Ocena brak

Uprawnienia prezydenta Włoch wobec innych organów państwa

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

- kandydat na prezydenta musi mieć ukończone 50 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i politycznych 

Uprawnienia prezydenta:

a) w stosunku do parlamentu

- prawo zarządzania wyborów do izb i ustalania terminu ich pierwszego posiedzenia

- prawo kierowania orędzia do izb

- prawo wyrażania zgody na przedstawienie izbom rządowego projektu ustawy

- prawo weta wobec ustaw uchwalonych przez parlament (gdy narusza konstytucję)

- prawo zatwierdzania ustaw oraz ogłaszania dekretów mających moc ustawy, a także rozporządzeń

- prawo rozwiązania parlamentu (obydwu izb lub jednej)

b) wobec rządu

- powołanie premiera

- powołanie i odwołanie ministrów na wniosek premiera

- przyjmowanie dymisji rządu

- obsadzanie określonych stanowisk funkcjonariuszy państwowych

c) wobec sądów

- prawo przewodniczenia Najwyższej Radzie Sądownictwa

- prawo całkowitego lub częściowego darowani kary

- powoływanie 5 członków Trybunału Konstytucyjnego

Podobne prace

Do góry