Ocena brak

Umowa kupna-sprzedaży

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011

Charakterystyka


Umowa kupna-sprzedaży (ang. sales agreement) - zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego, "przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę". Umowa sprzedaży jest czynnością prawną wzajemną, konsensualną, zobowiązującą, odpłatną i kauzalną.


Forma i tryb zawarcia umowy


Przepisy kodeksu cywilnego nie zastrzegają dla umowy sprzedaży żadnej szczególnej formy. Taki obowiązek może natomiast wynikać z umowy lub innych przepisów, na przykład art. 158 Kodeksu cywilnego stanowi, iż sprzedaż nieruchomości powinna nastąpić w formie aktu notarialnego. Umowę sprzedaży zawiera się w trybie określonym przez ogólne przepisy prawa cywilnego tj. przez przyjęcie oferty, w drodze rokowań lub przetargu (art. 66 i następne Kodeksu cywilnego).


Przedmiot umowy


Przedmiotem umowy jest rzecz, a zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego rzeczami

w rozumieniu tego kodeksu są tylko przedmioty materialne.


Strony umowy i ich obowiązki


 • sprzedający - zobowiązany jest do przeniesienia własności rzeczy oraz wydania jej kupującemu;
 • kupujący - zobowiązany jest do odbioru rzeczy i zapłaty ceny.

Przedawnienie roszczeń


Roszczenia kupującego względem sprzedawcy oraz roszczenia sprzedawcy o zapłatę ceny ulegają przedawnieniu zgodnie z upływem terminów ogólnych wynikających z art. 118 Kodeksu cywilnego. Wyjątek stanowi art. 554 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym, roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.


Szczególne rodzaje sprzedaży


 • sprzedaż na raty - art. 583 par. 1 Kodeksu cywilnego - dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny;
 • sprzedaż z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej - art. 589 Kodeksu cywilnego - jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny;
 • sprzedaż na próbę - art. 592 par. 1 Kodeksu cywilnego - sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego poczytuje się w razie wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, że kupujący uzna przedmiot sprzedaży za dobry;
 • sprzedaż z zastrzeżeniem prawa odkupu - art. 593 Kodeksu cywilnego - prawo odkupu może być zastrzeżone na czas nie przenoszący lat pięciu; termin dłuższy ulega skróceniu do lat pięciu. Prawo odkupu wykonywa się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu;
 • prawo pierwokupu - art. 596 Kodeksu cywilnego - gdy ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej.

Bibliografia

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z dnia 18 maja 1964 r. z późn. zm.);
 • Zbigniew Radwański, Janina Panowicz - Lipska, Zobowiązania-część szczegółowa, wyd. C.H.Beck, Warszawa 2001, str. 18-19, 23-26, 28, 54-58;
 • W.J.Katner w: Prawo umów w obrocie gospodarczym pod. red. S.Włodyki, wyd.C.H.Beck, Warszawa 2001, str.649, 653.

 • Autor: Małgorzata Bożek
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry