Ocena brak

Uprawnienia pokrzywdzonego w poszczególnych stadiach procesu

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

Art. 299§1 kpk przyznaje pokrzywdzonemu ( i podejrzanemu) status strony w postępowaniu przygotowawczym. Nie jest to tylko gołosłowna deklaracja. W pierwszej fazie zwanej postępowaniem przejściowym, które rozciąga się czasowo od wniesienia aktu oskarżenia do sądu do wszczęcia rozprawy głównej pokrzywdzony ma tyle uprawnień ze w sumie składają się na prawa strony. Pojawiają się one już w chwili przesłana aktu oskarżenia do sądu. Oskarżyciel publiczny ma obowiązek pouczyć ujawnionego pokrzywdzonego o tym fakcie.

Należy go także pouczyć o uprawnieniach związanych z dochodzenia roszczeń majątkowych a w razie potrzeby także o prawie do zgłoszenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Po wniesieniu aktu oskarżenia pokrzywdzony ma prawo wziaść udział w niejednym z posiedzeń sądu. Może on uczestniczyć w posiedzeniach dotyczących orzeczenie środków zabezpieczających, warunkowego umorzenia postępowania, skazania bez rozprawy, umorzenia postępowania i innych rozstrzygnięć przekraczających uprawnienia prezesa sądu z tym jednak, że zawiadomienie go o tych posiedzeniach nie jest obowiązkowe. Bywa też, że sąd uznaje udział pokrzywdzonego( oskarżonego) za obowiązkowy.

Może to uczynić, gdy ropa truje się kwestie skazania bez rozprawy. W tym samym etapie procesu pokrzywdzony może również zgłosić swój udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego ubocznego lub subsydiarnego lub powoda cywilnego. Pokrzywdzony może zgłosić powództwo już w toku postępowania przygotowawczego, ale dopiero po wniesieniu aktu oskarżenia sad postanawia o dopuszczaniu powództwa. W czasie rozprawy pokrzywdzony nie jest już stroną, Aby nią być musi wystąpić w roli oskarżyciela posiłkowego, prywatnego lub powoda cywilnego. Jeżeli nawet nie wystali w jednej z tych ról to nadal jego pozycja jest szczególna. Wyraża się ona w 2 uprawnieniach

a)może zgłosić wniosek o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody najpóźniej do zamknięcia przewodu sądowego

b) ma prawo wziąć udział w rozprawie i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek, w tym wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności.

Podobne prace

Do góry