Ocena brak

Umowy międzynarodowe (traktaty, konwencje, pakty, układy)

Autor /Gracjan Dodano /24.11.2011

Stanowią źródła międzynarodowego prawa publicznego i regulują stosunki między państwami.

Ratyfikacja – akt w którym org. upoważniony od reprezentowania państwa, wyraża zgodę na obowiązywanie umowy międzynarodowej w danym państwie, w Polsce umowy międzynarodowe ratyfikuje Prezydent.

Ratyfikacji nie podlegają umowy handlowe oraz umowy rządowe i resortowe. Umowy międzynarodowe ratyfikowane stają się częścią krajowego porządku prawnego po ich opublikowaniu w Dz.U. i stosowane są bezpośrednio, chyba że konieczne jest do tego wydanie ustawy. Niektóre umowy ratyfikuje Prezydent zawiadamiając o tym Sejm i Senat, a inne wymagają wydania umowy upoważniającej do ratyfikacji ( umowy pokoju, układów politycznych lub wojskowych.

Umowa międzynarodowa ratyfikowana na podstawie upoważnienia wynikającego z ustawy ma pierwszeństwo przed ustawą krajową, jeśli jej treść nie da się pogodzić z treścią tej ustawy krajowej.

Nieratyfikowana umowa – zawierają centralne i terenowe org. państwowe i publiczne w sprawach należących do ich zakresu działania i kompetencji wynikających z odrębnej ustawy lub ratyfikowanej umowy międzynarodowej. Do wydania takiej umowy upoważnione są wszystkie org. oprócz Rady M.

Będą to ministrowie, urzędy centralne, org. samorządu terytorialnego. Mowy te wypowiada i zatwierdza RM.

Podobne prace

Do góry