Ocena brak

W jaki sposób jest przekazywane ciepło?

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

Ciepło może być przekazywane poprzez promie­niowanie, przewodnictwo bądź konwekcję, lub przez kombinację tych procesów. Promieniowanie cieplne jest rodzajem promieniowania elektroma­gnetycznego, tak jak światło lub fale radiowe, różni się od nich tylko długością fal. W ośrodkach takich, jak na przykład powietrze, niewielka część energii fali jest pochłaniana. Inne materiały mogą po­chłaniać prawie całą energię fali, bądź też prawie całą odbijać. Stosunek ilości energii odbitej i po­chłoniętej zależy od koloru i faktury powierzchni oraz rodzaju materiału, z którego jest wykonana. Ciemne i chropowate powierzchnie pochłaniają promieniowanie cieplne znacznie szybciej niż jasne i wypolerowane, które odbijają przeważającą więk­szość padającego promieniowania.
Przewodnictwo ciepła od jednego ciała do dru­giego ma miejsce wtedy, gdy znajdują się one w bezpośrednim kontakcie. Mówi się wtedy o prze­pływie ciepła od ciała o wyższej temperaturze do ciała o temperaturze niższej. Konwekcja jest formą transportu energii cieplnej, w której ciepło przenoszone jest przez ruchy cząsteczek gazu lub cie­czy. Powietrze ogrzane przez kaloryfer krąży po pokoju jako prąd konwekcyjny. Ogrzane powie­trze zwiększa swą objętość, zatem spada jego gęs­tość. Jest lżejsze od powietrza nie ogrzanego i dzię­ki temu wznosi się do góry. Powietrze chłodniejsze zajmuje miejsce ogrzanego i skutkiem tego dostaje się w pobliże grzejnika, gdzie jego temperatura wzrasta. Ciepłe powietrze stopniowo ochładza się oddając energię otoczeniu. W ten sposób wzrasta jego gęstość i opada ono do dołu, zastępowane przez unoszące się ciepłe powietrze. W taki sposób trwa nieprzerwana cyrkulacja powietrza wewnątrz ogrzewanego pomieszczenia.
Różne rodzaje pieców ogrzewają otoczenie w różny sposób. Piece kaflowe głównie wypro-mieniowują ciepło do pokoju. W niektórych ich konstrukcjach z tyłu umieszcza się bojler służący do ogrzewania wody. W wodzie energia cieplna rozchodzi się dzięki prądom konwekcyjnym.
Grzejniki gazowe mają zwykle element grzej­ny wypromieniowujący energię do pokoju. Podob­nie działają grzejniki elektryczne, które najczęściej wyposaża się w reflektor promieniowania w for­mie zwierciadła wklęsłego z polerowanej blachy, umieszczonego za elementem grzejnym. Inne grzej­niki elektryczne wyposażone są w wentylator, Który przetłacza powietrze w bezpośrednim sąsiedztwie spirali grzejnej. Ogrzane powietrze jest wdmu­chiwane do pomieszczenia, gdzie rozchodzi się w postaci prądów konwekcyjnych.

Podobne prace

Do góry