Ocena brak

Unia Europejska: historia, "za" i "przeciw", opinie znanych osob.

Autor /Frobonereetup Dodano /21.10.2006

O Unii (troszke historii):

Pomysł zjednoczenia Europy zrodził się po II wojnie światowej, nazywany jest planem Marshalla, miał on z założenia zjednoczyć wyniszczoną podczas wojny Europę. Trwały poszukiwania formy zjednoczenia Europy, na zasadzie, aby zapewnić wszystkim jej mieszkańcom pokój i bezpieczeństwo. Planu tego nie udało się do końca zrealizować z uwagi na podział Europy na blok Wschodni i Zachodni. W efekcie zjednoczyła się jedynie Europa Zachodnia.
19 września 1946r. na uniwersytecie w Zurychu Winston Churchill wygłosił przemówienie nawołujące do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Ta idea zdobyła wielu zwolenników, powstały stowarzyszenia pro europejskie.
W roku 1948 w Hadze odbył się Kongres europejski, tam zadecydowano o utworzeniu Zgromadzenia europejskiego i Rady Europy (5 V 1949r.) decydującej o etapach integracji.
Deklaracja przedstawiająca przyszłą wizję Europy została wygłoszona w 1950r., miała ona wprowadzić prawdziwą solidarność między państwami europejskimi, podnieść poziom życia i gospodarki.
W Paryżu w roku 1950 spotkały się największe państwa Europy (Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy) w celu podpisania Traktatu Paryskiego. Na mocy tego traktatu powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Powołano pierwsze ponadpaństwowe organy: Wysoką Władzę, Specjalną Radę Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne, Trybunał Sprawiedliwości oraz Radę Ekonomiczno-Społeczną.
Prowadzone przez państwa członkowskie negocjacje doprowadziły do podpisania w 1957 r. w Rzymie traktatów (Traktaty Rzymskie) i utworzenia kolejnych dwóch Wspólnot: Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EURATOM). W roku 1965 ujednolicono systemy tych trzech wspólnot.
W 1973 r. doszło do poszerzenia zasięgu terytorialnego Wspólnot, co miało jeszcze bardziej zjednoczyć Europę, zatem dotychczasowe państwa członkowskie nie były temu przeciwne. Owymi państwami były: Dania, Irlandia i Wielka Brytania.
Pierre Werner opracował plan stopniowego tworzenia wspólnej polityki gospodarczej i walutowej. Plan Wernera miał zapewnić: swobodny przepływ kapitału i usług, stworzenie stałych kursów wymiany walut oraz przekazania instytucjom międzynarodowym części uprawnień decyzyjnych dotyczących polityki walutowej. Został on zatwierdzony w 1971r., ale panował wtedy kryzys walutowy, więc wszedł w życie w 1979r. jako Europejski System Walutowy, przyjętą jednostką walutową było Ecu.
W 1986 r. w celu pogłębienia integracji ekonomicznej został podpisany Jednolity Akt Europejski (JAE), rozszerzający uprawnienia Wspólnoty w wielu dziedzinach m.in.: polityki społecznej, badań naukowych i technologii ochrony środowiska. Zmieniono także niektóre prawa rządzące Wspólnotą.
W 1989 r. grupa ekspertów pod przewodnictwem ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jaquesa Deloresa opracowała plan utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, który to plan został zaakceptowany na szczycie Rady Europejskiej w Madrycie.
Traktat o UE (obszerna reforma prawa wspólnotowego) został podpisany w Maastricht w 1992 r., był on impulsem do pogłębienia integracji.
W 1995 roku do Unii przystępują Austria, Finlandia, Szwecja.
Zwołano Konferencje Międzyrządową obradującej od marca 1996 r. do kwietnia 1997 r., a jej efektem było podpisanie Traktatu Amsterdamskiego. Podstawowe cele zawarte w Traktacie to: wzmocnienie federacyjnego charakteru UE, wzmocnienie obywatelstwa europejskiego z poszanowaniem tradycji i tożsamości obronnej, reformy instytucjonalne UE m.in. zwiększenie zakresu decyzji podejmowanych kwalifikowaną większością głosów, wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego, poprawa funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości.
Równocześnie do prac Konferencji, Komisja Europejska pod przewodnictwem Jacquesa Deloresa przygotowała projekt zwany Agendą 2000. Dokument ten określa przyszłą strategię wzmocnienia UE, wzrostu konkurencyjności, reformy kluczowych polityk, rozszerzenia UE, sposobu finansowania UE z budżetu w latach 2000-2006.
Kształt i skład przyszłej Komisji Europejskiej, nowy podział głosów ważonych w Radzie oraz rozszerzenie zakresu decyzji podejmowanych kwalifikowaną większością głosów to główne reformy Traktatu z Nicei z 2000r.

Teraz także my mamy historyczną szansę zapisać się w współtworzeniu nowej, lepszej Europy, zatem myślę, że Polska powinna wstąpić do UE.


Dlaczego warto wstapic do UE:

Od początku przewidywano poszerzenie Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z art. 243 Traktatu Rzymskiego „każde państwo może ubiegać się o zostanie członkiem Wspólnoty” pod warunkiem, że spełnia określone wymagania. Zaproszenie do członkostwa skierowane było do krajów o demokratycznej formie rządów i wystarczającym stopniu rozwoju gospodarczego. Na podstawie tego widać, ze UE doceniła nasz kraj pozwalając nam przystąpić z sobą do rozmów, co powinni choć trochę docenić euroscyptycy. Wydaje mi się, że mówienie „nie” UE odzwierciedla nasz brak wiary w siebie, część Polaków nie wierzy w osiągnięcie sukcesu, lub jest niedoinformowana i nie wie o korzyściach płynących z bycia członkiem UE. My jako ludzie młodzi wiemy, ze nie jesteśmy gorsi od innych i możemy być równoprawnymi obywatelami Europy z młodzieżą innych państw, które należą do UE.
1. Pierwszym argumentem „za” przystąpieniem powinien być bardzo pozytywny wynik negocjatorów Polski z UE w Kopenhadze, za sprawą ich uporu Polska ma doskonały start w przystąpieniu do UE.
2. Rozwój handlu- ułatwienia handlowe pozwolą na powiększenie wymiany handlowe, więc dla naszych przedsiębiorstw otworzy się rynek ponad 400 milionów konsumentów. Dzięki czemu przyczyni się to do wzrostu produkcji, a to do zwiększenia produktu krajowego brutto.
3. Napływ zagranicznego kapitału- jest to zarówno kapitał z funduszów strukturalnych i gospodarczych , przyczyni się to do unowocześnienia bardzo wielu dziedzin gospodarki, co wpłynie na nasz standard życia. Uzyskamy dostęp do programów pomocniczych UE. Jednak to nasz kraj jeszcze nie w pełni może dorównać innym krajom 15stki, a jednej złotówce z fundusz Polski odpowiada jedna złotówka z europejskich.
4. Sami kształtujemy swój wizerunek- zwiększy się pozycja Polski na arenie międzynarodowej i bezpieczeństwo. Mamy szanse udowodnić całej Europie, że anegdoty o naszym kraju są pozbawione prawdy, możemy pokazać się z dobrej strony i zacząć od nowa kształtować swój wizerunek.
5. Ustabilizowanie prawa państwowego- trwały związek z UE pozwoli wzmocnić demokrację. Będziemy móc czerpać z doświadczeń i wiedzy innych, a oni zawsze będą wyciągać do nas dłoń.
6. Bezpieczeństwo- do UE wejdziemy wraz z innymi państwami Europy Środkowo- Wschodniej , przyczyni się to do wzrostu bezpieczeństwa, ponieważ wokoło będą państwa należące do UE i one także będą chciały pomagać Polsce, a nie szkodzić.
7. Zmniejszenie bezrobocia- dla wykształconych Polaków znajdzie się wiele nowych miejsc pracy za granicą, nawet instytucje UE chętnie chcą przyjmować do pracy.
8. Większy zasięg edukacji- przed młodzieżą otworzą się wrota wiedzy. Będą mogli uczyć się w zagranicznych szkołach. Myślę, ze wpłynie to także na chęć zdobywania wiedzy, ponieważ będą wiedzieli ile korzyści jest z nauki, choćby języków.
9. Wspólna waluta- UE myśli o wprowadzeniu w najbliższym czasie wspólnej waluty dla wszystkich państw- Euro. Daje to możliwość płatności za zakupione towary we wszystkich krajach Europy tą samą monetą, bez jej wcześniejszej wymiany.
10. Suwerenność narodu- spodziewam się, że Polacy będąc częścią Zjednoczonej Europy nie zatracą swojej kultury i korzeni, a wręcz przeciwnie będą starali się ją jeszcze bardziej wyeksponować dla innych.
11. Ekologia- UE nakłada wielki nacisk na ochronę środowiska, dopasowując się do norm UE poprawiamy nasze prawo i orientacje z nim związaną, czyli aby wejść do Unii trzeba poprawić jakość przyrody, a co z tym idzie ochroni nas to przed coraz większą jej degradacją.


