Ocena brak

Umowa o dzieło, a umowa zlecenie

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie txt Umowa o dzieło, a umowa zlecenie

Transkrypt

DEFINICJA
KODEKSOWA

POCHODZENIE
UMOWY
STRONY UMOWY

OBOWIĄZKI
STRON

UMOWA O DZIEŁO
Art.627 KC „Przez umowę o dzieło
przyjmujący zamówienie zobowiązuje się
do wykonania oznaczonego dzieła, a
zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”
Pochodzi od rzymskiego locatio conductio
operis (najem rezultatu)
Zamawiający i Przyjmujący zamówienie
(wykonawca)
Obie strony – współdziałanie
Zamawiający – zapłata wynagrodzenia,
wypłata zaliczki, odebranie dzieła
Wykonawca – wykonanie dzieła, jakość
dzieła, zachowanie terminu, rozliczenie się
z dostarczonych materiałów, wydanie dzieła

PRZEDMIOT
UMOWY

Wykonanie określonego dzieła

PRZYKŁAD
UMOWY

- uszycie ubrania
- przekopanie ogrodu
- naprawa samochodu
Umowa rezultatu
Forma dowolna

TYP UMOWY
FORMA
ZAWARCIA
WYNAGRODZENIE

SAMODZIELNOŚĆ
WYKONAWCY
DOSTARCZENIE
MATERIAŁÓW
CZAS
WYKONYWANIA
PRACY
ODPOWIEDZIALN
OŚĆ ZA ILOŚĆ I
JAKOŚĆ PRACY
DOPUSZCZALNOŚ
Ć
PODWYKONAWST
WA
MIEJSCE
WYKONYWANIA
PRACY
WADY ISTOTNE

Ustala się za każdy rezultat z osobna.
Wskazanie podstaw do jego ustalenia.
Odpowiadające uzasadnionemu nakładowi
pracy oraz innym nakładom wykonawcy.
Metoda ryczałtowa – z góry, wykonawca
nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia, chyba że groziło by to
„rażącą stratą” wykonawcy
Metoda kosztorysowa – zestawienie
planowanych prac i przewidywanych
kosztów
kosztorys zamawiającego=> zawsze można
podwyższyć wynagrodzenie gdy zajdą
zmiany w zestawieniu planu prac, kosztorys
wykonawcy=> jeśli nie dało się przewidzieć
konieczności prac dodatkowych to można
podwyższyć
Wykonawca pracy jest samodzielny
Dostarcza jedna lub druga strona w
zależności od umowy
Strony nie umawiają się o czas
wykonywania dzieła, ale o termin jego
wykonania
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność

UMOWA ZLECENIE
Art. 734 KC „Przez umowę zlecenia przyjmujący
zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej
czynności prawnej dla dającego zlecenie”
Pochodzi od rzymskiego zlecenia (mandatum)
Zleceniodawca i Zleceniobiorca
Zleceniodawca – wypłata wynagrodzenia [chyba że
nieodpłatnie], zwrot wydatków
Zleceniobiorca – dokonanie czynności prawnej,
obowiązek starannego działania w celu osiągnięcia
wyniku, obowiązek informowania zleceniodawcy,
obowiązek wydania wszystkiego, co dla
zleceniodawcy uzyskał w trakcie wykonywania
zlecenia
Prowadzenie określonej sprawy, dokonanie określonej
czynności prawnej, osobiste świadczenie
- prowadzenie sprawy sądowej
-zorganizowanie przedstawienia
- przeprowadzenie negocjacji
Umowa starannego działania
Forma dowolna, forma dorozumiana
Ustala się za prowadzenie danej sprawy lub wielu
różnych spraw.
Wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy, o ile
nie umówiono się inaczej; taryfy urzędowe

Zleceniobiorca jest samodzielny, ale może otrzymać
wskazówki od zleceniodawcy
Dostarcza jedna lub druga strona w zależności od
treści umowy
Strony nie umawiają się o ilość czasu, ale mogą
ustalić, do kiedy zlecenia ma zostać wykonane
Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność

Nie ma to znaczenia, chyba że przesądza o
tym rodzaj pracy

Nie, chyba że umowa na to pozwala

Nie ma to znaczenia, chyba że przesądza o
tym rodzaj pracy
Prawo do odstąpienia

Nie ma to znaczenia, chyba że przesądza o tym rodzaj
pracy
Prawo do wypowiedzenia

Podobne prace

Do góry