Ocena brak

Ustawa o zwolnieniach grupowych

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Ustawa o zwolnieniach grupowych

Transkrypt

USTAWA
z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników1)
(Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r.)
Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę
zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy
porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300
pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników
- zwanego dalej "grupowym zwolnieniem".
2. Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa w ust. 1, obejmują pracowników, z
którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy
pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.
orzeczenia sądów
Art. 2. 1. Pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego
zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy.
2. Konsultacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności możliwości uniknięcia lub
zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym
zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a
także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników.
3. Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o
przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach
zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem
grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych
kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień
pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym
grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest
obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości.
4. Pracodawca przekazuje zakładowym organizacjom związkowym informacje, o których
mowa w ust. 3, w terminie umożliwiającym tym organizacjom zgłoszenie w ramach konsultacji
propozycji dotyczących spraw określonych w ust. 2.
5. W trakcie konsultacji pracodawca jest obowiązany przekazać zakładowym organizacjom
związkowym także inne niż określone w ust. 3 informacje, jeżeli mogą one mieć wpływ na
przebieg konsultacji oraz treść porozumienia, o którym mowa w art. 3.
6. Pracodawca przekazuje na piśmie właściwemu powiatowemu urzędowi pracy informacje, o
których mowa w ust. 3, z wyłączeniem informacji dotyczących sposobu ustalania wysokości
świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikom.
7. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, uprawnienia
tych organizacji w zakresie wynikającym z ust. 1-5 przysługują przedstawicielom pracowników
wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
Art. 3. 1. W terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w art.
2 ust. 3, pracodawca i zakładowe organizacje związkowe zawierają porozumienie.
2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zasady postępowania w sprawach
dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, a także obowiązki
pracodawcy w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia innych spraw pracowniczych związanych z
zamierzonym grupowym zwolnieniem.

3. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia z wszystkimi zakładowymi
organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami
związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy.
4. Jeżeli nie jest możliwe zawarcie porozumienia zgodnie z ust. 1 i 3, zasady postępowania w
sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca
w regulaminie, uwzględniając, w miarę możliwości, propozycje przedstawione w ramach
konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe.
5. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, zasady
postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia
ustala pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi
w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
orzeczenia sądów
Art. 4. 1. Pracodawca - po zawarciu porozumienia, a w razie niezawarcia porozumienia po
spełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5 - zawiadamia na piśmie właściwy
powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o
liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach ich zwolnienia, okresie, w
ciągu którego ma być dokonane zwolnienie, a także o przeprowadzonej konsultacji zamierzonego
grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami
pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
2. Kopię zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, pracodawca przekazuje zakładowym
organizacjom związkowym. Zakładowe organizacje związkowe mogą przedstawić właściwemu
powiatowemu urzędowi pracy swoją opinię w sprawie grupowego zwolnienia.
3. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, przepis ust. 2
stosuje się odpowiednio do przedstawicieli pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u
danego pracodawcy.
4. W razie zakończenia działalności pracodawcy wskutek prawomocnego orzeczenia
sądowego zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest wymagane, gdy z takim wnioskiem
wystąpi właściwy powiatowy urząd pracy.
Art. 5. 1. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego
zwolnienia nie stosuje się art. 38 i 41 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2-4, a także przepisów
odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub
rozwiązaniem stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. W razie niezawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 3, przy wypowiadaniu
pracownikom stosunków pracy, a także warunków pracy i płacy, stosuje się art. 38 Kodeksu pracy.
3. Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41
Kodeksu pracy, jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w
czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres
uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
4. Wypowiedzenie pracownikom warunków pracy i płacy w sytuacjach, o których mowa w
art. 41 Kodeksu pracy, jest dopuszczalne niezależnie od okresu trwania urlopu lub innej
usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.
5. W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku
pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy
pracownikowi:
1) o którym mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy;
2) będącemu członkiem rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego;
3) będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej;
4) będącemu członkiem zakładowej organizacji związkowej, upoważnionemu do reprezentowania tej
organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w
sprawach z zakresu prawa pracy;
4a) (1) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej;

4b)

(2)

będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub
przedstawicielem pracowników w spółce europejskiej;
4c) (3) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego lub
przedstawicielem pracowników w spółdzielni europejskiej;
4d) (4) będącemu członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo
przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia
transgranicznego spółek;
5) będącemu społecznym inspektorem pracy;
6) (5) powołanemu do odbycia czynnej służby wojskowej, służby zastępczej, zasadniczej służby
wojskowej albo przeszkolenia wojskowego;
7) (6) będącemu członkiem rady pracowników lub określonym w porozumieniu, o którym mowa w
art. 24 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550), przedstawicielem pracowników uprawnionym do
uzyskiwania od pracodawcy informacji i prowadzenia z nim konsultacji.
6. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy powoduje obniżenie wynagrodzenia,
pracownikom, o których mowa w ust. 5, przysługuje, do końca okresu, w którym korzystaliby ze
szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, dodatek
wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy.
7. W razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia
umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być
rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
orzeczenia sądów
Art. 6. 1. Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia
może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu przez pracodawcę zawiadomienia, o którym mowa
w art. 4 ust. 1, a w przypadku gdy nie jest ono wymagane - nie wcześniej niż po zawarciu
porozumienia lub spełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5.
2. Rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może
nastąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust.
1, a w przypadku gdy nie jest ono wymagane - nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia
zawarcia porozumienia lub spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5. Nie
dotyczy to przypadków rozwiązania z pracownikami stosunków pracy w razie zakończenia
działalności pracodawcy wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego.
Art. 7. (7) Przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy w ramach grupowego
zwolnienia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy stosuje się przepisy art. 411
§ 1, art. 177 § 4 i 5, art. 1861 i art. 196 pkt 2 Kodeksu pracy, a także odrębne przepisy regulujące
rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z takiego powodu.
Art. 8. 1. Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego
zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej
niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do
8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8
lat.
2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 36 § 11 Kodeksu
pracy stosuje się odpowiednio.
3. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu
pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. Wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu
rozwiązania stosunku pracy.

