Ocena brak

US ARMY - wojska lądowe Stanów Zjednoczonych

Autor /wawel Dodano /02.03.2011

W chwili wybuchu II wojny świa­towej Stany Zjednoczone dyspono­wały niewielką armią zawodową liczącą 175 tys. żołnierzy wyposażonych w przestarzały sprzęt. Ar­mia regularna składała się z dzie­więciu dywizji piechoty i trzech dywizji kawalerii. W rezerwie po­zostawało 130 tys. oficerów oraz 215 tys. (słabo wyszkolonych i wy­posażonych) żołnierzy ochotniczej Gwardii Narodowej.

Po upadku Francji Kongres 27 lipca 1940 r. uchwalił powołanie do czynnej służby żołnierzy Gwardii Narodo­wej i rezerwy, a wkrótce wprowa­dzono powszechny obowiązek jed­norocznego przeszkolenia poboro­wych, przedłużony w sierpniu 1941 r. do 30 miesięcy. W grudniu 1941 r., gdy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, siły lądowe dysponowały 29 dywizjami pie­choty, 5 dywizjami pancernymi i 2 dywizjami kawalerii (łącznie 1 657 157 żołnierzy). Naczelne dowództwo wszystkich rodzajów sił zbrojnych należało do prezydenta.

Już pierwsze miesiące działań wojennych wykazały brak odpowiedniego współdziałania róż­nych rodzajów wojsk oraz ujawniły nieporozumienia powstające mię­dzy cywilnymi zwierzchnikami ar­mii i wojskowymi. W efekcie w lu­tym 1942 r. utworzono Połączony Komitet Szefów Sztabów (Joint Chiefs of Staff), który to organ za­stąpił Połączony Zarząd (Joint Bo-ard). Przemysł zbrojeniowy potrafił szyb­ko rozwinąć masową produkcję no­woczesnego uzbrojenia, a przemysł cywilny w krótkim czasie przestawił się na wykonywanie zadań dla wojska. Ok. 38 min cywilów pracowało dla potrzeb sił zbrojnych w produkcji zbrojeniowej, transporcie, admini­stracji itp.

W maju 1945 r. US Ar-my miała w swoich szeregach 8 157 386 osób, z których 3 559 381 znaj­dowało się w Europie i rejonie Morza Śródziemnego, 802 504 na południowo-zachodnim Pacyfiku, 450 952 w innych rejonach Pacyfi­ku, 198 830 w Chinach, Indiach i Birmie (łącznie 5 011 667, co sta­nowiło 60% ogólnej liczebności US Army). Łącznie w czasie wojny w siłach lądowych i lotnictwie ar­mijnym służyło 10 420 tys. osób. Charakterystyczny dla sił armery-kańskich był wysoki stopień zme­chanizowania oddziałów.

W czasie wojny zginęło 234 874 żołnierzy, 701 385 odniosło rany, 124 079 dostało się do niewoli; są to liczby niewspółmiernie niskie w stosunku do militarnego zaanga­żowania Stanów Zjednoczonych na wszystkich frontach II wojny oraz wkładu w zwycięstwo w Europie, Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Podobne prace

Do góry