Ocena brak

WAKARUSA, WOJNA NAD RZEKĄ WAKARU­SA 1855

Autor /omar Dodano /06.08.2012

Akt Kansas-Nebraska z 1854, zgodnie z zasadą suwerenności ludu, po­zwolił osadnikom z obszarów Kansas-Neb­raska na podjęcie decyzji w sprawie niewol­nictwa (w głosowaniu bezpośrednim). Ugru­powania zwolenników i przeciwników ut­rzymania niewolnictwa w Kansas uchwaliły odrębne konstytucje i powołały konkuren­cyjne rządy w Lecomton (za niewolnict­wem) i Topeka (przeciw niewolnictwu) (1855). Zamordowanie przeciwnika niewol­nictwa w listopadzie 1855 rozpętało tzw. wojnę Wakarusa, to jest szereg potyczek między zwolennikami i przeciwnikami nie­wolnictwa wzdłuż rzeki Wakarusa w pobliżu Lawrence (Kansas) (26 listopada - 7 grudnia 1855) w wyniku których, kilku ludzi straciło życie. Uzbrojeni zwolennicy niewolnictwa z Missouri, zwani „bandytami z pograni­cza", zamierzali zaatakować Lawrence (Kan­sas) bronione przez partię zwolenników „wolnej ziemi" (przeciwnicy niewolnictwa na terenach zachodnich). Interwencja miej­scowego gubernatora położyła kres atakom i samej „wojnie". W 1856 bandyci z po­granicza napadli na Lawrence, a w odwecie abolicjoniści zaatakowali osadników z Po-ttawatomie Greek (patrz pottawatomie, masakra w pottawatomie isse). Sprzecz­ność interesów zwolenników i przeciwników niewolnictwa przerodziła się w wojnę domo­wą znaną jako „krwawiący Kansas", która skończyła się dopiero po interwencji i wpro­wadzeniu porządku przez wojska federalne w 1860. 

Podobne prace

Do góry