Ocena brak

USTAWA Z DN. 14.12.1994 O ZATRUDNIANIU I PRZECIWDZIAŁANIU BEZROBOCIU

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Określa zadania państwa w zakresie zapobiegania skutków bezrobocia zatrudniania osób poszukujących pracy.

Ma zastosowanie

 • Do obywateli polskich zamieszkałych na terytorium RP

 • Cudzoziemców przebywających w RP i posiadających kartę stałego pobytu lub status uchodźcy

 • Cudzoziemców którym starosta udzielił zgody na zatrudnienie.

Ustawa dotyczy

 • Absolwentów

 • Bezrobotnych

Organy właściwe

Zadania określone w ustawie realizuje minister do spraw pracy przy pomocy Prezesa Krajowego Urzędu Pracy .PKUP jest organem centralnym adm.rządowej . Jest on powoływany i odwoływany przez Prezesa RM na wniosek właściwego ministra zaopiniowany przez NRZ (naczelna Rada Zatrudnienia) NRZ organ opiniodawczo-doradczy

Do zadań samorządu województwa należy:

 • Opracowanie analiz i ocen dotyczących przeciwdziałania bezrobociu

 • Współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy

 • Planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi

Do zadań adm.rządowej należy:

 • Rejestrowanie bezrobotnych i przedstawianie propozycji zatrudnienia

 • Przyznawanie i wypłata zasiłków dla bezrobotnych oraz wypłata świadczeń przedemerytalnych

 • Prowadzenie poradnictwa zawodowego

 • Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów

Do zadań samorządu powiatowego:

 • Udzielanie pomocy bezrobotnym w poszukiwaniu pracy

 • Tworzenie nowych miejsc pracy

 • Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi

 • Prowadzi szkolenia, prace interwencyjne, prace publiczne

Biuro pracy wysyła na szkolenia w celu podwyższania kwalifikacji. Szkolenie trwa nie dłużej niż

6 m-cy w uzasadnionych przypadkach do 10 m-cy

Dodatek szkoleniowy wynosi 20% zasiłku podstawowego.

Udzielane są pożyczki pracodawcom na zorganizowanie nowych stanowisk pracy do wysokości 50%(przez starostę) pod warunkiem, że działalność będzie wykonywana przez 24 m-ce. Starosta zwraca część kosztów za udokumentowane szkolenia wynagrodzenia wraz a ZUS-em. Wszystko to wynika z umowy, która była zawarta (pracodawcy z biurem)

Prawo do zasiłku przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od zarejestrowania

Zasiłek otrzymują osoby, które przepracowały na całym etacie w okresie 18 m-cy 365 dni

Wysokość zasiłku wynosi 80% jeżeli okres zatrudnienia (całego) wynosi co najmniej 5 lat

100% - od 5 lat do 20 lat

120% - co najmniej 20 lat

Okres pobierania

6 m-cy na obszarze gdzie stopa bezrobocia jest niższa na obszarze kraju

12 m-cy gdzie stopa bezrobocia przekracza przeciętna stopę bezrob.

18 m-cy duże bezrobocie oraz osoby mające co najmniej 20 lat okres uprawniający do zasiłku oraz osoby, które mają n utrzymaniu dziecko w wieku do lat 15 a małżonek bezrobotnego jest na zasiłku lub utracił prawo do zasiłku. Do zasiłku nie można dorabiać

Nie przysługuje zasiłek:

 • Odmówił podjęcia pracy, propozycji szkolenia

 • W okresie 6 m-cy przed zarejestrowaniem nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika

 • Dostał ekwiwalent pieniężny za skrócony okres wypowiedzenia

 • Otrzymał świadczenia jednorazowe w postaci jednorazowego ekwiwalentu odprawy socjalnej (górnicy)

Bezrobotny jest obowiązany co miesiąc do podpisania dokumentów – do gotowości do pracy

Zasiłek przedemerytalny – przysługuje

Osobie, która posiada okres uprawniający do zasiłku 30 lat kobieta : 35 lat mężczyzna

Pracował w szczególnych warunkach co najmniej 15 lat to 25 lat kobieta; 30 lat mężczyzna.

Wysokość wynosi 120% zasiłku podstawowego dla osób zamieszkałych na terenach o niższym bezrobociu 160% o wyższym bezrobociu oraz gdy stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn ekonomicznych dot.zakładu pracy oraz gdy wynagtodzenie z ostatnich 12 m-cy przekracza 90%.

Świadczenia przedemerytalne

Osoba osiągnęła wiek co najmniej 58 lat kobieta

63 lat mężczyzna i posiada okres pracy wystarczający do przyznania emerytury

55 lat kobieta, 60 lat mężczyzna zwolnieni z przyczyn ekonomicznych zakładu osiągnęły wymagany okres uprawniający do emerytury. Wysokość wynosi 90%

Osoby pobierające zasiłek i świadczenia przedemerytalne nie mają obowiązku zgłaszania się do urzędu celem podpisania gotowości do pracy.

Osoby te po 3 m-cach pobierania zasiłków mogą pracować i zarobić połowę najniższego wynagrodzenia.

Podobne prace

Do góry