Ocena brak

USTAWA O PARTIACH POLITYCZNYCH

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt USTAWA O PARTIACH POLITYCZNYCH

Transkrypt

USTAWA
z dnia 27 czerwca 1997 r.
o partiach politycznych.
(tekst jednolity)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Partia polityczna jest dobrowolną organizacją, występującą pod określoną nazwą,
stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami
demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy
publicznej.
2. Partia polityczna może korzystać z praw wynikających z ustaw po uzyskaniu wpisu do
ewidencji partii politycznych.
Art. 2. 1. Członkami partii politycznych mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy ukończyli 18 lat.
2. Zakaz przynależności do partii politycznych określają odrębne ustawy.
orzeczenia sądów
tezy publikacji
Art. 3. Partia polityczna opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Art. 4. Organy władzy publicznej są obowiązane do równego traktowania partii politycznych.
Art. 5. Partiom politycznym zapewnia się dostęp do publicznej radiofonii i telewizji na
zasadach określonych w odrębnych ustawach.
Art. 6. Partie polityczne nie mogą wykonywać zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla
organów władzy publicznej ani zastępować tych organów w wykonywaniu ich zadań.
Art. 7. Partia polityczna nie może posiadać jednostek organizacyjnych w zakładach pracy.
Rozdział 2
Struktura i zasady działania partii politycznych
Art. 8. Partie polityczne kształtują swoje struktury oraz zasady działania zgodnie z zasadami
demokracji, w szczególności przez zapewnienie jawności tych struktur, powoływania
organów partii w drodze wyborów i podejmowania uchwał większością głosów.
Art. 9. 1. Statut partii politycznej określa jej cele, strukturę i zasady działania, a w
szczególności:
1) nazwę, skrót nazwy i siedzibę partii,
2) sposób nabywania i utraty członkostwa,
3) prawa i obowiązki członków,
4) organy partii, w tym organy reprezentujące partię na zewnątrz oraz uprawnione do
zaciągania zobowiązań majątkowych, ich kompetencje oraz czas trwania ich kadencji,
5) tryb dokonywania wyboru organów partii i uzupełniania składów tych organów,
6) sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, uzyskiwania środków finansowych oraz
tryb sporządzania i zatwierdzania informacji o działalności finansowej partii,
7) zasady tworzenia i znoszenia terenowych jednostek organizacyjnych partii,
8) zasady dokonywania zmian statutu,
9) sposób rozwiązania się partii oraz tryb połączenia z inną partią lub innymi partiami.
2. Statut partii politycznej uchwala zgromadzenie ogólne członków partii lub zgromadzenie
ich demokratycznie wybranych przedstawicieli.
orzeczenia sądów
Art. 10. Członek partii politycznej ma prawo do wystąpienia z niej.

Rozdział 3
Ewidencja partii politycznych
Art. 11. 1. Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych, zwanej dalej
"ewidencją", prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej "Sądem".
2. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę, skrót nazwy i określenie adresu siedziby partii
politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów
uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania
zobowiązań majątkowych. Do zgłoszenia można załączyć wzorzec symbolu graficznego
partii politycznej.
3. Do zgłoszenia należy załączyć:
1) statut partii politycznej,
2) wykaz zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL
i własnoręczne podpisy popierających zgłoszenie co najmniej 1000 obywateli polskich, którzy
ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych; każda strona wykazu powinna
być opatrzona adnotacją zawierającą nazwę partii politycznej zgłaszanej do ewidencji.
4. Do zbierania podpisów osób popierających zgłoszenie, o których mowa w ust. 3, stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51,
poz. 297, z 1999 r. Nr 41, poz, 412, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).
5. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii politycznej powinny odróżniać się wyraźnie
od nazw, skrótów nazw i symboli graficznych partii już istniejących.
6. Zgłoszenia dokonują 3 osoby spośród osób, o których mowa w ust. 2, przyjmując
odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu.
orzeczenia sądów
tezy publikacji
Art. 12. 1. Sąd dokonuje wpisu partii politycznej do ewidencji niezwłocznie, jeżeli zgłoszenie
jest zgodne z przepisami prawa.
2. Przez wpis rozumie się także zmianę oraz wykreślenie wpisu.
3. Sprawy o wpis do ewidencji rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym; Sąd może zarządzić
wyznaczenie rozprawy.
4. Sąd wydaje orzeczenie w formie postanowienia.
5. Od postanowienia w przedmiocie wpisu przysługuje apelacja, chyba że przepisy niniejszej
ustawy stanowią inaczej.
orzeczenia sądów
Art. 13. 1. Jeżeli zgłoszenie partii politycznej do ewidencji zostało dokonane z naruszeniem
przepisów art. 11 ust. 2-6, Sąd wzywa zgłaszających do usunięcia stwierdzonych wad w
wyznaczonym przez siebie terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące.
2. W przypadku nieusunięcia wad w terminie i w sposób wskazany przez Sąd, Sąd wydaje
postanowienie o odmowie wpisu partii politycznej do ewidencji.
3. Postanowienie może być zaskarżone w terminie 14 dni od jego doręczenia lub ogłoszenia
na posiedzeniu jawnym.
Art. 14. 1. W razie powstania wątpliwości co do zgodności z Konstytucją celów lub zasad
działania partii politycznej określonych w statucie, zgodnie z art. 9 ust. 1, lub w programie
partii Sąd zawiesza postępowanie, o którym mowa w art. 12, i występuje do Trybunału
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności celów partii politycznej z Konstytucją.
2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, zażalenie nie przysługuje.
3. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzeczności celów partii politycznej z
Konstytucją, Sąd odmawia wpisu partii do ewidencji.
4. Postanowienie Sądu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega zaskarżeniu.

