Ocena brak

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - REFERENDUM LUDOWE I WYBORY DO SEJMU USTAWODAWCZEGO

Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011

Jednym z podstawowych celów utworzenia TRJN miało być zorganizowanie wyborów do Sejmu Ustawodawczego, który uchwaliłby nową konstytucję i rząd. We wrześniu partie robotnicze PPR i PPS wystąpiły z propozycją utworzenia bloku wyborczego sześciu partii działających w Polsce. Ordynacja wyborcza miała być oparta na pięcioprzymiotnikowym prawie wyborczym. Wybrany w wyborach na trzyletnią kadencję Sejm byłby sejmem konstytucyjnym. PPR i PPS wysuwając ten projekt chciała zapobiec konfrontacji w wolnych wyborach.

PPR zdawała sobie sprawę z popularności PSL, PPS, SD dlatego taktyka odwlekania terminu wyborów w połączeniu z terrorem wobec przeciwników politycznych zapewnić im miała sukces. Propozycja ta została odrzucona przez PSL - partia Mikołajczyka wiedziała o swoim wielkim poparciu ze strony społeczeństwa i nie chciała rezygnować z walki o władzę. Na wiosnę partie "bloku demokratycznego" wystąpiły z propozycją referendum ludowego, które miało dać odpowiedź na pytania:

1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu?

2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego wprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienia podstawowych gałęzi gospodarki narodowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? (Czy jesteś za przemianami demokratycznymi?)

3. Czy chcesz utrwalenia zachodniej granicy państwa polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?

PSL wzywało do odpowiedzi "nie" na pierwsze pytanie.

WiN wzywało do odpowiedzi "nie" na dwa pierwsze pytania.

Obóz narodowy wzywał do odpowiedzi "nie" na wszystkie pytania.

W referendum przeprowadzonym w 1946 roku według komunistów wzięło udział 85,3% uprawnionych. Jednakże wyniki referendum uważała za sfałszowane opozycja. Zarzucała władzy fałszerstwa, niedopuszczanie do brania udziału w pracach komisji opozycji, terror, wykorzystywanie wojska w celach propagandowych i naruszanie zasady tajności.

Kolejne wybory odbyły się 19 stycznia 1947 roku. Wzięło w nich udział 89,9% uprawnionych. Odbyły się one w atmosferze jeszcze większego terroru niż referendum. Przed wyborami aresztowano wielu działaczy PSL. Na listę bloku (sojusz PPR i PPS) głosowało 80,1% natomiast na PSL 10%. W rezultacie w nowo wybranym Sejmie zasiadło 114 posłów PPR, 116 z PPS, 109 z SL, 27 z PSL, 7 z PSL "Nowe Wyzwolenie". Nie zakończyło to jednak walki. Opozycja zarzuciła władzom państwowym przeprowadzenie głosowania pod osłoną wojska i milicji, a także sfałszowanie wyników wyborów.

Podobne prace

Do góry