Ocena brak

Usługi transportowe na rynku

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

Usługi transportowe na rynku oferują spedytorzy, operatorzy logistyczni, kurierzy oraz przewoźnicy. Największy zakres świadczą operatorzy. Zapewniają oni profesjonalną obsługę, dotyczącą przewozu produktów od miejsc ich powstania do miejsc konsumpcji.

Jako centrum magazynowe operator logistyczny wynajmuje powierzchnię składową, prowadzi prace ładunkowe, konfekcjonowanie, etykietowanie.

Relacje rynkowe między podmiotami kształtowane są pod wpływem informacji dotyczących możliwości i warunków sprzedaży/zakupu usług transportowych, a także zależą od ich siły ekonomicznej. Ta z koiei uwarunkowana jest relacją między popytem a podażą usług transportowych i zależy od stopnia swobody w podejmowaniu określonych decyzji i działań.

Istniejący potencjał do świadczenia usług transportowych w Polsce jest większy od zgłaszanego zapotrzebowania. Oznacza to, że konsumenci usług transportowych są stosunkowo silniejszym partnerem rynkowym niż wytwórcy tych usług. Z tego powodu mamy do czynienia z ciągłą walką o klienta i konkurowanie o niego z innymi firmami działającymi na rynku.

Zatrudnienie w transporcie w 2005 wynosiło ok. 410 tys. osób. Liczba samochodow ciężarowych, łącznie z ciężarowo-osobowymi wyniosła ok. 2,2 min sztuk, przy czym prawe 79% to pojazdy o ładowności poniżej 1,5 tony i tylko 3% przypadało na samochody o ładowności 10 ton i więcej; 27% pojazdów ciężarowych, to pojazdy do 5 lat, a ponad 50 /o to pojazdy 11-letnie i starsze. W systemie transportowym Polski dominuje transport samochodowy, którego udział w przewozach ładunków wynosi ogółem 75,6% i skupiony jest w około 7Q tysiącach firm.

W przewozy ładunków zaangażowanych jest około 360 tysięcy pojazdów samochodowych o ładowności powyżej 3,5 tony, z czego około 32 tysiące samochodow obsługuje transport międzynarodowy.

Do potentatów rynku transportowo-spedycyjnego w Polsce należą: i rade Trans, PEKAES Multi-Spedytor, Grupa Raben, Schenker, Kuehne+Nagei, Poi-Miedz Trans, DHL, PTKiGK, PKP Cargo, FM Logistic.

Dynamicznie rozwijającym się rynkiem w ostatnich latach są przesyłki ekspresowe, o czym świadczy kilkudziesięcioprocentowy wzrost obrotów i przewożonych przesyłek w ska roku.

Na polskim rynku przesyłek kurierskich występuje kilkadziesiąt firm, które moznc podzielić na dwie grupy: firmy polskie - niewielkie (np. Gepard Express) oraz potentac fm in DHL DPD, GLS, TNT, UPS). Tę drugą grupę stanowią międzynarodowe kompanie o ugruntowanej pozycji na świecie, skupiające w swoich rękach ok. 85-90% udziałów w polskim rynku międzynarodowych przesyłek ekspresowych.

Obecna sytuacja na rynku usług transportowo-spedycyjnych uwarunkowana jest ostrą walką konkurencyjną i w rezultacie ceny frachtów pozostają na niskim poziomie Efektem tego jest mniejsza rentowność przy wciąż rosnącej wydajności. Należy jednak zaznaczyć, że niskie stawki w transporcie drogowym mają niezwykle pozytywne s u-makroekonomiczne, gdzie kosztowy komponent w cenach każdego towaru i każdej usłu: pozostaje niewielki i w rezultacie ma to pozytywny wpływ na kształtowanie się inflacji Wysokie koszty polskiego przewoźnika są efektem wzrostu cen paliw, których udział wynos około 36% w kosztach ogólnych, podczas gdy np, płace tylko 17%.

W ostatnim okresie obserwujemy proces porządkowania branży. Spośród ok. 70 tys. przedsiębiorstw krajowego i międzynarodowego przewozu osób i rzeczy ubywa przed-s ębiorstw najmniejszych (jednopojazdowych), przybywa zaś większych. Szacuje się, że s ok. 84% firm, zaliczanych do kategorii tzw. „rodzinnych" systematycznie traci możliwość zarobkowania i według różnych źródeł docelowo może to być ok. pół miliona osób.

Zagrożeniem dla polskich firm branży transportowo-spedycyjnej jest również przewaga kapitałowa przewoźników zachodnich, którzy po pełnej liberalizacji usług trans-oortowych (zniesienie kabotażu3 w 2009 r.) na terytorium całej UE będą bez ograniczeń świadczyć swoje usługi również w Polsce.

W ostatnich latach nastąpił spadek transportochłonności całej gospodarki, który wynikał z jej racjonalizacji i mniejszego zapotrzebowania na przewozy, przede wszystkim surowców energetycznych. Zmieniła się w rezultacie także struktura potrzeb przewozowych i w przewozach ładunków dominuje podejście logistyczne, tak więc przyszłość branży transportowej jzaieżniona jest od rozwoju szeroko pojętych usług logistycznych w obszarach zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji dóbr.

Wraz ze wzrostem roii Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca lokalizacji zakładów produkcyjnych przez światowe koncerny, Polska ze względu na swoje znaczenie w regionie położenie geograficzne powinna odnieść największe korzyści z tego tytułu. Co więcej, -asze członkostwo w Unii Europejskiej i związany z nim napływ funduszy daje nam niepowtarzalną szansę na zmniejszenie najważniejszej bariery w rozwoju rynku, jaką jest obecny stan infrastruktury transportowej. Około 70% firm transportowo-spedycyjno-logi-stycznych przewiduje wzrost rynku w ciągu najbliższych trzech lat na poziomie powyżej 5%, a 1/3 spodziewa się, że tempo wzrostu przekroczy nawet 10%.

Do barier utrudniających codzienną działalność przedsiębiorstw i ograniczających rozwój rynku usług transportowych należy nadal zły stan infrastruktury transportowej oraz rosnące koszty działalności (zatrudnienia i paliwa). Brak spójnej i perspektywicznej polityki transportowej powoduje, że bariera ta pozostanie główną przeszkodą hamującą rozwoj rynku również w przyszłości.

Rynek usług transportowych jako jeden z głównych działów gospodarki narodowej może być czynnikiem przyczyniającym się do jej rozwoju, w tym każdego działu produkcji materialnej i usług, Do głównych zadań sektora transportu jako czynnika tworzącego dochod narodowy należy między innymi:

a)    realizacja obrotu towarowego,

b)    kształtowanie ładu przestrzennego w gospodarce,

c)    oddziaływanie na dynamikę rozwoju produkcji różnych podmiotów gospodarczych.

Rozwój rynku transportowego powinien wyprzedzać wzrost gospodarczy regionu i kraju oraz wynikające z niego potrzeby transportowe, by nie hamować rozwoju gospodarki. Każda bowiem działalność gospodarcza poprzedzana jest działalnością transportową, np. dowozem surowców, materiałów, powodując jednocześnie określone skutki transportowe - wywozj produktów, odpadów itp.

Czy wiesz, że ...

Wartość polskiego rynku transportowo-spedycyjno-logistycznego (TSL) szacuje się na 100 mld złotych, co daje blisko 5-procentowy udział w PKB.

Uczestnikami rynku usług transportowych są ustugodawcy, czyli firmy świadczące usługi transportowe i usługobiorcy, czyli zleceniodawcy zgłaszający zapotrzebowanie na usługi transportowe.

Podsumowanie

Rynek usług transportowych z jednej strony oddziałuje na rozwój gospodarki narodowa która stawia przed nim coraz to większe wyzwania, wynikające z rosnącego wolumer _ produkcji, połączonego z rosnącym poziomem specjalizacji i kooperacji produkcji. Z drugiej strony nakłady na usługi transportowe umożliwiają ich rozwój, a tym samym wpłwają na rozkwit oraz funkcjonowanie poszczególnych działów gospodarki narodowej.

Podobne prace

Do góry