Art. 15. Prawomocne postanowienia Sądu w sprawach o wpis do ewidencji ogłasza się
nieodpłatnie w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" oraz przekazuje Państwowej Komisji
Wyborczej.
orzeczenia sądów
Art. 16. Partia polityczna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.
orzeczenia sądów
Art. 17. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii politycznej zgłoszonej do ewidencji w
sposób określony w art. 11 korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych.
Art. 18. 1. Ewidencja wraz z tekstami statutów partii politycznych jest jawna.
2. Każdemu przysługuje prawo otrzymywania od Sądu uwierzytelnionych odpisów i
wyciągów z ewidencji i statutów partii politycznych.
3. (1) Odpisy i wyciągi podlegają opłacie. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.
4. (2) (uchylony).
Art. 19. 1. Partia polityczna jest obowiązana zawiadomić Sąd o:
1) zmianie statutu partii,
2) zmianie adresu siedziby partii,
3) zmianach w składzie organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na
zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych.
2. Partia polityczna zawiadamia Sąd o zmianach określonych w ust. 1 niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania tych zmian.
Art. 20. 1. W przypadku niespełnienia przez partię polityczną wymogów określonych w art.
19 Sąd wzywa właściwy organ partii politycznej do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia
brakujących danych w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 3 miesiące. W
razie powstania wątpliwości Sąd bada, czy dochowany został tryb dokonywania wyboru
organów partii oraz uzupełniania składów tych organów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5.
2. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, Sąd wydaje
postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji.
Art. 21. 1. Jeżeli partia polityczna wprowadzi do statutu zmiany niezgodne z
postanowieniami art. 8, Sąd może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o
zbadanie zgodności z Konstytucją celów lub zasad działania partii politycznej.
2. Przepisy art. 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
Art. 22. W sprawach o wpis partii politycznej do ewidencji stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, z uwzględnieniem przepisów
niniejszej ustawy, z tym że kasacja przysługuje jedynie od postanowień sądu drugiej instancji
w przedmiocie wpisu lub wykreślenia wpisu z ewidencji.
orzeczenia sądów
tezy publikacji
Art. 23. (3) Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób
prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowe zasady wydawania odpisów i
wyciągów, o których mowa w art. 18.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 4
Finanse i finansowanie partii politycznych
Art. 23a. Źródła finansowania partii politycznych są jawne.
orzeczenia sądów
Art. 24. 1. Majątek partii politycznej powstaje ze składek członkowskich, darowizn,
spadków, zapisów, z dochodów z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji.
2. Majątek partii politycznej może być przeznaczony tylko na cele statutowe lub
charytatywne.

3. (4) Partia polityczna nie może prowadzić działalności gospodarczej.
4. (5) Partia polityczna może pozyskiwać dochody z majątku pochodzące jedynie:
1) z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach,
2) z obrotu obligacjami Skarbu Państwa i bonami skarbowymi Skarbu Państwa,
3) ze zbycia należących do niej składników majątkowych,
4) z działalności, o której mowa w art. 27.
5. (6) Partia polityczna może użyczać posiadane przez siebie nieruchomości i lokale jedynie na
biura poselskie, senatorskie oraz biura radnych gminy, powiatu albo województwa.
6. Partia polityczna nie może przeprowadzać zbiórek publicznych.
7. Partia polityczna może zaciągać kredyty bankowe na cele statutowe.
8. (7) Partia polityczna może gromadzić środki finansowe jedynie na rachunkach bankowych,
z zastrzeżeniem art. 26a.
orzeczenia sądów
tezy publikacji
Art. 25. 1. (8) Partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez
osoby fizyczne, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, art. 24 ust. 4 i 7, art. 28 ust. 1 oraz
przepisów ustaw dotyczących wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w zakresie dotacji
podmiotowej.
2. Partia polityczna nie może przyjmować środków finansowych pochodzących od:
1) osób fizycznych niemających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, z wyłączeniem obywateli polskich zamieszkałych za granicą,
2) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wartości niepieniężnych.
4. (9) Łączna suma wpłat od osoby fizycznej na rzecz partii politycznej, z wyłączeniem
składek członkowskich w kwocie nieprzekraczającej w jednym roku minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w
dniu poprzedzającym wpłatę, oraz wpłat na Fundusz Wyborczy partii politycznej, nie może
przekraczać w jednym roku 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na
podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę.
5. (10) Jednorazowa wpłata kwoty przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę,
ustalane na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujące w dniu poprzedzającym wpłatę,
może być dokonywana na rzecz partii politycznej jedynie czekiem, przelewem lub kartą
płatniczą.
orzeczenia sądów
Art. 26. (skreślony).
Art. 26a. (11) Obowiązek gromadzenia środków pieniężnych przez partię polityczną na
rachunkach bankowych nie dotyczy kwot ze składek członkowskich w wysokości
nieprzekraczającej od jednego członka w jednym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym
wpłatę, pozostawionych w terenowych jednostkach organizacyjnych partii - z przeznaczeniem
na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością.
orzeczenia sądów
Art. 27. Prowadzenie przez partię polityczną działalności własnej polegającej na sprzedaży
tekstu statutu lub programu partii, a także przedmiotów symbolizujących partię i wydawnictw
popularyzujących cele i działalność partii politycznej oraz na wykonywaniu odpłatnie
drobnych usług na rzecz osób trzecich z wykorzystaniem posiadanego sprzętu biurowego nie
stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów.
orzeczenia sądów
Art. 28. 1. Partia polityczna, która:

