Ocena brak

UMYSŁ

Autor /marjan Dodano /15.11.2012

 

UMYSŁ gr. noris, phren; łc. animus, mens (2); ang. mind; fr. esprit; nm. Geist (1), Gemiit (2)

1. psych., t. pozn. Władze duchowej sfe­ry życia człowieka, tj. -^ intelekt i -^ wola, przejawiające się przede wszystkim w zdol­ności poznawania i wyboru. —> Rozum, -^ cogitatio.

2. psych., t. pozn. Mens — zasada wy­znaczająca całą sferę życia psychicznego człowieka, tj. zarówno aktywności intele­ktualnej i wolitywnej, jak i władz zmysłowo-poznawczych i pożądawczych. W tra­dycji arystotelesowsko-tomistycznej przyj­muje się na ogół czwórpodział władz umy­słowych: 1) poznanie zmysłowe i 2) po­znanie umysłowe (intelektualne, rozumo­we) oraz 3) pożądanie zmysłowe (uczucia) i 4) pożądanie umysłowe (wola).

Podobne prace

Do góry