Ocena brak

URBANIZACJA ŚWIATA. GŁÓWNE FAZY: PRZEDINDUSTRIALNA, INDUSTRIALNA I POSTINDUSTRIALNA. CENTRA I PERYFERIE UKŁADÓW OSADNICZYCH ORAZ SPOŁECZNE KONSEKWENCJE TYCH PODZIAŁÓW

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

Trzy fazy urbanizacji i odpowiednie do nich pojęcia:

l. urbanizacja (właściwa) - łączy się z koncentracją przestrzenną ludności, skupianie się przestrzeni, najlepszym miejscem w mieście jest centrum.

2. suburbanizacja - łącząca się z jej dekoncentracją (zwłaszcza przemieszczaniem ludności z centrów dużych miast do strefy podmiejskiej), domki jednorodzinne poza miastem.

3. dezurbanizacja - polega na tworzeniu się wielu powiązanych ze sobą ośrodków skupienia i nierównomiernego rozlewania się" miasta na okoliczne obszary zewnętrzne, ludność przenosi się do regionów o lepszych walorach klimatycznych i krajobrazowych.

Urbanizacja świata. Główne fazy: przedindustrialna, industrialna i postindustrialna.

Faza przedindustrialna- trwała do końca XVIII wieku. Miasta nie zmieniały się. Większość miast miała do 10.000 mieszkańców do wyjątków należał Paryż w którym mieszkało 500.000 ludzi i Londyn gdzie mieszkało około 1.000.000 mieszkańców. Do końca XVII wieku mniej niż 10% ludności Europy mieszkało w miastach. Ówczesne miasta to obraz nędzy i rozpaczy. Faza ta trwała bardzo długo.

Faza industrialna-XIX wiek. Świat i miasto bardzo szybko się zmieniają, przyczyną tego były wynalazki np. maszyna parowa. Miasta najbardziej rozwijały się w rejonach występowania surowców wtórnych np. rudy żelaza, węgiel. Wystąpiło zawrotne tępo rozwoju wynalazków. Typowe w tym okresie było rozbicie miast na obszary monofunkcyjne: osobno fabryki, osobno miejsca handlu, osobno mieszkania. Wzrost miast w Polsce Górny Śląsk w Niemczech Zagłębie Rury. W tym okresie był największy wzrost gospodarczy. Miasta nowe nie miały centrów. Miasto drugiej fazy było chaotyczne, gęsto zaludnione i zadymione. W Polsce XIX wiek to rozwój miast w Kongresówce: Łódź, Białystok, Warszawa. W Galicji miasta się nie rozwijały, dopiero końcem XIX wieku zaczął się rozwijać przemysł naftowy i powstały takie miasta jak: Gorlice, Sanok, Krosno, Drochobycz powstawały również miasteczka handlowe jak Rzeszów. W Polsce urbanizacja typowa dla XIX wieku rozwijała się w okresie PRL. Powstały miasta Tarnobrzeg, Mielec, Bełchatów. Miasta te miały charakter przemysłowy. W PRL dokonał się ostatni etap industrializacji, gdy na zachodzie od tego odchodzono.

Faza postindustrialna- rozpoczęła się w Europie latach 70 a w Polsce w latach 90. Nastąpiła urbanizacja właściwa, czyli zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. Przemysł wynosi się z miast ucieka na obrzeża, następuje rozluźnienie gęstości zaludnienia, rozbudowuje się strefy podmiejskie. To w warunkach postindustrialnych odeszło się od strefowania miasta. Miasta postindustrialne to miasta o niskiej zabudowie rozstrzelone na dużych przestrzeniach. Usytuowanie w centrach miast funkcji reprezentatywnych, kulturalnych, w starych centrach są sklepy z antykami, dessy, wystawy. Centrum ma być przyjemniejsze dla oka. Nastąpił zwrot do odnawiania i restaurowania starówek.

Podobne prace

Do góry