Ocena brak

Walory antropogeniczne - specyfika i podziały

Autor /grainuini Dodano /16.02.2007

Definicje i podziały walorów turystycznych.
Walory antropogeniczne i ich specyfika.

W swojej pracy postaram się wyjaśnić termin walor turystyczny przytaczając kilka jego definicji oraz przedstawiając podział walorów według różnych kryteriów. W drugiej zaś części zajmę się bardziej szczegółowo węższą grupą walorów ? walorami antropogenicznymi, prezentując precyzyjniej ich specyfikę i klasyfikację.

Istnieje co najmniej kilka definicji walorów turystycznych. Według Encyklopedii PWN ?walory turystyczne to elementy środowiska przyrodniczego lub kulturowego, stanowiące lub mogące stanowić cel ruchu turystycznego?. Tak więc są one zarówno głównymi celami, w sposób zasadniczy przyczyniający się do ukierunkowania przyjazdu, jak i celami pobocznymi, uwzględnianymi z okazji przyjazdu bądź pobytu w danym regionie czy miejscowości. Walorami turystycznymi nazywamy zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowań turysty. Uznaje się je za sumę składników, stworzonych przez naturę ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność.
Walory turystyczne można podzielić w różnoraki sposób, w zależności jakie kryterium będziemy brali pod uwagę. I tak na przykład Warszyńska i Jackowski, biorąc pod uwagę motywy turysty, wyróżniają następujące rodzaje walorów: wypoczynkowe (ściśle zależne od warunków środowiska naturalnego), krajoznawcze (osobliwości przyrodnicze oraz elementy kultury materialnej i duchowej) oraz specjalistyczne (umożliwiające uprawianie różnych form turystyki kwalifikowanej).
Inny podział prezentują natomiast Bar i Doliński, którzy oparli go w zależności od charakteru atrakcji. Wyróżniają oni walory wypoczynkowe (tereny o atrakcyjnym środowisku przyrodniczym, urozmaiconym ukształtowaniu powierzchni), osobliwości przyrodnicze oraz elementy kultury materialnej i duchowej, a także walory specjalistyczne, czyli obszary umożliwiające uprawianie na przykład wędkarstwa, myślistwa, jeździectwa lub kajakarstwa.
Podział walorów turystycznych pod względem głównych motywów ruchu turystycznego zaprezentowali Lijewski, Mikułowski i Wyrzykowski. Według powyższych autorów dzielą się one na: wypoczynkowe - służące regeneracji sił fizycznych i psychicznych, obszary wolne od zanieczyszczeń o czystym powietrzu, niskiej urbanizacji, dobrym klimacie; teren ten może też posiadać warunki do czynnego wypoczynku, a także walory lecznicze oraz krajoznawcze, będące przedmiotem zainteresowań poznawczych. W walorach krajoznawczych mieszczą się walory naturalne (przyrodnicze), ukształtowane bez ingerencji człowieka, utworzone przez człowieka, ingerencja człowieka nie wpływa na znaczenie walorów, jak również walory antropogeniczne: dobra kultury, zabytki architektury, budownictwa, muzea, imprezy kulturalne.

Podobne prace

Do góry