Ocena brak

Urzędnicy i służba cywilna

Autor /SibAccurrycar Dodano /05.02.2007

URZĘDNICY I SŁUŻBA CYWILNA
1.Status prawny urzędnika państwowego- państwowego obecnym stanie prawnym wyróżniamy:
-urzędników państwowych mianowanych,
-urzędników państwowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
-pracowników niebędących urzędnikami państwowymi,

2.Urzędnicy pań. mianowani i niemianowani- do urzędników niemianowanych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zaliczamy: doradców w zespole doradców członków RM oraz doradców lub pełniących funkcje doradcze innych osób zajmujących stanowiska państwowe, które są wybrane lub powołane na czas określony.

3.Status prawny urzędnika pań. mianowanego- status ten określają następujące cechy:
-administracyjno-prawny tryb zawierania stosunku pracy,
-stałość stosunku pracy,
-dyspozycyjność urzędnika pań,
-szczególna konstrukcja obowiązków urzędniczych,
-zasady i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej,
-regulacja niektórych praw urzędnika,
-mieszany tryb rozstrzygania sporów ze stosunku pracy.

4.Status prawny urzędnika pań. niemianowanego- status tego urzędnika wyznacza regulacja Kodeksu pracy oraz wprowadzone przez przepisy ustawy o pracownikach urzędów pań. modyfikacje dotyczące obowiązków urzędniczych oraz zmian stosunku pracy.
Urzędnikiem państwowym może być osoba, która:
-jest obywatelem polskim,
-ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełnych praw publicznych,
-jest nieskazitelnego charakteru,
-ma odpowiednie wykształcenie i odbyła aplikację administracyjną,
-posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danych stanowisku.

5.Status pracownika samorządowego- każda grupa pracowników samorządowych wykazuje pewne odmienności w uregulowaniach ich statusu prawnego, zwłaszcza w odniesieniu do stosowania przepisów innych ustaw. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania SA to ustawy samorządowe, pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania jest ustawa o pracownikach urzędów pań, pracowników kontraktowych.

6.Ustawa o pracownikach sam.- wg ustawy z 22.03.1990r. pracownikiem sam, może być osoba, która:
-jest obywatelem polskim,
-ma odpowiedni staż pracy,
-ukończyła 18 lat i ma zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
-posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danych stanowisku.

7.Obowiązki pracownika sam- jest dbałość o wykonanie zadań publicznych gminy, z uwzględnieniem interesu państwa, przestrzeganie prawa, wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

8.Model kariery (system zamknięty)- charakteryzuje się podziałem służby cywilnej na poziomy, stopnie i korpusy. Punktem wyjścia modelu jest założenie, że adm. publ. ma inne cele niż sektor prywatny, dlatego stosuje odmienne kryteria rekrutacji, oceny i rozliczania pracowników.

9.

Podobne prace

Do góry