Ocena brak

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne

Autor /Edmund Dodano /17.06.2011

We współczesnym świecie ciągle podzielonym na różne systemy polityczne i gospodarcze rozwiązania ustrojowe i systemowe odgrywają podstawową rolę mają one wpływ na kierunki poczynań organów państwowych w odniesieniu do gospodarki.

Powyższe uwarunkowania należy znać, rozpoznawać i przewidywać należy je też respektować podczas ustalania strategii gospodarczych. Występują różne sposoby klasyfikacji my przyjmijmy podział na uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne.Do zewnętrznych zaliczamy:

- sytuacje międzynarodową danego kraju;

- możliwości eksportowe i importowe;Do wewnętrznych zaliczamy:

- uwarunkowania ustrojowo- systemowe;

- uwarunkowania geograficzno- przyrodnicze;

- uwarunkowania społeczne, uwarunkowania wyznaczone przez poziom rozwoju społ.- gospododarczego.Uwarunkowania zewnętrzne – gospodarka każdego kraju funkcjonuje w otoczeniu międzynarodowym, który ma wpływ na możliwości organizacji polityki ekonomicznej głównie wynikają one z położenia geograficznego, które z kolei determinuje sytuację geopolityczną, ekonomiczną, strategiczną kraju. A w następstwie ma wpływ na możliwości współpracy z innymi krajami czyli na przynależność danego kraju do określonych ugrupowań militarnych, gospodarczych, politycznych.Powyższe wywołuje konsekwencje:

1. Państwo uczestniczące w tego typu ugrupowaniach przyjmuje na siebie zobowiązania, które należy wypełnić;

2. Każde uczestnictwo w porozumieniach międzynarodowych nawet w ograniczonym zasięgu rodzi następstwa dla polityki gospodarczej;

3. Szczególne ograniczenia wiążą się z przynależnością do poszczególnych międzynarodowych wspólnot polityki gospodarczej takich jak Unia Ekonomiczna, Unia Europejska, Światowa Organizacja Chorych;Zbiorem uwarunkowań zewnętrznych jest wprowadzenie przez niektóre państwa restrykcji

Eksportowo - importowych wobec innych krajów np.: w formie embarga ograniczeń kredytowych i walutowych, a także utrudnień dostępu do własnego rynku.Ważnymi uwarunkowaniami zewnętrznymi są również:

- zadłużenia wobec zagranicy czyli stan zobowiązań i należności do zagranicznych wierzycieli i dłużników;

- stan i struktura zagospodarowania rejonów przygranicznych krajów sąsiednich;Stan i struktura zasobów kraju reprezentuje jego możliwości ekonomiczne czyli:

1) Czynniki tkwiące w środowisku naturalnym ( czynniki przyrodnicze, bogactwa naturalne);

2) Czynniki ludzkie ( demograficzne i społeczne ) w tym wewnętrzne sytuacjepolityczne a zwłaszcza stosunek społeczny do władzy który wszelką politykę formuję i prowadzi a więc i politykę gospodarczą;

3) Czynniki materialne a więc zagospodarowanie kraju i jego rejonów ( wyposażenie kraju w majątek trwały produkcyjny i infrastrukturalny.Mówiąc o uwarunkowaniach zawsze musimy je rozpatrywać w kategoriach czasu i wyróżniać, te które mają wpływ na kształt bieżącej polityki gospodarczej i te co oddziałują na politykę ekonomiczną także w długich okresach czasu.

Podobne prace

Do góry