1) w wyborach do Sejmu samodzielnie tworząc komitet wyborczy otrzymała w skali kraju
co najmniej 3% ważnie oddanych głosów na jej okręgowe listy kandydatów na posłów albo
2) w wyborach do Sejmu weszła w skład koalicji wyborczej, której okręgowe listy
kandydatów na posłów otrzymały w skali kraju co najmniej 6% ważnie oddanych głosów,
ma prawo do otrzymywania przez okres kadencji Sejmu, w trybie i na zasadach określonych
w niniejszej ustawie, subwencji z budżetu państwa na działalność statutową, zwanej dalej
"subwencją".
2. Subwencja przysługująca koalicji wyborczej partii politycznych dzielona jest na rzecz
partii wchodzących w jej skład w proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję
wyborczą. Proporcje określone w tej umowie nie mogą być zmienione.
3. Umowa zawiązująca koalicję wyborczą przedkładana jest do rejestracji w Państwowej
Komisji Wyborczej pod rygorem nieważności.
4. Jeżeli partie polityczne wchodzące w skład koalicji wyborczej nie określiły w umowie
zawiązującej koalicję wyborczą proporcji, o których mowa w ust. 2, subwencja nie
przysługuje.
5. W przypadku rozwiązania się koalicji wyborczej po uzyskaniu prawa do subwencji,
subwencja przysługuje partiom politycznym wchodzącym w skład koalicji wyborczej w
proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję wyborczą.
6. (12) Subwencja, o której mowa w ust. 1, przysługuje poczynając od 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym odbyły się wybory. Subwencja wypłacana jest do końca
roku, w którym odbywają się kolejne wybory, z zastrzeżeniem art. 32.
Art. 29. 1. (13) Wysokość rocznej subwencji, o której mowa w art. 28, dla danej partii
politycznej albo koalicji wyborczej ustalana jest na zasadzie stopniowej degresji
proporcjonalnie do łącznej liczby głosów ważnych oddanych na listy okręgowe kandydatów
na posłów tej partii albo koalicji wyborczej, w rozbiciu na liczby głosów odpowiadające
poszczególnym przedziałom określonym w procentach, według następującego wzoru:
S = W1 x M1 + W2 x M2 + W3 x M3 + W4 x M4 + W5 x M5
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S - kwotę rocznej subwencji,
W1-5 - liczby głosów kolejno obliczane dla każdego wiersza poniższej tabeli, podane odrębnie w
wyniku rozbicia łącznej liczby głosów ważnych oddanych w skali kraju łącznie na listy
okręgowe kandydatów na posłów danej partii politycznej albo koalicji wyborczej,
odpowiednio do wyznaczonego w procentach przedziału,
M1-5 - wysokość kwoty w złotych dla kolejnych wierszy poniższej tabeli (14) :
Głosy ważne oddane w całym kraju łącznie na listy
okręgowe kandydatów na posłów danej partii politycznej
albo koalicji wyborczej w rozbiciu odpowiednio dla
Wiersz
każdego przedziału
procent
1

do 5%

2

powyżej 5% do 10%

3

powyżej 10% do 20%

4

powyżej 20% do 30%

Wysokość kwoty
za jeden głos
(M)

liczba głosów (W)
10 złotych 83
grosze
8 złotych 66
groszy
7 złotych 58
groszy
4 złote 33 grosze

