Ocena brak

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS)

Autor /MamaMia Dodano /03.04.2012

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS), uczelnia powst. 1944, jako pierwsza państw, wyższa szkoła w Polsce Ludowej. Działalność rozpoczęła 1945 na 5 wydziałach, obecnie obejmuje ich 6. Wydział humanist. powstał 1952. UMCS ma filię w Rzeszowie (powst. 1969 z punktu konsultacyjnego) oraz punkty konsultacyjne w Puławach, Tarnobrzegu i Zamościu. W1971 przeprowadzono zmianę struktury wewn. uczelni, w miejsce 77 katedr tworząc 18 instytutów. Z inicjatywy kierowników katedr powstały (w 1945 i 1946) lub. oddziały ogólnopol. towarzystw nauk. (w 1955 skupiało się przy UMCS 17 towarzystw). Uczelnia prowadzi stałą współpracę z Uniw. im. I. Franki we Lwowie. Humanistykę reprezentują m. in.: A. Kersten, H. Zins (historia), N. Łubnicki (filozofia), A. Gardawski (archeologia), R. Reinfuss (etnografia), P. Smoczyński (filologia słowiańska).

Filologia polska rozwijała się od 1953, od 1954 w ramach wydz. humanistycznego, obejmując pocz. katedrę historii literatury pol. (J. Garbaczowska) i języka pol. (L. Kaczmarek, od 1968 T. Skubalanka); 1961-71 działały 2 równoległe katedry historii literatury, pierwsza prowadzona przez Garbaczowską, druga - przez M. Żmigrodzką, a od 1969 M. Grzędzielską. W skład Instytutu Filologii Pol. (dyr. Skubalanka 1972-73 i od 1975, Kaczmarek 1973-75) weszły zakłady: literatury staropol. (J. Lewański), historii literatury pol. (A. Aleksandrowicz; czasy oświecenia i romantyzmu), literatury pol. okresu realizmu i Młodej Polski (R. Gerlecka), literatury współcz. (Garbaczowska, od października 1973 bez kierownika, kurator Kaczmarek), teorii literatury (Grzędzielską), języka pol. (Skubalanka), metodyki nauczania języka i literatury polskiej. Indywidualne zainteresowania badawcze od początku istnienia katedry dotyczyły gł. literatury nowszej, poczynając od oświecenia. Prace hist.lit. objęły m. in. takie tematy, jak rola Puław w życiu kult. XVIII i pocz. XIX w. (Aleksandrowicz), poezja 2 poł. XIX w. (Grzędzielską), proza i dramat pozytywist. i modernist. (Garbaczowska, Gerlecka, E. Rzewuska, K. Dmitruk, M. Woźniakiewicz-Dziadosz). Krytyką lit. w 20-leciu, zagadnieniami kultury masowej i socjologią literatury zajął się Dmitruk, literaturą wojny i okupacji - Z. Jastrzębski, J. Święch. Prowadzone są prace nad dziejami i teorią dramatu i teatru, m. in. staropolskiego (zespół pod kier. Lewańskiego). Zagadnienia genologii i wersyfikacji stanowią przedmiot zainteresowań Aleksandrowicz, Grzędzielskiej, S. Nieznanowskiego, Święcha. Powstały też prace o literaturze dla dzieci i młodzieży (J. Ługowska, J. Kowalczykówna); badania nad literaturą lud. prowadzi Aleksandrowicz. Szeroki zakres mają prace Zakładu Języka Pol., zwł. dotyczące zagadnień dialektologicznych Lubelszczyzny (np. J. Bartmińskiego n.t. języka pisarzy regionu i języka folkloru), a także stylistyki.

Prace polonist. ukazują się w wydawnictwie uczelni: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska (od 1948; Sectio F obejmuje nauki filoz. i humanistyczne; red. G. Seidler, nast. J. Willaume, Z. Lorkiewicz, Seidler).

Narodziny pierwszego umwersytetu Polski Ludowej, wybór i oprac. S. Flanczewska, Z. Kowalski, Lubl. 1979; 35 lat UMCS w Lublinie, Lubi. 1979; UMCS 1944-1979, red. W. Skrzydło, R. Orłowski, Lubl. 1979. E. RZEWUSKA Instytut Filologii Polskiej UMCS, „Biul. Polonist." 1974 z. 54.

Podobne prace

Do góry