Nasze obawy zwiazane ze wstapieniem Polski do UE:

Na wejściu Polski do UE stracą jedynie ci, którzy nie będą potrafili z tego skorzystać”- to są słowa ministra W. Cimoszewicza, z którymi w pełni się zgadzam, jeszcze żadnemu państwu po wstąpieniu do UE nie zdarzyło się nie skorzystać na tym fakcie. Uważam, że pozycja polski może jedynie się poprawić. Eurosceptycy nie przytaczają żadnych sensownych argumentów ich obawy są bezpodstawne. Oto niektóre z nich:
1. Utrata suwerenności narodu.
2. Podwyżki cen.
3. Wysokie środki na dostosowanie się do wymogów Unii.
4. „Niemoralność Europejczyków”
5. Korupcja w UE.

Argumenty tutaj przedstawione nie są uzasadnione, ponieważ się z nimi całkowicie nie zgadzam.


Opinie znanych osob o UE i wstąpieniu do niej Polski:

Jan Paweł II
"Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską. Doświadczenie dziejowe, jakie posiada Naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie..."

Robert Schuman
"Musimy zbudować zjednoczoną Europę nie tylko w interesie wolnych narodów, ale również po to, aby przyjąć do wspólnoty narody wschodniej Europy, gdy zostaną uwolnione spod gnębiącego je ucisku i będą prosić o umożliwienie im przystąpienia do wspólnoty oraz o nasze moralne wsparcie."

Jerzy Buzek
„ Nikt nie obiecywał, że Polska znajdzie się w Unii Europejskiej w 2003 r. Czy tak się stanie zależy przede wszystkim od polskiej strony, od naszych działań wewnętrznych.”

„Członkostwo w Unii Europejskiej w największym stopniu zależy od nas, od naszych wewnętrznych_działań.”

"To właśnie ludzie w naszym kraju zadecydują, czy wchodzimy do UE. Referendum będzie najpóźniej w roku 2002, być może już pod koniec 2001 r."

„Od tego, jaka będzie informacja o UE zależy wynik referendum [w sprawie przystąpienia Polski do UE]. Jeśli informacja będzie rzetelna - to jestem spokojny o jego wynik.”

"Informacja jest najważniejsza. Tym bardziej, że znajdujemy się w kluczowym momencie przystąpienia do UE. Nasze wejście przewiduję na 2003r. A w 2002r., może pod koniec 2001r., czeka nas referendum. Ci, którzy dużo wiedzą o organizacji, z reguły nie wahają się i popierają nasze członkostwo. Ci, którzy wiedzą mniej, mają wątpliwości."

"Podawanie w wątpliwość stanowiska Polski [w Brukseli, UE] to podważenie naszej siły negocjacyjnej. Jeśli doniesienia prasowe są prawdziwe, jesteśmy zaniepokojeni tym co się zdarzyło."

