Ocena brak

Wartość dodana (Rachunkowość)

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011

Charakterystyka

Wraz z rozwojem społecznym rosną wymagania związane z ujawnianiem informacji o działalności firmy. Tradycyjny zbiór informacji zawarty w istniejących sprawozdaniach finansowych okazuje się niewystarczający. W szczególności dla zatrudnionych i zewnętrznych stron uczestniczących w działalności firmy ważna jest informacja o rozmiarach i podziale wartości dodanej.


Przez wartość dodaną rozumie się ogólnie wartość uzyskaną przez pomniejszenie sprzedaży o materiały i usługi nabyte z zewnątrz. Koncepcja tej informacji opiera się na przekonaniu, że sprzedaż osiągnięta przez firmę jest rezultatem zakupu surowców i usługi oraz pracy wykonanej przez zatrudnionych (kapitał ludzki) i kapitał finansowy (własny i obcy). Jeśli firma produkuje dobra pośrednie, jej przychody ze sprzedaży wlicza się jako koszty jej klientom i wartość dodana, którą wytworzy, nie będzie liczona podwójnie. Gdy dobra i usługi nabywa ostateczny konsument, cena zawiera całą wartość dodaną, wytworzoną na każdym etapie procesu produkcji.


Sprawozdanie o wartości dodanej

Struktura tego sprawozdania obejmuje sekcję sprzedaży o kosztów zewnętrznych, czyli ustalenie rozmiarów wartości dodanej oraz sekcję podziału wartości dodanej. Jest to, zatem rodzaj przekształconego rachunku zysków i strat. Poniższe zestawienie przedstawia przykład sprawozdania.

Sprzedaż 102300 zł Zakupione materiały i usługi 72100 Wartość dodana 30200

Podział wartości dodanej

Wypłaty dla pracowników (płace, premie, dodatki, nagrody) 17300 Odsetki 600 Dywidendy 900 Razem wypłaty dla kapitałodawców: 1500 Podatek dochodowy 2700 Inne podatki 400 Razem wypłaty dla budżetów: 3100 Amortyzacja 1800 Podział zysku 6500 Razem utrzymanie i powiększenie aktywów: 8300 Wartość dodana 30200

Zaprezentowane sprawozdanie swoją strukturą nawiązuje do sposobu liczenia dochodu narodowego. Widać jednakże, że sprawozdanie to powstaje przez przekształcenie rachunku zysków i start. Nie zasługuje, zatem w pełni na nazwę sprawozdania finansowego, bowiem one powstają z danych ujętych na kontach ( sięgając do oryginalnego źródła danych), a nie w rezultacie przekształceń istniejących sprawozdań.


Cele sprawozdania

  • Wykazanie wartości dodanej do zakupionych materiałów i usług w rezultacie działalności firmy w danym okresie;
  • Podział wartości dodanej: najpierw dla pracowników, później dla dostarczycieli środków finansowych, a na końcu dla zapewnienia rozwoju firmy;
  • Dostarczenie informacji o oceny efektywności wykorzystania dwóch wymienionych czynników (ludzie i kapitał).

Stworzenie oryginalnego sprawozdania można osiągnąć przez rozwinięcie informacji dotyczących kapitału społecznego. Oprócz wykazywania ogólnej kwoty przekazanej pracownikom należałoby zamieścić bardziej szczegółowe informacje, w których zostanie ukazana relacja między zarobkiem rzeczywistym pracownika a wynagrodzeniem normatywnym, minimalnym przy danym stażu. W rezultacie powstaje obfite źródło informacji, które może być pomocne przy analizie płac i decyzjach w tym zakresie, jest to także ocena stanu płac w firmie.


Marketingowa wartość dodana w aspekcie tradycyjnym jest dodaniem do produktów (usług, marek) cech, które sprawią, że owe produkty (usługi, marki) uzyskają przewagę konkurencyjną. Omawiając to zagadnienie nie można pominąć definicji wartości dla klienta, która wg Philipa Kotlera jest: ?dokonaną przez klienta oceną ogólnej zdolności produktu do zaspokojenia jego potrzeb?. Co zatem sprawia, że klient jest w stanie zapłacić zdecydowanie więcej za dany produkt, czy usługę rezygnując z produktów i usług często tańszej konkurencji? Odpowiedź jest prosta - dzieje się tak zazwyczaj, dzięki odczuciu, że wybierając konkretny produkt czy usługę otrzymuje wraz z nim trudno definiowalną - wartość dodaną.


Kreowanie wartości dodanej

Wartość dodaną można kreować za pomocą (ujęcie tradycyjne):

  • Jakości i cech produktów
  • Jakości i cech usług
  • Jakości obsługi
  • Wizerunku marki (często wypadkowa powyższych)

Należy podkreślić, że wartość dodana kreowana przez firmę i postrzegana przez klientów nie musi być tożsama. Przykładowo prezes firmy może wierzyć, iż jego firma jest wyjątkowa, nowoczesna i bezkonkurencyjna, ale to rynek (konsument) ustala jak jest w istocie. Marketingowa wartość dodana to pojęcie bardzo abstrakcyjne, które można interpretować subiektywnie. Podobnie jest z wartością konsumencką - poziomem standardu produktów i usług jak i systematyzowaniem pozycji marki. Dla jednego klienta standardem może być czterostrefowa klimatyzacja i ubrania od Diora, a dla drugiego samochód bez klimatyzacji i ubrania z H&M. Wartość dodana zmienia się również w czasie. To co dziś uchodzi za luksus jutro stanie się standardem, choć nie zawsze tak się dzieje.


Autor: Jacek Kluszczyński
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry