Ocena brak

Warunki i tryb płatności podatku

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Zaliczyć tu należy:

Środek zapłaty podatku, jest nim pieniądz, mający prawny obieg w chwili zapłaty, nie jest to jednak środek jedyny w grę wchodzić mogą również papiery wartościowe, znaki skarbowej akcyzy a także urzędowe blankiety wekslowe, w przeszłości środkiem zapłaty były ziemio płody w podatku. Zapłata podatku przez podatnika prowadzącego i obowiązanego do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej przy działalności gospodarczej, musi nastąpić w formie depozytów przy wykonaniu polecenia przelewu, w pozostałych przypadkach zapłata podatku może nastąpić w formie gotówkowej, a więc do kasy Urzędu Skarbowego, poprzez zastosowanie przekazu pocztowego.

Tryb zapłaty podatku, podatek może być płacony sporadycznie tj. w każdym konkretnym przypadku powstania zobowiązania podatkowego, bądź za pewne okresy, w tym ostatnim przypadku wchodzi w grę płatność okresowa, periodyczna podatku. Charakterystycznym przykładem płatności podatku w trybie sporadycznym jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych, który uiszcza się przy każdorazowym nabyciu rzeczy, praw majątkowych w drodze umowy kupna i sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych. W każdym przypadku zawarcia umowy pożyczki, poręczenia, umowa dożywocia, umowy spółki itp.

Podatek ten podobnie jak podatek od spadków i darowizn opiera się na tzw. zamkniętym podatkowym prawnym stanie faktycznym np. nabycie spadku, darowizny, zasiedzenie. Podatki płacone w trybie periodycznym a więc okresowym to podatki zbudowane na otwartym podatkowo-prawnym stanie faktycznym, np. w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie tzw. dochodów fundowanych, a więc dochodów płynących z takich źródeł przychodów jak stosunek pracy, renta, emerytura, poza rolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej itp. Płatność podatku, o którym mowa może dotyczyć różnych okresów roku, np. w podatku dochodowym jest rok, w podatku od towarów i usług miesiąc. Mówiąc o trybie zapłaty podatku należy zwrócić uwagę na fakt, iż płatność podatku może być jednorazowa lub stopniowa.

Płatność jednorazowa polega na tym uiszczeniu jednorazowo całości zobowiązania podatkowego. Natomiast płatność stopniowa może być dokonywana w trybie zaliczkowym lub ratalnym. Różnica w tym trybie płatności podatku polega na tym, iż płacony w ten sposób podatek musi być z góry znany podatnikowi. Jego płatność rozciągnięta jest natomiast w czasie, np. podatek leśny płacony jest do 15 marca każdego roku.

Raty nie mogą być stosowane w tych podatkach w których wysokość zobowiązania podatkowego nie jest z góry znana. W tych podatkach możliwe jest jedynie stosowanie zaliczek, np. podatki dochodowe w którym dochód podatnika ulega stałym zmianom w ciągu roku. Można także stosować przedpłaty na zaliczki.

Przedpłaty na zaliczki podobnie jak zaliczki są prowizoryczną formą wpłaty na poczet zobowiązania podatkowego, które ma być ustalone w przyszłości. Przedpłaty na zaliczki pobiera się u źródła, a więc u osób które są dłużnikiem podatnika. Mówiąc o trybie zapłaty podatku wspomnieć należy również o zapłacie podatku w postaci ryczałtu.

Ryczałt polega na tym, iż w określonym przypadku nie pobiera się podatku na zasadach ogólnie przyjętych tj. na podstawie opodatkowania rzeczywistej i konkretnie ustalonej dla danego podatnika, lecz w drodze uproszczonej przez nawiązanie do podstawy szacunkowej, przyjętej generalnie dla określonej kategorii podatników. Ryczałt stosuje się głównie w tych podatkach, w których rozmiary działalności gospodarczej podatnika są stosunkowo niewielkie lub trudno uchwytne, stąd każdorazowe ustalenie podstawy opodatkowania byłoby rzeczą zbyt uciążliwą i niezmiernie kosztowną w stosunku do wysokości pobieranego podatku. Instytucja ryczałtu jest także dogodna dla drobnych podatników, zwalnia ich bowiem od konieczności prowadzenia ksiąg podatkowych. Instytucja ryczałtu występuje w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to podatek płacony może być wg. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. (751)

Termin zapłaty podatku powinien z jednej strony zapewniać stały, szybki, równomierny dopływ środków pieniężnych do budżetu, z drugiej strony termin zapłaty podatku powinien uwzględniać specyfikę przedmiotu opodatkowania a więc warunki działalności gospodarczej, źródła przychodów, sposobu nabycia własności rzeczy i praw majątkowych itp. Za termin zapłaty podatku uważa się w świetle ordynacji podatkowej – przy zapłacie gotówką dzień zapłaty kwoty podatku w kasie urzędu skarbowego lub na rachunek bankowy tego urzędu, albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta. Natomiast w obrocie bezgotówkowym termin dokonania zapłaty to dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika.

Natomiast okres jaki wyznaczony jest dla terminu zapłaty podatku określony jest w ustawach podatkowych. W odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, oznacza to iż podmioty te najpóźniej w momencie ....... muszą same obliczyć podatek oraz dokonać jego zapłaty bez wezwania organu podatkowego. W przypadku kiedy zobowiązanie podatkowe powstaje w wyniku doręczenia decyzji podatkowej wówczas termin zapłaty podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Sposób zapłaty podatku, zapłata podatku może nastąpić bądź bezpośrednio do budżetu a więc poprzez wpłatę do kasy urzędu skarbowego, na rachunek bankowy NBP obsługujący kasowo budżet, droga przelewu pocztowego itd. Bądź może być płacony za pośrednictwem płatnika, inkasenta lub upoważnionego pracownika organu podatkowego. Za pośrednictwem płatnika uiszczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, płatnikiem jest pracodawca, ZUS, organy emerytalno – rentowe, banki itp. Inkasentem jest sołtys zobowiązany do odprowadzania podatku leśnego, rolnego, podatku od nieruchomości.

Podobne prace

Do góry