Ocena brak

Ustrój administracji gospodarczej

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Zadania administracji gospodarczej – art. 61 ustawy prawo działalności gospodarczej; do zadań organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego należy wspieranie działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

1) promowanie przedsiębiorczości na terenie gminy, powiatu i województwa;

2) prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, w tym organizowanie szkoleń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości;

3) współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców.

Są to działania o charakterze niewładczym i programowym, nie przekładają się one na żadne obowiązki organów administracji publicznej wynikające z ustaw. Działalność promocyjna, szkoleniowa i współdziałanie z wymienionymi podmiotami mogą sprzyjać tworzeniu odpowiedniej atmosfery do rozwoju działalności gospodarczej, ważną rolę w tym zakresie pełni wojewoda, który jest przedstawicielem RM w województwie, realizujący politykę gospodarczą państwa na terenie województwa.

Do szczegółowych zadań organizacyjnych gminy należy (art. 62 p.d.g.):

1) wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń i koncesji, o ile przepisy odrębnych ustaw tak stanowią;

2) kontrola przestrzegania przepisów prawa przez przedsiębiorców w zakresie z art. 63 (wójt, burmistrz lub prezydent miasta są uprawnieni do sprawdzenia, czy przedsiębiorca spełnia obowiązki z art. 10-12);

3) wykonywanie zadań wymienionych w innych przepisach.

Do szczegółowych zadań organów samorządu terytorialnego w powiecie i województwie należy wydawanie, odmowa wydania i cofanie zezwoleń i koncesji, o ile przepisy odrębnych ustaw tak stanowią. Zadania te są wykonywane jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta dowie się o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia zagrożenia życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej działalności, niezwłocznie zawiadamia właściwe organy administracji rządowej lub jednostkę samorządu terytorialnego. Zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiają wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o podjętych czynnościach. Gdy zachodzi brak możliwości zawiadomienia, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nakazać w drodze decyzji wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni. Decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Podobne prace

Do góry