kodu kreskowego na okładce
wydawnictwa ciągłego.


9.Wymagania techniczne dotyczące symboli kodów kreskowych EAN-13 i EAN-8.

Kody kreskowe –nanoszone na okładkach książek i stronach tytułowych wydawnictw ciągłych –drukowane są przy pomocy wzorców symboli kodów kreskowych w postaci komputerowych plików graficznych w formacie EPS ( encapsulated postscript ) lub oryginalnych klisz filmowych ( master filmów )symboli kodów kreskowych , zamawianych u ich producentów ( katalog tych firm udostępnia CKK ). Symbole kodów krekowych mogą być również nanoszone na etykietach samoprzylepnych.

9.1.Elementy symboli kodów kreskowych.

Symbol kodu kreskowego składa się z:
- kresek, które są graficznym odzwierciedleniem numeru identyfikacyjnego,
- wydrukowanego pod nimi numeru identyfikacyjnego, w postaci cyfr,
- jasnego marginesu , otaczającego symbol kodu, o ściśle określonej szerokości.

Szczegółowe wymagania techniczne, odnośnie budowy symbolu , szerokości kresek, jasnego marginesu oraz sposobu umieszczania numeru identyfikacyjnego zawiera norma
PN-90/0-79004”Kod kreskowy EAN. Wymagania ogólne.”

9.2.Wielkości symboli kodów kreskowych EAN-13 i EAN-8 .

Ze względu na techniczne ograniczenia sprzętu odczytującego symbole kodów kreskowych, ich wielkość musi się mieścić w ściśle określonych granicach. Dopuszczalną przez EAN International wielkością jest kod EAN o współczynniku powiększenia od 0,80 do 2,00 w stosunku do tzw. wielkości nominalnej. Każda z tych wielkości jest określonym pomniejszeniem lub powiększeniem tzw. wymiaru nominalnego symbolu kodu ( SC2-wielkośc kodu EAN przy współczynniku powiększenia = 1), patrz :Tab. 5

Oznaczanie wymiarów S.C. Współczynnikpowiększenia Wymiary pomiędzy narożnymi punktami
EAN-13 EAN-8
szerokość wysokość szerokość wysokość
0 0,8 29,83 21,00 21,38 17,31
1 0,9 33,56 23,63 24,06 19,48
2 1,0 37,29 26,26 26,73 21,64
3 1,1 41,02 28,89 29,40 23,80
4 1,2 44,75 31,51 32,08 25,97
5 1,4 52,21 36,76 37,42 30,29
6 1,5 55,94 39,39 40,10 32,46
7 1,7 63,39 44,64 45,44 36,79
8 1,85 68,99 48,58 49,45 40,03
9 2,0 74,58 52,52 53,46 43,28

Tablica 5.Wymiary EAN-13 i EAN-8.9.2.Barwy symboli kodów EAN.

Kod kreskowy odczytywany jest najczęściej przy pomocy czytnika wyposażonego w laser, który oświetla go wiązką promieni podczerwonych, a następnie bada ilość światła odbitego od powierzchni kodu. Jasne kreski ( w praktyce drukarskiej są to zwykle barwy tła ) odbijają więcej światła niż ciemne. To, co widzi skaner różni się znacznie od tego, co widzi ludzkie oko. Aby kod mógł zostać odczytany, pomiędzy barwami kresek i tła musi zostać zachowany określony kontrast, widoczny dla skanera.
Uzyskanie pożądanego kontrastu uzależnione jest od dwóch czynników: barwy tła podłoża i barwy kresek. Wiele połączeń barw jest wprawdzie dobrze widocznych dla oka ludzkiego, jednakże niektóre z nich są zupełnie nieczytelne dla skanera. Przykładem mogą być barwy silnie odbijające światło, jak np. złoty czy srebrny, które nie nadają się do drukowania kodów kreskowych, bez względu na to, w jakich połączeniach barwnych zostaną zastosowane.
Tablica 6 i 6a przedstawia niektóre prawidłowe i nieprawidłowe połączenia kolorów symboli kodów kreskowych. Idealnym zestawieniem jest białe tło i czarne kreski, lecz niektóre inne połączenia mogą dać równie dobry efekt.Barwyprawidłowe
KRESKI TŁO
czarne białe
niebieskie białe
zielone białe
ciemnobrązowe białe
czarne żółte
niebieskie żółte
zielone żółte
ciemnobrązowe żółte
czarne pomarańczowe
niebieskie pomarańczowe
ciemnobrązowe pomarańczowe
czarne pomarańczowe

Tablica 6. Przykłady prawidłowych połączeń kolorów symboli kodów kreskowych.

Barwy nieprawidłowe
KRESKI TŁO
żółte białe
pomarańczowe białe
czerwone białe
jasnobrązowe białe
czarne zielone
ciemnobrązowe zielone
czarne niebieskie
czarne ciemnobrązowe
czerwone zielone
niebieskie zielone
Tablica 6a. Przykłady nieprawidłowych połączeń kolorów symboli kodów kreskowych.

10.Wymagania techniczne dotyczące symboli kodów kreskowych „ADD-ON”.

Kod „add on” musi być zgodny z ogólnymi zasadami EAN odnośnie :wielkości symbolu, jakości druku, zaleceń dotyczących koloru, kontrastu i odbicia. Oznacza to ,że obecność kodu „add on” w żaden sposób nie zmienia ogólnego procesu przygotowania i drukowania kodu kreskowego.
Szczególnie należy podkreślić, że dla kodu „add on” musi być zastosowany ten sam współczynnik powiększenia(teoretycznie pomiędzy 0,80 i 2,00) .

11.Zastosowanie .
Znaczny wzrost liczby wydawnictw ciągłych w XX wieku spowodował konieczność ich usystematyzowania. Pod egidą UNESCO opracowano projekt Międzynarodowego Systemu Danych Wydawnictw Ciągłych (ISDN), którego częścią składową jest Międzynarodowy Numer Wydawnictw Ciągłych (ISSN). Numerem ISSN mogą być oznaczone "wydawnictwa o nie przewidzianym z góry zakończeniu, ukazujące się pod wspólnym tytułem, częściami oznaczone numerycznie lub chronologicznie lub w nieokreślonych odstępach czasu".
Do tej pory na świecie przydzielono ponad milion numerów ISSN. W Polsce numery ISSN są nadawane przez Narodowy Ośrodek ISSN, który ma siedzibę w Bibliotece Narodowej.

12.Informacja rejestracyjna.
Opłata dla podmiotów gospodarczych, kodujących książki i wydawnictwa książkowe kodami kreskowymi EAN z wykorzystaniem numerów ISBN lub ISSN jest jednorazowa. Aktualnie obowiązująca stawka opłaty wynosi 100zł.Opłate uiszcza się wpłacając ww. kwotę gotówkową na konto CKK:
Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań
WBK VI O/Poznań, nr.10901362-4792-128-00-0
z dopiskiem :System EAN/ISBN
13. Wniosek o uzyskanie prawa przedstawiania numerów ISSN i ISBN w kodzie kreskowym EAN.


Autor: Cezary Szymczyk III IE, gr. 8
Prowadzący: dr inż. Andrzej Żychiewicz
Projekt z przedmiotu: „Zarządzanie jakością – TQM”
Wrocław, 2004

Podobne prace

Do góry