"Pociąg z napisem UE rozpędza się w dużej mierze z powodu waluty, która nadała przyśpieszenie wewnętrznej integracji. Woleli byśmy wsiadać do tego pociągu, zanim się rozpędzi.”

"Chcemy przyspieszyć proces dostosowawczy, bo rozwiązania europejskie, które wprowadzamy w życie, są po prostu lepsze. Państwa UE są sprawnie zarządzane, mają wysoki dobrobyt i my chcemy do nich dołączyć."

Arendarski Andrzej
„Bez mocnej reprezentacji przedsiębiorców nie jesteśmy w stanie skutecznie walczyć o swoje prawa ze związkami zawodowymi, nie mamy sprawnej kontroli poczynań rządu ani wystarczającego wpływu na negocjacje z Unią Europejską.”

Leszek Balcerowicz
"Teraz się trzeba skupić na sprawach najważniejszych, na przyśpieszeniu legislacji koniecznej do tego, żeby Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów przystępujących do UE."

Bronisław Geremek
"Unii Europejskiej brakuje woli politycznej by przyjąć nowych członków."

"Zamiast w kółko powtarzać daty, zaproponowaliśmy [UE] realny proces, który umożliwia, a nawet determinuje uznanie, że 1 stycznia 2003 r. wejdziemy do Unii Europejskiej."

"Czasem lepiej nie dyskutować o datach [integracji z UE], które są pustymi cyframi, tylko o mechanizmach, dzięki którym uzyskuje się datę, jaką się chce."

"Legislacja europejska to element polskiego interesu narodowego. W tej sprawie powinno się znaleźć minimum porozumienia między wszystkimi siłami politycznymi. Dlatego MSZ zaproponował, aby Wielka Komisji [która w Sejmie będzie się zajmować dostosowywaniem prawa polskiego do europejskiego] była nie tylko komisją przełamującą normalną strukturę organizacyjną komisji sejmowej, ale także taką która łamie podział Sejmu i społeczeństwa na koalicję_rządzącą_i_opozycję."

"Mamy głęboką i uzasadnioną wiarę, że Francja i Niemcy są adwokatami sprawy rozszerzenia [UE]. Kłopot w tym, że w obu tych krajach to, co wiedzą elity, że rozszerzenie europejskie jest wielkim wyzwaniem historycznym, nie jest podzielane przez znaczną częś społeczeństwa. W obu tych krajach jest stosunkowo niski stopień poparcia społecznego dla wejścia nowych członków." "Od pewnego czasu słabnie w Unii Europejskiej wola rozszerzania się."

Józef Glemp
„Kościół jest przygotowany do członkostwa Polski w Unii Europejskiej i nie ma kompleksów.”

Hanna Gronkiewicz-Waltz
"Jeśli w 2003 r. mamy wejść do UE, to nie mamy czasu na odkładanie reform [gospodarczych], bo zbyt długo zwlekaliśmy. Nie stać na to ani tego, ani następnego rządu, jeśli chce być uznany za postępowy i proreformatorski."

Janusz Korwin-Mikke
„W UE zarówno podatki, jak i bezrobocie są na zbliżonym poziomie co w Polsce. W USA są niższe. Obniżenie podatków prowadzi do zmniejszenia bezrobocia. Moim celem jest zbliżenie Polski do USA. W nieuniknionej konfrontacji UE i USA powinniśmy stanąć po stronie USA. Czerwoni, którzy rządzą w Brukseli, będą nam niebawem tłumaczyć, że trzeba zablokować import tańszych towarów z USA, gdyż są one owocem wyzysku murzynów. Socjaliści z Brukseli są gorsi od pedofilów. Dopóki rządzą w Europie jestem zdecydowanym przeciwnikiem_UE.”

„Jeżeli wyborcy sobie nie życzą, nie muszę być prezydentem. Przeżyłem komunę, przeżyję socjalizm i przeżyję wejście do UE. Znam języki obce i zyskam na wejściu do UE, w przeciwieństwie do przeciętnego Polaka, który na tym straci. To w waszym interesie jest, żebym został prezydentem. nie chcecie, to nie, co tam.”

