Ocena brak

UNIA EUROPEJSKA - Polskie rolnictwo a Unia Europejska

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

W ostatnim czasie, coraz częściej mówi się na temat integracji Polski z UE. Niedawno też odbyła się w Świnoujściu Ogólnopolska Konferencja Wyższych Uczelni Rolniczych której tematem było:

,,Sylwetka Studentów Akademii Rolniczych a integracja Polski z Unią Europejską."

Na konferencji była również mowa o szkolnictwie wyższym w Hiszpanii. Wykład na ten temat wygłosił prof. J. Furowicz, kierownik Katedry Immunologii i Mikrobiologii AR w Szczecinie. Był współpracownikiem, oraz wykładowcą Uniwersytetu w Buenos Aires /1974 -1975/ oraz Wydz. Weterynaryjnego Uniwersytetu Complutense w Madrycie /1993-1994/. Wśród krajów Wspólnoty Europejskiej, Hiszpania zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby studentów, wyprzedzając w międzynarodowym rankingu takie państwa jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Aktualnie w Hiszpanii studiuje 1 450 000 studentów.

Studiują oni na 45 uniwersytetach państwowych, czterech należących do Kościoła katolickiego, oraz trzech prywatnych. Uczelnią posiadającą największą liczbę słuchaczy jest Uniwersytet Complutense w Madrycie. Najczęstszą formą przyjmowania kandydatów na studia wyższe są w Hiszpanii egzaminy wstępne. Corocznie ponad 270 000 studentów rozpoczyna naukę na różnych uczelniach, 73%, czyli 220 000 dostaje się na studia. Pozostałe 27% to studenci zagraniczni. Do najbardziej obleganych kierunków należą wszystkie specjalności wydziałów nauk społecznych i prawa.

Aby wstąpić do UE państwo kandydujące składa wniosek do Rady Ministrów UE. Później wniosek trafia do Komisji Europejskiej a ta przygotowuje dokument z warunkami koniecznymi do spełnienia przez państwo kandydujące. Wymagania od państw obecnie wstępujących do UE są większe od państw, które wcześniej wstąpiły. Inflacja nie może być > niż 60% PKB, deficyt budżetowy nie > niż3%.

Dane państwo po wejściu do UE przyjmuje ich prawa. Ważne jest aby wejście do UE odbywało się na zasadach partnerskich i wzajemnym poszanowaniu. Każde państwo, które stało się członkiem UE powinno przyczynić się do powiększenia dorobku kulturowego europy. Wszystkie państwa należące do Unii powinny mieć te same prawa, nie może być państw II kategorii. Prognozy na dzień dzisiejszy przewidują, że Polska stać się może członkiem UE nie wcześniej niż w 2003 lub w 2006 r.

Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa

Średnia powierzchnia gospodarstw w Polsce wynosi 7,9 ha, w woj. Szczecińskim 18,9 ha, koszalińskim 19 ha. Ok. 940 000 gospodarstw prowadzi produkcję na sprzedaż, ok. 60% na potrzeby własne. Od początku lat dziewięćdziesiątych sytuacja w rolnictwie systematycznie się pogarsza. Ze strony państwa nie ma dotacji do rolnictwa i nie ma zbytu na surowce, oraz produkty rolnicze o czym świadczyły strajki rolników w minionym roku. Sytuacja taka spowodowana jest min. tym, że nadal utrzymywany jest import tanich produktów rolniczych z państw sąsiadujących. W Polsce najważniejszymi uprawami są zboża i ziemniaki.

Mocne strony polskiego rolnictwa

 • nieskażone środowisko, zdrowa i smaczna żywność

 • olbrzymi potencjał produkcyjny

 • obszar użytków rolniczych na 1 mieszkańca w Polsce jest > /0,49/ ha niż w Unii /0,39/ ha

 • korzystniejsza struktura wieku

Słabe strony

 • duże zatrudnienie w rolnictwie i duże bezrobocie

 • brak nowoczesnej infrastruktury rynku rolnego / giełd, rynków hurtowych /

 • niski poziom intensyfikacji rolnictwa

 • niesprzyjające warunki klimatyczno -glebowe

Obawy w Polsce

 • zbyt wysokie wymogi jakościowe

 • wykup ziemi przez cudzoziemców

 • nie sprostanie wymogom konkurencji

 • spadek cen niektórych prod . rolnych

 • niskie kontyngenty uniemożliwiające rozwój gospodarstw

 • dyskryminacja w dostępie dotacji

Obawy w UE

 • zbyt duży potencjał w rolnictwie

 • zbyt niskie ceny rolne /zbyt konkurencyjne rolnictwo /

 • zbyt rozdrobnione gospodarstwa

 • za duże koszty budżetowe groźba destabilizacji rynku UE

Na zakończenie chciałbym jeszcze przedstawić z jakich źródeł składa się budżet Unii :

 • 50% - wpłaty VAT

 • 25% - składki członkowskie

 • 23% - odpisy celne

Już w niedługim czasie, każdy trzeźwo myślący Polak, realnie oceniający sytuację naszego Państwa zdecyduje o dalszych jego losach.

Podobne prace

Do góry