5

powyżej 30%

1 złoty 62 grosze

2. (15) Roczna subwencja, w kwocie ustalonej na podstawie ust. 1 i art. 28, jest każdego roku
w okresie kadencji Sejmu wypłacana danej partii politycznej w czterech równych kwartalnych
ratach, z zastrzeżeniem art. 32.
3. Podstawę wypłacenia subwencji stanowi złożenie przez organ partii politycznej statutowo
uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz, w terminie do 31 marca każdego roku,
wniosku o wypłacenie subwencji na dany rok, sporządzonego na urzędowym formularzu i
potwierdzonego przez Państwową Komisję Wyborczą w przedmiocie uprawnienia do
subwencji oraz jej wysokości.
4. Środki finansowe pochodzące z subwencji gromadzi się na osobnym subkoncie rachunku
bankowego partii politycznej. Przekazania subwencji na wskazany przez partię polityczną
rachunek bankowy dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.
5. (16) Pierwsza kwartalna rata przysługującej partii politycznej subwencji wypłacona zostanie
najpóźniej 30 dnia od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" informacji o przyjętych i
odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, podwyższy
kwoty, o których mowa w ust. 1, w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem o ponad 5%, w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.
7. Wskaźnik wzrostu cen, o którym mowa w ust. 6, ustala się na podstawie komunikatu
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego
kwartału.
Art. 30. 1. Partia polityczna tworzy Fundusz Ekspercki.
2. Środki finansowe gromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego mogą pochodzić jedynie
z wpłat własnych partii politycznej.
3. Partia polityczna, która otrzymuje subwencję, przekazuje od 5% do 15% subwencji na
Fundusz Ekspercki.
4. Środki finansowe zgromadzone w ramach Funduszu Eksperckiego mogą być wykorzystane
na finansowanie ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społecznoekonomicznych oraz finansowanie działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanych z
działalnością statutową partii politycznej.
5. Środki finansowe Funduszu Eksperckiego gromadzi się na oddzielnym subkoncie rachunku
bankowego partii politycznej.
Art. 31. 1. W razie połączenia się partii politycznej z inną partią lub partiami subwencja, o
której mowa w art. 28, przysługuje nowej partii w wysokości równej sumie subwencji
ustalonych dla łączących się partii.
2. Subwencja jest wypłacana na podstawie wniosku złożonego przez właściwy organ nowej
partii politycznej, począwszy od miesiąca, w którym Sąd dokonał odpowiedniego wpisu w
ewidencji.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 45, subwencja przysługująca partii politycznej nie
jest wypłacana począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym partia
polityczna rozwiązała się lub Sąd zarządził jej likwidację.
Art. 32. W razie skrócenia kadencji Sejmu prawo do subwencji przysługujących partiom
politycznym wygasa z końcem kwartału, w którym zakończyła się kadencja Sejmu.
Art. 33. 1. Wydatki związane z subwencją pokrywane są z budżetu państwa w części Budżet,
finanse publiczne i instytucje finansowe.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb składania wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 3, oraz szczegółowe
zasady wypłacania subwencji,
2) po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, wzór urzędowego formularza
wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 3.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 34. 1. Partie polityczne sporządzają coroczną informację finansową o otrzymanej
subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach, zwaną dalej "informacją".
2. Partie polityczne składają informację za rok kalendarzowy Państwowej Komisji Wyborczej
w terminie do 31 marca następnego roku.
3. (17) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej
Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, wraz z niezbędnymi
wyjaśnieniami co do sposobu jej sporządzania, i zakres zawartych w niej danych, tak aby
umożliwiały w szczególności rzetelną weryfikację danych dotyczących przeznaczenia
pieniędzy z subwencji, w tym z Funduszu Eksperckiego.
4. (18) Informacja składana jest wraz z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta, którego
wybiera Państwowa Komisja Wyborcza. Koszty sporządzenia opinii i raportu pokrywane są
przez Krajowe Biuro Wyborcze.
4a. (19) Informację składa się na piśmie oraz na nośniku elektronicznym, którego rodzaj i
format oprogramowania określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3.
5. Informację Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 14 dni od dnia złożenia jej
Państwowej Komisji Wyborczej.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
projekty ustaw
Art. 34a. 1. (20) Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia
informacji:
1) przyjmuje informację bez zastrzeżeń,
2) przyjmuje informację ze wskazaniem uchybień,
3) odrzuca informację.
1a. (21) Odrzucenie informacji następuje w razie stwierdzenia wykorzystania przez partię
polityczną środków z otrzymanej subwencji na cele niezwiązane z działalnością statutową.
2. W razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności informacji Państwowa
Komisja Wyborcza może zwrócić się do danej partii politycznej o usunięcie wad informacji
lub o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie.
3. Państwowa Komisja Wyborcza, badając informację, może zlecać sporządzanie ekspertyz
lub opinii.
4. Państwowa Komisja Wyborcza, badając informację, może żądać od organów państwowych
niezbędnej pomocy.
5. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji, o którym mowa w art. 34 ust. 5:
1) partie polityczne,
2) stowarzyszenia i fundacje, które w swoich statutach przewidują działania związane z
analizą finansowania partii politycznych
- mogą zgłaszać do Państwowej Komisji Wyborczej umotywowane pisemne zastrzeżenia co
do informacji.
6. Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 60 dni od zgłoszenia zastrzeżenia, o którym
mowa w ust. 5, udziela pisemnej odpowiedzi na zastrzeżenie.
Art. 34b. 1. W przypadku odrzucenia informacji przez Państwową Komisję Wyborczą partia
polityczna ma prawo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu

informacji, wnieść do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie Państwowej Komisji
Wyborczej w przedmiocie odrzucenia informacji.
2. Rozpatrzenie skargi przez Sąd Najwyższy następuje w składzie 7 sędziów. Do rozpatrzenia
skargi stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu
nieprocesowym.
3. Sąd Najwyższy rozpatruje skargę i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od
dnia doręczenia skargi. Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny.
4. Jeżeli Sąd Najwyższy uzna skargę, o której mowa w ust. 1, za zasadną, Państwowa
Komisja Wyborcza niezwłocznie wydaje postanowienie o przyjęciu informacji.
Art. 34c. (22) 1. Partia polityczna traci przez rok prawo do otrzymania subwencji, jeżeli:
1) nie złoży informacji w terminie określonym w art. 34 ust. 2 lub
2) informacja zostanie odrzucona przez Państwową Komisję Wyborczą albo
3) Sąd Najwyższy oddalił skargę, o której mowa w art. 34b ust. 1.
2. Utrata przez partię polityczną prawa do subwencji następuje w następnym roku
kalendarzowym po roku, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w ust. 1.
Art. 35. 1. (23) Partia polityczna tworzy stały Fundusz Wyborczy w celu finansowania udziału
partii politycznej w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach
organów samorządu terytorialnego.
2. (24) Wydatki partii politycznej na cel, o którym mowa w ust. 1, mogą być dokonywane tylko
za pośrednictwem Funduszu Wyborczego od dnia rozpoczęcia kampanii wyborczej. W tym
celu środki pieniężne przekazywane są na odrębny rachunek bankowy odpowiedniego
komitetu wyborczego.
3. O utworzeniu Funduszu Wyborczego, a także o jego likwidacji partia polityczna
zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą.
4. Nazwa funduszu brzmi: "Fundusz Wyborczy ............ (nazwa partii)".
orzeczenia sądów
Art. 35a. 1. Za gospodarkę finansową Funduszu Wyborczego odpowiedzialny jest i prowadzi
ją jego pełnomocnik finansowy.
2. Pełnomocnikiem finansowym nie może być:
1) kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posła, senatora lub radnego,
2) funkcjonariusz publiczny, w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego.
3. Można być pełnomocnikiem tylko jednego Funduszu Wyborczego.
Art. 36. 1. Środki finansowe gromadzone w ramach Funduszu Wyborczego mogą pochodzić
z wpłat własnych partii politycznej oraz darowizn, spadków i zapisów.
2. (skreślony).
3. Środki finansowe Funduszu Wyborczego gromadzi się na oddzielnym rachunku
bankowym.
orzeczenia sądów
Art. 36a. 1. (25) Łączna suma wpłat osoby fizycznej na Fundusz Wyborczy danej partii
politycznej w jednym roku nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia
za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu
poprzedzającym wpłatę.
2. (26) Jeżeli w danym roku kalendarzowym odbywają się więcej niż jedne wybory lub
referenda ogólnokrajowe, łączne sumy wpłat na Fundusz Wyborczy, o których mowa w ust.
1, ulegają zwiększeniu do 25-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na
podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym wpłatę. Przepis
zdania pierwszego nie dotyczy wyborów uzupełniających do Senatu oraz wyborów
uzupełniających, wyborów ponownych oraz wyborów przedterminowych i nowych wyborów

do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przypadających w toku
kadencji.
3. Środki finansowe mogą być wpłacane na Fundusz Wyborczy jedynie czekiem, przelewem
lub kartą płatniczą.
Art. 36b. (27) (uchylony).
Art. 37. Środki finansowe Funduszu Wyborczego partii politycznej:
1) w przypadku połączenia się z inną partią lub innymi partiami przekazywane są na rzecz
Funduszu Wyborczego nowej partii,
2) w razie podziału partii przekazywane są na rzecz Funduszu Wyborczego nowo
powstałych partii w częściach równych, chyba że partia rozwiązując się ustanowi inne
proporcje podziału,
3) w razie likwidacji partii przekazywane są na rzecz instytucji charytatywnej.
Art. 37a. (28) Wszelkie wezwania i informacje pisemne dostarczane przez partię polityczną,
mające na celu uzyskanie środków:
1) na wybory - muszą zawierać informacje o treści przepisów art. 25, art. 36a, art. 49c pkt 3
oraz art. 49g pkt 2,
2) na referendum - muszą zawierać informacje o treści przepisów art. 25 i art. 49c pkt 3.
Art. 38. 1. (29) Partia polityczna składa Państwowej Komisji Wyborczej, nie później niż do 31
marca każdego roku, sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o
kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków
Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, zwane dalej "sprawozdaniem".
2. (30) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej
Komisji Wyborczej, określa, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, wraz z
niezbędnymi wyjaśnieniami co do sposobu jego sporządzenia, oraz wykaz dołączanych
dokumentów. Wzór powinien określać w szczególności sposób odrębnego rozliczenia
środków Funduszu Wyborczego partii politycznej.
3. (31) Do sprawozdania załącza się opinię i raport biegłego rewidenta w zakresie wpływów na
Fundusz Wyborczy partii politycznej. Biegłego rewidenta wybiera Państwowa Komisja
Wyborcza, a koszty sporządzenia opinii i raportu pokrywane są przez Krajowe Biuro
Wyborcze.
3a. (32) Sprawozdanie składa się na piśmie oraz na nośniku elektronicznym, którego rodzaj i
format oprogramowania określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2.
4. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza sprawozdanie wraz z opinią i raportem, o których
mowa w ust. 3, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w
terminie 14 dni od dnia złożenia go Państwowej Komisji Wyborczej.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
orzeczenia sądów
projekty ustaw
Art. 38a. (33) 1. Państwowa Komisja Wyborcza w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia
sprawozdania:
1) przyjmuje sprawozdanie bez zastrzeżeń,
2) przyjmuje sprawozdanie ze wskazaniem uchybień,
3) odrzuca sprawozdanie.
Przepisy art. 34a ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.
2. Odrzucenie sprawozdania następuje w przypadku:
1) prowadzenia przez partię polityczną działalności gospodarczej,
2) pozyskiwania środków finansowych ze zbiórek publicznych,
3) gromadzenia środków finansowych poza rachunkiem bankowym z naruszeniem
przepisów art. 24 ust. 8,

4) przyjmowania środków finansowych od osób fizycznych, o których mowa w art. 25 ust.
2, lub pozyskiwania środków z innych źródeł niedozwolonych,
5) (34) gromadzenia lub dokonywania wydatków na kampanie wyborcze z pominięciem
Funduszu Wyborczego,
6) gromadzenia środków finansowych Funduszu Wyborczego poza oddzielnym
rachunkiem bankowym z naruszeniem przepisu art. 36 ust. 3.
orzeczenia sądów
Art. 38b. W przypadku odrzucenia sprawozdania przez Państwową Komisję Wyborczą partia
polityczna ma prawo, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu
sprawozdania, wnieść do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie Państwowej Komisji
Wyborczej w przedmiocie odrzucenia sprawozdania. Przepisy art. 34b ust. 2-4 stosuje się
odpowiednio.
Art. 38c. 1. W przypadku niezłożenia przez partię polityczną sprawozdania w terminie
określonym w art. 38 ust. 1 Państwowa Komisja Wyborcza występuje do Sądu z wnioskiem o
wykreślenie wpisu tej partii z ewidencji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Sąd po przeprowadzeniu rozprawy wydaje
postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji.
orzeczenia sądów
Art. 38d. (35) W przypadku odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania
lub - w razie skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania - w przypadku oddalenia
skargi przez Sąd Najwyższy partia polityczna traci prawo do otrzymania subwencji w
następnych 3 latach, w których uprawniona jest do jej otrzymywania. Termin ten liczy się od
początku kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło odrzucenie sprawozdania, a
w razie złożenia skargi na postanowienie o odrzuceniu sprawozdania termin ten liczy się od
początku kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiło oddalenie skargi przez Sąd
Najwyższy.
Art. 39. (skreślony).
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Art. 39a. (36) 1. Korzyści majątkowe przekazane partii politycznej lub Funduszowi
Wyborczemu z naruszeniem przepisów art. 24 ust. 3, 6 i 8, art. 25, art. 36 ust. 1 i 3 lub art.
36a podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy korzyści majątkowych przekazanych partii politycznej lub
Funduszowi Wyborczemu z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, których partia nie
przyjęła lub zwróciła darczyńcy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty dokonania
darowizny.
3. Jeżeli korzyść majątkowa została przyjęta, zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej
równowartość. Przyjęcie korzyści majątkowej z naruszeniem przepisów ustawy stwierdza
Państwowa Komisja Wyborcza w postanowieniu w sprawie sprawozdania o źródłach
pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania
oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku
kalendarzowym.
4. Partia polityczna, w terminie 60 dni od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą
postanowienia, o którym mowa w ust. 3, może dobrowolnie dokonać wpłaty korzyści
majątkowej uzyskanej w sposób sprzeczny z prawem na konto urzędu skarbowego,
właściwego dla jej siedziby. Dowód przekazania środków na rzecz Skarbu Państwa partia
polityczna przedstawia Państwowej Komisji Wyborczej.
5. W przypadku odmowy dobrowolnego wydania korzyści majątkowej na rzecz Skarbu
Państwa, w terminie określonym w ust. 4, minister właściwy do spraw finansów publicznych,
na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, występuje do Sądu Okręgowego w Warszawie o
orzeczenie przepadku korzyści majątkowej.

6. Do postępowania w sprawie przepadku korzyści majątkowej stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
7. W postępowaniu sądowym w sprawach przepadku korzyści majątkowych oraz w
postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym tych spraw, Skarb Państwa reprezentuje organ
skarbowy, właściwy miejscowo dla siedziby partii politycznej.
Art. 40. Do opodatkowania partii politycznych stosuje się przepisy o podatku dochodowym
od osób prawnych.
Art. 41. (37) Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii
Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, zasady prowadzenia
rachunkowości przez partię polityczną, a w szczególności dokumentowania i ewidencji
przychodów, wydatków, rozrachunków i składników majątkowych oraz sporządzania
sprawozdań finansowych - w tym ewidencji i rozliczania otrzymanych środków publicznych.
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.
Rozdział 5
Postępowanie w sprawie stwierdzenia sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności
partii politycznych
Art. 42. Rozpoznawanie spraw o stwierdzenie sprzeczności z Konstytucją celów lub
działalności partii politycznych należy do właściwości Trybunału Konstytucyjnego.
Art. 43. Tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawach, o których mowa
w art. 42, określa ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (38).
Art. 44. 1. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzeczności z Konstytucją
celów lub działalności partii politycznej, Sąd wydaje niezwłocznie postanowienie o
wykreśleniu wpisu partii z ewidencji.
2. Postanowienie Sądu, o którym mowa w ust. 1, nie podlega zaskarżeniu.
Rozdział 6
Likwidacja partii politycznej
Art. 45. Partia polityczna podlega likwidacji wskutek:
1) rozwiązania mocą uchwały uprawnionego statutowego organu partii,
2) postanowienia Sądu o wykreśleniu wpisu partii z ewidencji z przyczyn, o których mowa
w art. 20, 21, 39 (39) i 44.
Art. 46. 1. W razie rozwiązania się partii politycznej na podstawie własnej uchwały właściwy
organ partii niezwłocznie przesyła Sądowi uchwałę o samorozwiązaniu partii oraz o
wyznaczeniu jej likwidatora.
2. Jeżeli partia polityczna nie ustanowi, zgodnie z ust. 1, likwidatora, Sąd wyznacza
likwidatora tej partii.
3. Sąd, po zakończeniu likwidacji, wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii
politycznej z ewidencji. Postanowienie Sądu nie podlega zaskarżeniu.
Art. 47. Sąd po uprawomocnieniu się postanowienia, o którym mowa w art. 45 pkt 2,
zarządza likwidację partii politycznej i wyznacza likwidatora tej partii.
orzeczenia sądów
Art. 48. Koszt likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanej partii politycznej. Jeżeli
majątek partii wystarcza jedynie na pokrycie części kosztów jej likwidacji, pozostałą część
tych kosztów pokrywa Skarb Państwa.
orzeczenia sądów
Art. 49. W sprawach likwidacji partii politycznej, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się
odpowiednio przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855).

