Ocena brak

Urzędy rejonowe, kierownicy, pozycja prawna rejonów adm.

Autor /Romek Dodano /17.08.2011

Urząd rejonowy jest aparatem pomocniczym kierownika urzędu. Kierownicy urzędów rejonowych wykonują określone w ustawach szczególnych zadania i kompetencje rządowej adm. ogólnej. Kierownika i jego z-cę powołuje i odwołuje wojewoda. Minister właściwy do spraw adm. (po zasięgnięciu opinii wojewodów) określa w drodze rozporządzenia siedziby i zasięg teryt. działania urzędów rejonowych.

Terytorialny zasięg działania urzędów nie może naruszać granic gmin. Komórkami organizacyjnymi urzędu są oddziały, biura, referaty lub samodzielne stanowiska. Organizację urzędu określa statut nadany przez wojewodę. Kierownik może w formie pisemnej upoważnić pracowników podległego mu urzędu do prowadzenia niektórych spraw (np. wydawanie decyzji w I instancji).

Podobne prace

Do góry