orzeczenia sądów
Art. 9. 1. W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej
pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach
grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego
pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.
2. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, o którym mowa w ust. 1, w okresie
15 miesięcy od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia.
Art. 10. 1. Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności
rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód
uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a
zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż
określona w art. 1.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pracodawca może rozwiązać stosunki pracy, w drodze
wypowiedzenia, z pracownikami, których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów
szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem i wobec których jest dopuszczalne
wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pod warunkiem niezgłoszenia
sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu.
3. Pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy pracownikom, o których mowa w
ust. 2, jeżeli z przyczyn określonych w ust. 1 nie jest możliwe dalsze ich zatrudnianie na
dotychczasowych stanowiskach pracy. W takim przypadku stosuje się art. 38 Kodeksu pracy.
4. Jeżeli wypowiedzenie warunków pracy i płacy w okolicznościach określonych w ust. 3
powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownikom przysługuje, przez okres nieprzekraczający 6
miesięcy, dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. Prawo
do dodatku wyrównawczego nie przysługuje pracownikom, których szczególna ochrona przed
wypowiedzeniem umowy o pracę wynika z art. 41 Kodeksu pracy.
5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do pracowników będących posłami, senatorami lub
radnymi, w okresie, w którym ich stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów
szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem.
orzeczenia sądów
Art. 11. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie
mianowania.
Art. 12. Przy rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w
zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, a także przy rozpatrywaniu sporów związanych z
naruszeniem przepisów niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu pracy.
Art. 13. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.2)) w art. 121 ust. 1
otrzymuje brzmienie:
"1. Żołnierze rezerwy, którzy w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej,
z zastrzeżeniem art. 120 ust. 4, nie mogą podjąć pracy wskutek ogłoszenia upadłości lub likwidacji
pracodawcy, u którego byli zatrudnieni w dniu powołania do tej służby, albo rozwiązania z nimi
stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także którzy z innych przyczyn
poszukują pracy - korzystają z pierwszeństwa w zakresie pośrednictwa pracy.".
Art. 14. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z późn. zm.3)) w art. 20 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy
z przyczyn określonych w ust. 1, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników.".
Art. 15. W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 980, Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679) w art. 8 uchyla się ust. 4.
Art. 16. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn.
zm.4)) w art. 44a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie urlopu
wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników.".
Art. 17. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr
171, poz. 1399) w art. 48 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie urlopu
wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników.".
Art. 18. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.5)) w art. 21 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,".

"20a)
a)

b)
c)

Art. 19. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514) w art. 2 w ust. 1 pkt 20a otrzymuje brzmienie:
"przyczynach dotyczących zakładu pracy" - oznacza to:
rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania
stosunku pracy z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
rozwiązanie stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub
likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo
technologicznych,
wygaśnięcie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu śmierci pracodawcy lub gdy przepisy
ustawy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego
części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków
pracy i płacy;".

Art. 20. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207,
poz. 1761) w art. 42 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu
wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników.".
Art. 21. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002
r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535) w art. 2 w pkt 5 lit. c
otrzymuje brzmienie:
"c) osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie
państwowym lub w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki, a
rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn
niedotyczących pracowników,".
Art. 22. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.6)) w art. 38 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

"2. Szkoleniem, o którym mowa w ust. 1, mogą być objęte również osoby niepełnosprawne będące w
okresie wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.".
Art. 23. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego
do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i
zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z późn. zm.7)) w art. 20 ust. 5 otrzymuje
brzmienie:
"5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie ograniczają uprawnień określonych w przepisach o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników.".
Art. 24. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298,
z późn. zm.8)) w art. 38 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z pracy w czasie urlopu
wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników.".
Art. 25. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz.
U. Nr 111, poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 495) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Pracownikowi huty albo PHS S.A. korzystającemu z uprawnień, o których mowa w ust. 1, nie
przysługuje odprawa pieniężna, o której mowa w przepisach o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.".
Art. 26. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) w art. 64 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic zwalnianych z pracy w czasie urlopu
wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowników.".
Art. 27. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o
szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800) art. 39 otrzymuje brzmienie:
"Art. 39. Po uprawomocnieniu się decyzji o restrukturyzacji do stosunków pracy w zakładzie pracy
przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy odrębnych ustaw regulujących skutki ogłoszenia
upadłości w zakresie stosunków pracy.".
Art. 28. 1. Do trwających w dniu wejścia w życie ustawy postępowań dotyczących
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy na podstawie przepisów ustawy wymienionej w
art. 29 stosuje się dotychczasowe przepisy.
2. Pracownikom, których stosunki pracy ulegną rozwiązaniu poczynając od dnia wejścia w
życie ustawy, w następstwie postępowań, o których mowa w ust. 1, przysługuje odprawa pieniężna
na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach, chyba że odprawa pieniężna
przysługująca na podstawie niniejszej ustawy jest dla nich korzystniejsza.
3. Pracownicy otrzymujący dodatek wyrównawczy w dniu wejścia w życie ustawy, którzy nie
byliby uprawnieni do dodatku wyrównawczego na podstawie niniejszej ustawy, zachowują prawo
do tego dodatku na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach.
orzeczenia sądów
Art. 29. Traci moc ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 980, Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844).
Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem art. 15, który
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Podobne prace

Do góry