Rozdział 6a
Przepisy karne
Art. 49a. Kto dokonuje zbiórek publicznych wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 24 ust.
6,
podlega grzywnie.
Art. 49b. Kto:
1) w imieniu partii politycznej użycza posiadane przez nią nieruchomości lub lokale z
innym przeznaczeniem niż na biura poselskie, senatorskie lub biura radnych gminy, powiatu
albo województwa,
2) narusza zasady określone w art. 24 ust. 8 dotyczące sposobu gromadzenia środków
finansowych partii politycznej,
podlega karze grzywny.
Art. 49c. Kto:
1) przeznacza majątek partii politycznej na cele inne niż określone w art. 24 ust. 2,
2) w imieniu partii politycznej prowadzi działalność gospodarczą z naruszeniem przepisu
art. 24 ust. 3,
3) przekazuje partii politycznej albo przyjmuje w imieniu partii politycznej środki
finansowe lub wartości niepieniężne z naruszeniem przepisów art. 25,
podlega grzywnie od 1.000 do 100.000 złotych.
Art. 49d. Kto nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku sporządzenia i
złożenia informacji, o której mowa w art. 34 ust. 1, albo podaje w niej nieprawdziwe dane,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 49e. Kto przeznacza środki finansowe zgromadzone na Funduszu Wyborczym na cele
inne niż określone w art. 35 ust. 1,
podlega grzywnie od 1.000 do 100.000 złotych.
Art. 49f. Kto:
1) (40) wydatkuje środki partii politycznej w celu finansowania kampanii wyborczych bez
pośrednictwa Funduszu Wyborczego,
2) nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku sporządzenia i złożenia
sprawozdania, o którym mowa w art. 38, albo podaje w nim nieprawdziwe dane,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 49g. Kto:
1) narusza zasady określone w art. 36 ust. 3 dotyczące sposobu gromadzenia środków
finansowych Funduszu Wyborczego,
2) dokonuje wpłat na Fundusz Wyborczy w wysokości przekraczającej limity określone w
art. 36a ust. 1 lub 2,
3) nie wprowadza zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego zawartej przez niego w
imieniu Funduszu Wyborczego, że wpłaty na rzecz Funduszu Wyborczego mogą być
dokonywane tylko w sposób określony w art. 36a ust. 3,
podlega karze grzywny.
Art. 49h. Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 49b oraz art. 49g, stosuje się
przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Rozdział 7
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 50. W ustawie z dnia 8 czerwca 1972 r. o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. Nr 23, poz.
166, z 1989 r. Nr 73, poz. 436, z 1991 r. Nr 113, poz. 491, z 1995 r. Nr 89, poz. 443 i z 1996
r. Nr 7, poz. 44) w art. 20:
1) w § 3 skreśla się zdanie drugie,
2) dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Sędziemu ubiegającemu się o mandat posła lub senatora udziela się urlopu bezpłatnego na
czas kampanii wyborczej, a w razie uzyskania mandatu - na czas jego wykonywania."
Art. 51. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.
U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz.
24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz.
400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704,
z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496) po art. 45 dodaje
się art. 451 w brzmieniu:
1
t. 45 . 1. Urzędnikom państwowym zatrudnionym w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie
wolno publicznie manifestować swoich przekonań politycznych.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie art. 471
ust. 1, a także osób zajmujących kierownicze stanowiska w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, wymienione w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o
wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz.
101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995
r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz.
496 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 469)."
Art. 52. W ustawie z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 1994 r. Nr 13,
poz. 48, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 i z 1997 r. Nr 75, poz. 471) w art.
38 w ust. 3 skreśla się zdanie drugie.
Art. 53. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34,
poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471) w art. 64:
1) w § 3 skreśla się zdanie drugie,
2) dodaje się § 4 w brzmieniu:
"§ 4. Sędziemu ubiegającemu się o mandat posła lub senatora udziela się urlopu bezpłatnego na czas
kampanii wyborczej, a w razie uzyskania mandatu - na czas jego wykonywania."
Art. 54. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70
i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 i z 1997 r. Nr 90, poz.
557) w art. 44:
1) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie,
2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Prokuratorowi ubiegającemu się o mandat posła lub senatora udziela się urlopu bezpłatnego na
czas kampanii wyborczej, a w razie uzyskania mandatu - na czas jego wykonywania."
Art. 55. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r.
Nr 109, poz. 470, z 1993 r. Nr 47, poz. 213, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 13, poz.
59 i z 1996 r. Nr 77, poz. 367) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Art. 56. W ustawie z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224 i z 1997 r. Nr 70, poz. 443) w art. 20 ust. 6
otrzymuje brzmienie:
"6. W wyborach uzupełniających wysokość dotacji dla komitetu wyborczego zgłaszającego
kandydata, który uzyskał mandat, oblicza się w ten sposób, że ogólną kwotę dotacji
przypadającą na wszystkie komitety wyborcze w ostatnio przeprowadzonych wyborach do
Sejmu i Senatu dzieli się przez 560 i mnoży przez wskaźnik przeciętnego wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten oblicza Główny Urząd Statystyczny za okres
od miesiąca, w którym przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu, do miesiąca, w którym
odbyły się wybory uzupełniające."

