Ocena brak

Urzędnik

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.02.2012

Definicja

Urzędnikiem może być osoba, która:

 1. jest obywatelem polskim,
 2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 3. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 6. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
 7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba zatrudniona na podstawie wymagań wyżej wymienionych oraz dodatkowo:

 • posiada łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:
  • na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, starostwie powiatowym, urzędzie gminy, biurach związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • w służbie cywilnej,
  • w służbie granicznej (z wyjątkiem stanowisk obsługi),
  • w innych urzędach państwowych (z wyjątkiem stanowisk obsługi),
  • na kierowniczych stanowiskach państwowych,
 • oraz posiada wykształcenie wyższe.

Obowiązki urzędnika

 1. Do podstawowych obowiązków urzędnika należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli.
 2. Do obowiązków należy w szczególności:
  • przestrzeganie prawa,
  • wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
  • informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,
  • zachowania tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
  • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,
  • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
  • sumienne i staranne wypełnianie poleceń przełożonego,
  • pracownik samorządowy jest obowiązany złożyć oświadczenie majątkowe.

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego przełożonego. Obejmuje ona w szczególności wywiązywanie się przez urzędnika z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy. Ocena jest sporządzana co najmniej raz na dwa lata.


Autor: Justyna Płonka
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry