Ocena brak

Uprawnienia sądu opiekuńczego do ingerowania

Autor /Cibor Dodano /21.02.2012

 

a) ogólne kompetencje sądu:

- gdy dziecku coś zagraża; sąd opiekuńczy może zobowiązać rodziców i dziecko do określonego postępowania, określić czynności jakich bez zgody sądu nie wolno wykonać, skierować małoletniego do instytucji, zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej lub w zakładzie wychowawczym, ograniczenie styczności z rodzicami;

czyli sąd może ograniczyć, pozbawić, zawiesić władzę rodzicielską lub skierować dziecko do rodziny zastępczej/zakładu.

b) zawieszenie władzy rodzicielskiej:

- gdy występuje przejściowa przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej (choroba, wyjazd za granicę), ustaje w momencie ustania przeszkody, może być orzeczone wraz z wyrokiem rozwodowym;

c) pozbawienie władzy rodzicielskiej:

- utrata całokształtu praw i obowiązków, w miejsce rodziców ustanawia się opiekę, występuje gdy przeszkoda jest trwała,występują nadużycie władzy rodzicielskiej lub zaniedbanie, gdy rodzice nie interesują się dzieckiem, władzę rodzicielska można przywrócić w razie ustania przyczyny, orzeczenie takie może być wydawane wraz z decyzją rozwodu;

d) ograniczenie władzy rodzicielskiej:

- może być wykonane poprzez oddanie pod nadzór z zewnątrz (kurator), zobowiązuje do określonego postępowania, może skierować dziecko do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, może określać zakres czynności jakie rodzice mogą wykonywać

e) umieszczenie w rodzinie zastępczej:

- na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, w celu zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do wychowania, powierzenie dziecka może nastąpić również na skutek umowy zawartej na piśmie między rodzin zastępczą a organem samorządu, władzę rodzicielską otrzymuje rodzina zastępcza, alternatywnie ośrodek opiekuńczo-wychowawczy w którym zamieszczone jest dziecko.

Podobne prace

Do góry