Marian Krzaklewski
"Można mówić - chcemy integracji z UE, bo wstydzimy się polskości. Chcemy integracji z UE, bo uważamy, że Polacy nigdy nie będą potrafili sami się rządzić, tworzyć mądrych praw i skutecznie je egzekwować. Tyle, że traktowanie integracji z UE jako ucieczki od polskości i jej nie rozwiązanych problemów szkodzi zarówno Polsce jak też naszej integracji z Europą.”

Aleksander Kwaśniewski
„Cele [mojej prezydentury w czasie drugiej kadencji] się nie zmieniają. Pierwszy to wstąpienie do Unii Europejskiej, drugim jest utrzymanie wzrostu gospodarczego, trzecim znalezienie źródeł rozwoju poza prostymi rezerwami, które się już kończą, na pewno jest nim też_edukacja.”

„Zachód wyraźnie nie ma dziś woli rozszerzenia wspólnoty [europejskiej].”

„Mamy atuty [Polska], żeby w najbliższych latach jeszcze silniej zaznaczyć polską obecność w społeczności międzynarodowej. Priorytetami w polskiej polityce zagranicznej powinny być uzyskanie członkostwa w UE i umocnienie się jej obecności w strukturach europejskich, sprawna promocja Polski za granicą, jej interesów gospodarczych i politycznych, ukształtowanie się ponadpartyjnego ruchu politycznego na rzecz następującej integracji_europejskiej.”

"Istnieje stereotyp Polski, która jest nie gotowa do Unii Europejskiej."

Leszek Miller
„W UE prawo własności znajduje się w wyłącznej kompetencji państw członkowskich.”

"Wydawało się, że w tej sprawie [wejścia Polski do UE] osiągniemy consensus, ale po tym, co powiedział pan Krzaklewski na swojej konwencji wyborczej, należy rozumieć, iż problematyka integracji będzie włączona do walki politycznej w ramach kampanii prezydenckiej. W takiej sytuacji musimy się zastanowić, czy to porozumienie jeszcze istnieje."

"Nie pełniliśmy funkcji negocjatorów, prezentowaliśmy stanowisko zgodne ze stanowiskiem_rządu_polskiego."

"Jeżeli wierzyć w to, co usłyszeliśmy od Fischlera, po stronie Polski jest bałagan."

"Wyczuliśmy troski Brukseli, czy mniejszościowemu rządowi uda się przeprowadzić ambitny program legislacyjny konieczny do wejścia do Unii [Europejskiej]."

"Uzyskaliśmy informację, że z punktu widzenia UE okres przejściowy 18 lat na sprzedaż ziemi ornej i leśnej może być zbyt długi. Powiedzieliśmy, że przekażemy to rządowi."

"Gdzie tylko mogliśmy potwierdzaliśmy, że rok 2003 jest rokiem najlepszym. (...) ... I ten rok powinien być finałem naszych starań do Unii."

"Myślę, że Niemcy są, naprawdę, naszym najbardziej bliskim sojusznikiem, jeżeli chodzi o staranie, o rozszerzenie UE. Nadają dynamikę temu procesowi."

"Czterokrotnie pytałem przewodniczącego [Komisji Europejskiej] Prodiego, czy Polska ma szansę wejścia do UE w 2003 r. Wił się, ale nic nie odpowiedział."

"Widać, że w sprawach europejskich jest zgoda między polskim rządem a opozycją, choć SLD i AWS między sobą znacznie się różnią."

Andrzej Olechowski
"Mogę rzetelnie obiecać, że nie dopuszczę do wzrostu podatków innych niż te, które dostosowują nasz system do regulacji Unii Europejskiej."

"Negocjacje z UE należą do najbardziej brutalnych, z jakimi się zetknąłem."

Maciej Płażyński
"Kluby [parlamentarne] pokazują, że są za integracją z Unią Europejską."

Podobne prace

Do góry