Ocena brak

Upowszechnianie wiedzy o żywieniu

Autor /niebieska Dodano /13.02.2014

Sposób żywienia jednostek, grup społecznych i całych narodów, wpływający na stan odżywienia i zdrowia, zależy od wielu rozmaitych czynników, wśród których nie do przecenienia jest wiedza zdrowotna, w tym żywieniowa. Postępującemu od lat 90. wzrostowi ogólnego wykształcenia Polaków (według wskaźnika skolaryza-ęji) nie towarzyszy odpowiednie podniesienie poziomu wiedzy o żywności i żywieniu. co może stanowić dużą barierę w realizacji polityki poprawy zdrowia polskiego społeczeństwa. Efektywne upowszechnianie wiedzy żywieniowej może się przyczynić do pożądanej zmiany tej sytuacji.

Upowszechnianie wiedzy o żywieniu oznacza jej propagowanie, rozpowszechnianie lub wprowadzanie do powszechnego stosowania. Zbliżone semantycznie jest określenie popularyzacja, pod którym rozumie się rozpowszechnianie wiedzy w przystępnej formie, zrozumiałej dla nieprofesjonalistów.

Upowszechnianie wiedzy z natury rzeczy jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców i może być realizowane na specjalnie organizowanych wykładach, kursach, pokazach, prelekcjach itp., a także w ramach indywidualnego poradnictwa żywieniowego. Przekazywanie wiedzy o prawidłowym żywieniu prowadzi się głównie w szkolnictwie na różnych poziomach, poczynając od przedszkola aż do szkół średnich i wyższych. Do popularyzacji wykorzystuje się często środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) prezentujące specjalne programy, wywiady ze specjalistami, artykuły, dyskusje. Ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy żywieniowej w społeczeństwie spełniają wydawnictwa (poradniki, książki, broszury, ulotki), filmy wideo, nagrania magnetofonow e. Internet, komputerowe gry dydaktyczne, a także bilbordy i plakaty.

Upowszechnianie żywienia ma stużyć podniesieniu wiedzy o zasadach prawidłowego odżywiania i praktycznym ich stosowaniu wśród ogółu społeczeństwa.

Edukacja żywieniowa oznacza proces nauczania ogółu wiadomości teoretycznych oraz praktycznych o żywności i żywieniu człowieka, który opiera się zwykle na specjalnie do tego celu przygotowanym programie i podlega systematycznej ocenie efektów, tzw. cwaluacji.

Edukacja żywieniowa prowadzona jest przede wszystkim w szkolnictwie średnim typu zawodowego (technikum gastronomiczne, technikum spożywcze, liceum profilowane, szkoła dietetyczek), na wydziałach akademickich uczelni rolniczych, przyrodniczych, medycznych i szkół zdrowia publicznego, a także niektórych uniwersytetów, akademii ekonomicznych i akademii wychowania fizycznego oraz w wyższych szkołach niepublicznych o profilu gastronomiczno-hotelaisfcim, a także w resortowym Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

Głównym celem upowszechniania wiedzy o żywieniu jest osiągnięcie poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. Spełnienie lego zamierzenia może być możliwe przez zrealizowanie celów podrzędnych, do których należ;): o poznanie, zrozumienie i zaakceptowanie zasad prawidłowego żywienia: o wykształcenie świadomej potrzeby praktycznego stosowania tych zasad jako istotnego elementu profilaktyki chorób na tle wadliwego żywienia; o zmiana niewłaściwych nawy ków i zwyczajów żywieniowych.

Zakres upowszechnianej wiedzy żywieniowej powinien wynikać ze znajomości sposobu żywienia osób, do których jest ona kierowana, popełnianych przez nie błędów żywieniowych i wynikających stąd potrzeb Istotne znaczenie dla wyboru przekazywanych treści mii także zapoznanie się z oczekiwaniami, poziomem wiedzy' i zdolnościami percepcyjnymi odbiorców, przy uwzględnieniu danych socjo-dcmograficznych. jak: płeć, wiek. wykształcenie, miejsce zamieszkania, stan zdrowia. sytuacja materialna, charakter wykonywanej pracy i innych uznanych za istotne, np. związanych zc stylem życia (sposób spędzania czasu wolnego, palenic tytoniu, aktywność fizyczna, stosowanie używek ilp.).

Należy podkreślić, żc do zmiany postaw, a w dalszej konsekwencji zachow ań żywieniowych, nie wystarczy samo podniesienie poziomu wiedzy na temat żywienia i ryzyka chorób na tle jego wad. Konieczne jest jej wzbogacenie o informacje, jakie konkretne działania na rzecz poprawy sytuacji w tym zakresie trzeba podjąć, jak skorzystać ze wsparcia rodziny, otoczenia itp.

 

Podobne prace

Do góry