Art. 57. W ustawie z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr
70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Art. 58. W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach
odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593 i z 1995 r. Nr 74, poz. 368) w art. 7 dodaje się ust. 8
w brzmieniu:
"8. Przewodniczący kolegium oraz etatowi członkowie kolegium nie mogą należeć do partii
politycznej ani prowadzić działalności politycznej."
Art. 59. W ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr
73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) wprowadza się następujące
zmiany: (zmiany pominięte).
Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 60. 1. Do dnia 31 grudnia 1997 r. partie polityczne zgłoszone lub wpisane, w dniu
wejścia w życie ustawy, do ewidencji prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w Warszawie
przedstawią Sądowi dane wymagane przy zgłoszeniu o wpis do ewidencji stosownie do
wymogów określonych w ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Partie polityczne, o których mowa w ust. 1, przedstawią Sądowi do dnia 31 grudnia 1998 r.
zmiany w statutach dostosowane do wymogów określonych w ustawie.
3. Niespełnienie przez partię polityczną obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi
podstawę wykreślenia wpisu partii politycznej z ewidencji i postawienia jej w stan likwidacji.
orzeczenia sądów
tezy publikacji
Art. 61. 1. Pierwsze roczne dotacje celowe z budżetu państwa na działalność statutową partii
politycznych zostaną uwzględnione w ustawie budżetowej na rok 1998.
2. Przepisy art. 28-34 stosuje się do partii politycznych uczestniczących w wyborach do
Sejmu i Senatu kadencji następujących po kadencji Sejmu wybranego w dniu 19 września
1993 r.
Art. 62. W sprawach o wpis do ewidencji partii politycznych rozpoczętych przed dniem
wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 63. Traci moc ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 54, poz.
312).
Art. 64. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu
art. 58, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.
1)
Art. 18 ust. 3 zmieniony przez art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.04.273.2703) z dniem
1 stycznia 2005 r.
2)
Art. 18 ust. 4 uchylony przez art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie
ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.04.273.2703) z dniem
1 stycznia 2005 r.
3)
Art. 23 zmieniony przez art. 139 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
4)
Art. 24 ust. 3 zmieniony przez art. 238 pkt 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.01.46.499) z dniem 1 listopada 2002 r.
5)
Art. 24 ust. 4 zmieniony przez art. 238 pkt 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.01.46.499) z dniem 1 listopada 2002 r.

6)

Art. 24 ust. 5 zmieniony przez art. 238 pkt 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.01.46.499) z dniem 1 listopada 2002 r.
7)
Art. 24 ust. 8 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
8)
Art. 25 ust. 1 zmieniony przez art. 180 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.04.25.219) z dniem 1 marca 2004 r.
9)
Art. 25 ust. 4:
- zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
- zmieniony przez art. 180 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.04.25.219) z dniem 1 marca 2004 r.
10)
Art. 25 ust. 5 zmieniony przez art. 180 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.04.25.219) z dniem 1 marca 2004 r.
11)
Art. 26a:
- dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
- zmieniony przez art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz.U.04.25.219) z dniem 1 marca 2004 r.
12)
Art. 28 ust. 6 dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
(Dz.U.01.154.1802) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2002 r.
13)
Art. 29 ust. 1 zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
(Dz.U.01.154.1802) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2002 r.
14)
Z dniem 1 stycznia 2006 r. występujące w art. 29 ust. 1 kwoty zostały podane po ich
podwyższeniu, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2005 r. w
sprawie podwyższenia kwoty subwencji dla partii politycznej albo koalicji wyborczej
(Dz.U.05.226.2236).
15)
Art. 29 ust. 2 zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
(Dz.U.01.154.1802) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2002 r.
16)
Art. 29 ust. 5 zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
(Dz.U.01.154.1802) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2002 r.
17)
Art. 34 ust. 3 zmieniony przez art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
18)
Art. 34 ust. 4 zmieniony przez art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
19)
Art. 34 ust. 4a dodany przez art. 2 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
20)
Art. 34a ust. 1 zmieniony przez art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
21)
Art. 34a ust. 1a dodany przez art. 2 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.

22)

Art. 34c zmieniony przez art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.04.25.219) z dniem 1 marca 2004 r.
23)
Art. 35 ust. 1:
- zmieniony przez art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
- zmieniony przez art. 94 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
(Dz.U.03.57.507) z dniem 17 kwietnia 2003 r.
- zmieniony przez art. 180 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz.U.04.25.219) z dniem 1 marca 2004 r.
24)
Art. 35 ust. 2:
- zmieniony przez art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
- zmieniony przez art. 94 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
(Dz.U.03.57.507) z dniem 17 kwietnia 2003 r.
25)
Art. 36a ust. 1 zmieniony przez art. 180 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.04.25.219) z dniem 1 marca 2004 r.
26)
Art. 36a ust. 2 zmieniony przez art. 180 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.04.25.219) z dniem 1 marca 2004 r.
27)
Art. 36b uchylony przez art. 94 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum
ogólnokrajowym (Dz.U.03.57.507) z dniem 17 kwietnia 2003 r.
28)
Art. 37a dodany przez art. 94 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum
ogólnokrajowym (Dz.U.03.57.507) z dniem 17 kwietnia 2003 r.
29)
Art. 38 ust. 1 zmieniony przez art. 2 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
30)
Art. 38 ust. 2 zmieniony przez art. 2 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
31)
Art. 38 ust. 3 zmieniony przez art. 2 pkt 7 lit. c) ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
32)
Art. 38 ust. 3a dodany przez art. 2 pkt 7 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie
ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
33)
Art. 38a zmieniony przez art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
34)
Art. 38a ust. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 94 pkt 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o
referendum ogólnokrajowym (Dz.U.03.57.507) z dniem 17 kwietnia 2003 r.
35)
Art. 38d:
- zmieniony przez art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
- zmieniony przez art. 180 pkt 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz.U.04.25.219) z dniem 1 marca 2004 r.
36)
Art. 39a zmieniony przez art. 180 pkt 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U.04.25.219) z dniem 1 marca 2004 r.

37)

Art. 41 zmieniony przez art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U.02.127.1089) z dniem 10 sierpnia 2002 r.
38)
Obecnie: ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U.97.102.643),
która weszła w życie z dniem 17 października 1997 r.
39)
Art. 39 skreślony przez art. 238 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U.01.46.499) z dniem 31 maja 2001 r.
40)
Art. 49f pkt 1 zmieniony przez art. 94 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum
ogólnokrajowym (Dz.U.03.57.507) z dniem 17 kwietnia 2003 r.

Podobne prace

Do góry