Ocena brak

Warszawa - plac Zamkowy z kolumną Zygmunta

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Plac byl niegdyś dziedziń­cem przednim Zamku Kró­lewskiego, ograniczonym od południa murami obronnymi. Swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza Jakubowi Kubickiemu. Według je­go planów zburzono część mu­rów i zabudowania znajdujące się przed zamkiem. Stojąca tu kolum­na Zygmunta to pierwszy w Pol­sce pomnik przedstawiający osobę historyczną. Została wzniesiona w 1644 roku przez Władysława IV dla uczczenia pamięci jego ojca, Zygmunta III Wazy. „Rodzicowi najlepiej zasłużonemu / Roku Pań­skiego 1643 / Wystawić rozkazał / Któremu już / Sława wieniec / Po­tomność wdzięczność / Wieku­istość pomniki / Wzniosła, albo jest dłużna" - głosi fragment łaciń­skiego napisu na tablicy fundacyj­nej. Posąg króla wykonał rzeźbiarz z Bolonii, Clemente Molłi. Mierzą­cą 275 centymetrów figurę władcy w zbroi rycerskiej, z szablą i krzy­żem w rękach oraz koroną na gło­wie, odlał z brązu królewski ludwi-sarz Daniel Tym.
Podczas powstania warszawskiego, we wrześniu 1944 roku, strzaskana przez Niemców pociskiem czołgo­wym, legła w gruzach. Rok wcześ­niej Tadeusz Hollender w wierszu nagrodzonym w konspiracyjnym konkursie napisał:
A lud stołeczny wierzy, że gdy sza­bla w górze
to znak. że się w krwi własnej wkrótce wróg zanurzy,
że szabla podniesiona nową chwa­lę wróży.

Kolumnę odbudowano w 1949 roku.

Kiedy odbudowano Zamek Królewski, zmienił się wygląd placu. Teren został obniżony o 0.5-1,5 m i pokryty kostką brukową ze starej nawierzchni Kra­kowskiego Przedmieścia i placu Grzybowskiego. Pas cegły klinkierowe) wy­znacza bieg dawnych murów obronnych. Podstawę kolumny Zygmunta uzu­pełniono kilkoma granitowymi  stopniami.


Podobne prace

Do góry