Ocena brak

Umowa międzynarodowa- wygaśnięcie .

Autor /Dzixon Dodano /18.03.2006

Wygaśnięcie umowy międzynarodowej.
?
Spis treści
Wstęp. 2
Zakres czasowy obowiązywania i stosowania umowy międzynarodowej. 3
Reguły dotyczące wygaśnięcia umowy międzynarodowej. 4
Przyczyny wygaśnięcia umowy międzynarodowej. 4

Wstęp.

?Prawo traktatów jest klasyczną dziedzina prawa międzynarodowego, która nie podlega gwałtownym zmianom. W szczególności trwałe okazało się to prawo w wersji skodyfikowanej w formie ?reżimu wiedeńskiego? ujętego w trzy konwencje ?.
Umowa międzynarodowa jest jedną z najstarszych instytucji prawa międzynarodowego. Powstała w chwili, gdy państwa odczuły konieczność nadania określonych ram swej wzajemnej współpracy, ustalenia w wyraźnej formie pewnych reguł, postanowień na przyszłość.
Umowa międzynarodowa to zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej podmiotów prawa międzynarodowego, które wywołuje skutki prawne . Pojęcie umowy międzynarodowej zostało określone w art. 2 ust. 2 lit. a konwencji wiedeńskiej z 1969 r. w następujący sposób: ? > oznacza międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie czy w dwóch lub więcej dokumentach, bez względu na jego szczególną nazwę?.
Normy prawne dotyczące zawierania umów międzynarodowych, ich obowiązywania i stosowania mają przed wszystkim charakter zwyczajowy.
Zakres czasowy obowiązywania i stosowania umowy międzynarodowej.

Umowa międzynarodowa pozostaje w mocy przez okres ograniczony z jednej strony momentem jej uprawomocnienia się , z drugiej zaś momentem jej wygaśnięcia i w zasadzie jest w tym czasie stosowana . Jednakże pojęcia obowiązywania umowy międzynarodowej, jej wejścia w życie i stosowania nie są identyczne oraz nie zawsze zbieżne w czasie. Umowa, która wygasła, nie wiąże już stron, nie stanowi już źródła praw i zobowiązań. Zgodnie z art. 70 konwencji wiedeńskiej, wygaśnięcia traktatu pociąga za sobą zwolnienie strony od obowiązku dalszego jego wykonywania. Wygaśnięcie umowy jest terminem dwuznacznym. Może odnosić się do umowy jako takiej i oznaczać wygaśnięcie umowy w ogóle ( jest to tzw. Bezwzględne wygaśnięcie umowy) lub odnosić się tylko do sytuacji jednej ze stron i oznaczać wygaśnięcie umowy tylko w stosunku do danego państwa ( jest to tzw. Względne wygaśnięcie umowy) . Działania poszczególnych stron umowy , w wyniku którego umowa dla danego, konkretnego państwa przestaje być obowiązująca, określa się mianem wypowiedzenia umowy lub mianem wycofania się z umowy. Konwencja wiedeńska używa obu terminów, żadnego jednak nie definiując. Z reguły umowy międzynarodowe zawierają klauzule dotyczące wypowiedzenia ich przez strony i określające tryb, w jakim powinno to nastąpić. Istnieją jednak umowy, w których brak jest tego rodzaju klauzuli; jest to reguła w odniesieniu do pewnych kategorii umów, jak np.

Podobne prace

Do góry